ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ДИКПО–ВАРНА провежда обучения за допълнителна професионална квалификация за специалисти с висше образование:Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител”,
Курс за допълнителна професионална квалификация „Начален учител” ,
Курс за допълнителна професионална квалификация „Детски учител” ,
Курс за допълнителна професионална квалификация „Управление на образованието” ,
Курс за допълнителна професионална квалификация по “Психология” ,
Курс за допълнителна професионална квалификация по “Логопедия” ,
Курс за придобиване на професионална квалификация „Ресурсен учител” ,
Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по Английски език” ,
Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по математика” ,
Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии” ,
Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по биология и здравно образование” ,
Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по химия и опазване на околната среда” ,
Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по физика и астрономия” ,
Курс за придобиване на професионална квалификация „ Учител по икономика и туризъм” ,
Курс за допълнителна професионална квалификация „ Учител по технологии и предприемачество” ,
Курс за допълнителна професионална квалификация „ Учител по география и икономика” ,
Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация „ Учител по религия“ ,
Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство” ,
Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по музика в детска градина”

Обученията са съобразени с Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" В сила от учебната 2017/2018 година Приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г.(обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021 г.).
Заявка за включване в обученията се подава: на e-mail uodikpo@shu.bg (да се напише: за курс по специалност ...................................; имена, специалност по диплома,e-mail и телефон) или чрез регистрационните форми, посочени след всеки курс. Лице за контакт – И. Милушева - отг. Учебен отдел и Д. Атанасова - тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg