ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

График за провеждане на изпитните процедури за придобиване на V, IV, II и I ПКС в ДИКПО - Варна през 2021 г.

Начален час - 09:00 часа
За допълнителна информация:
Учебен отдел - тел.: 0899 907 921

СПЕЦИАЛНОСТ V ПКС IV ПКС ІІ и I ПКС
1. Управление на образованието 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
2. Теория на възпитанието, дидактика 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
3. Начална училищна педагогика 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
4. Предучилищна педагогика 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
5. Специална педагогика 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
6. Български език и литература 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
7. Английски език 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
8. Немски език 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
9. Руски език 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
10. Турски език 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
11. История 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
12. Религия 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
13. Музика 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
14. Хореография 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
15. Изобразително изкуство 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
16. Физическо възпитание и спорт 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
17. Математика 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
18. Информатика 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
19. Биология 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
20. География 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
21. Химия 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
22. Физика 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
23. Техника и технологии 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
24. По специалности от области: "Технически науки", 25.09.2021 16.10.2021 30.10.2021
"Социални, стопански и правни науки",
"Аграрни науки" - за учители по професионална подготовка