ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

Придобиване на професионално-квалификационни степени в ДИКПО – ВАРНА

Придобиването на професионално-квалификационни степени (ПКС) се извършва съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г., за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обн. - ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. Издадена от министъра на образованието)

Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти може да придобиват последователно следните професионално-квалификационни степени (ПКС):
    1. пета професионално-квалификационна степен;
    2. четвърта професионално-квалификационна степен;
    3. трета професионално-квалификационна степен;
    4. втора професионално-квалификационна степен;
    5. първа професионално-квалификационна степен.

Професионално-квалификационни степени може да придобиват:
    1. педагогически специалисти (директори на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и заместник-директорите, които изпълняват норма на преподавателска работа; учители, възпитатели, психолози, педагогическите съветници, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, корепетитори, хореографи, треньори по вид спорт и ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии") които отговарят на изискванията за заемане на съответна длъжност в детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие;
    2. експерти от регионалните управления по образованието, от специализираните обслужващи звена, от Министерството на образованието и науката, от общинските администрации, които изпълняват контролни, организационни и методически функции, притежават професионална квалификация "учител" и към момента на кандидатстването имат необходимия учителски стаж;
    3. инспектори от Националния инспекторат по образованието, които притежават професионална квалификация "учител" и към момента на кандидатстването имат необходимия учителски стаж;
    4. лица, които работят на изборно или щатно място в синдикалните организации на учителите, притежават професионална квалификация "учител" и към момента на кандидатстването имат необходимия учителски стаж.