ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

График за провеждане на изпитните процедури за придобиване на V, IV, II и I ПКС в ДИКПО - Варна през 2022 г.

Начален час - 09:00 часа
За допълнителна информация:
Учебен отдел - тел.: 0899 907 921

СПЕЦИАЛНОСТ V ПКС IV ПКС ІІ и I ПКС
1. Управление на образованието 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
2. Теория на възпитанието, дидактика 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
3. Начална училищна педагогика 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
4. Предучилищна педагогика 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
5. Специална педагогика 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
6. Български език и литература 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
7. Английски език 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
8. Немски език 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
9. Руски език 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
10. Турски език 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
11. История 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
12. Религия 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
13. Музика 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
14. Хореография 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
15. Изобразително изкуство 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
16. Физическо възпитание и спорт 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
17. Математика 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
18. Информатика 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
19. Биология 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
20. География 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
21. Химия 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
22. Физика 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
23. Техника и технологии 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
24. По специалности от области: "Технически науки", 01.10.2022 15.10.2022 29.10.2022
"Социални, стопански и правни науки",
"Аграрни науки" - за учители по професионална подготовка