ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

График за провеждане на изпитните процедури за придобиване на V, IV, II и I ПКС в ДИКПО - Варна през 2023 г.

Начален час - 09:00 часа
За допълнителна информация:
Учебен отдел - тел.: 0899 907 921

СПЕЦИАЛНОСТ V ПКС IV ПКС ІІ и I ПКС
1. Управление на образованието 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
2. Теория на възпитанието, дидактика 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
3. Начална училищна педагогика 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
4. Предучилищна педагогика 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
5. Специална педагогика 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
6. Български език и литература 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
7. Английски език 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
8. Немски език 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
9. Руски език 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
10. Турски език 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
11. История 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
12. Религия 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
13. Музика 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
14. Хореография 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
15. Изобразително изкуство 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
16. Физическо възпитание и спорт 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
17. Математика 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
18. Информатика 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
19. Биология 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
20. География 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
21. Химия 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
22. Физика 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
23. Техника и технологии 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
24. По специалности от области: "Технически науки", 30.09.2023 14.10.2023 28.10.2023
"Социални, стопански и правни науки",
"Аграрни науки" - за учители по професионална подготовка