ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

Професионално-педагогически специализации
(за придобиване на ІІІ професионално-квалификационна степен)

ДИКПО-Варна организира едногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен за педагогически кадри с присъдена ІV-та професионално-квалификационна степен. Съгласно НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г. педагогическите кадри могат веднага след придобиване на ІV ПКС да се включат в специализация, по всяко време на годината.
Обучението се осъществява в групи или индивидуално и може да се провежда по места при минимален брой от 10 кандидати.

Темите на специализациите се договарят предварително с научен ръководител в зависимост от интересите на кандидатите и тяхната практика.

Примерни теми за професионално-педагогически специализации може да разгледате тук

Желаещите кандидати попълват ЗАЯВКА за включване в едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на ІІІ ПКС, която може да се изтегли тук

Попълнената заявка се изпраща на е-mail uodikpo@shu.bg за да получите номер на специализацията от Учебен отдел, след което е необходимо да представите следните документи за зачилсяване.
- Договор в два екземпляра
- Заявление
- Декларация за съгласие на личните данни
- копие на диплома за завършено висше образование;
- копие на свидетелство за присъдена професионална квалификация "Учител" или придобита педагогическа правоспособност (ако притежавате такива);
- копие на свидетелството за придобита ІV професионално-квалификационна степен.
Забележка: На всички дипломи, свидетелства и удостоверения да се приложат копия с надпис „Вярно с оригинала!” и подпис на кандидата. Да се преснемат целите дипломи и свидетелства заедно с приложенията!
- документ за внесена такса ( в основание на плащане вписвате ППС № .....;
• таксата за едногодишна специализацията е 600 лв..(може да бъде платена на 2 или 3 вноски)

Може да извършите плащането по един от следните три начина:
на каса в брой,
или чрез POS-терминал
или по банков път.
Банкова сметка на ДИКПО:

Документите може да представите на място в Учебен отдел на ДИКПО – Варна, каб. 31, етаж І. лично, чрез друго лице, да бъде изпратен по куриер или по пощата с обратна разписка на адрес: гр. Варна, пощенски код 9010, жк. Бриз, ул. "Д-р Борис Божков" № 1. /спирка Почивка/, тел. : 0899 907 921


След завършване на едногодишната професионално-педагогическа специализация с успех не по-малко от мн. добър 4.50, специализантите защитават дипломна работа, която представят 10 дни преди датата на защита в Учебен отдел в 1 екземпляр на хартиен носител и диск и приложено заявление, което може да изтеглите тук.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: ПИСМЕНАТА РАЗРАБОТКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕНА В PDF ФОРМАТ НА E-MAIL: k.stoycheva@shu.bg Имейлът трябва да съдържа трите имена на кандидата и научен ръководител!