ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

График за провеждане на изпитните процедури за придобиване на V, IV, II и I ПКС в ДИКПО - Варна през 2020 г.

Начален час - 09:00 часа
За допълнителна информация:
Учебен отдел - тел.: 0899 907 921

СПЕЦИАЛНОСТ V ПКС IV ПКС ІІ и I ПКС
1. Управление на образованието 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
2. Теория на възпитанието, дидактика 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
3. Начална училищна педагогика 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
4. Предучилищна педагогика 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
5. Специална педагогика 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
6. Български език и литература 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
7. Английски език 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
8. Немски език 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
9. Руски език 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
10. Турски език 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
11. История 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
12. Религия 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
13. Музика 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
14. Хореография 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
15. Изобразително изкуство 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
16. Физическо възпитание и спорт 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
17. Математика 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
18. Информатика 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
19. Биология 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
20. География 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
21. Химия 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
22. Физика 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
23. Техника и технологии 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
24. По специалности от области: "Технически науки", 26.09.2020 10.10.2020 31.10.2020
"Социални, стопански и правни науки",
"Аграрни науки" - за учители по професионална подготовка