ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

Професионално-педагогически специализации
(за придобиване на ІІІ професионално-квалификационна степен)

ДИКПО-Варна организира едногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен за педагогически кадри с присъдена ІV-та професионално-квалификационна степен – съгласно НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г. Педагогическите кадри могат веднага след придобиване на ІV ПКС да се включат в специализация. Включване в специализация може да стане по всяко време на годината. След завършване на едногодишната професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50, участниците подават необходимия комплект документи за придобиване на ІІІ ПКС според НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г. /по всяко време на годината/.

Обучението се организира в групи или по индивидуален план.
Темите на специализациите се договарят в зависимост от интересите на кандидатите и тяхната практика. Обучението може да се провежда по места при минимален брой от 10 кандидати.

Желаещите да се включат в специализация трябва да попълнят приложената заявка и да я изпратят на е-mail uodikpo@shu.bg, като уточнят предпочитано начало на специализацията и проблемна област, в която да работят. Информацията е необходима, за да се организира учебният процес съобразно предпочитанията на участниците.

Заявка за включване в едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на ІІІ ПКС може да се изтегли от тук

Необходими документи за зачисляване в едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен:
- документ за внесена такса;
- диплома за завършено образование – ксерокопие;
- документ за присъдена професионална квалификация "Учител" или придобита педагогическа правоспособност - ксерокопие, освен ако тяхното наличие е удостоверено чрез дипломата за завършено висше (полувисше) образование;
- свидетелство за придобита ІV професионално-квалификационна степен – ксерокопие.


Банкова сметка на ДИКПО:


Примерни теми за професионално-педагогически специализации може да разледате тук

Записване:
- на място в Учебен отдел на ДИКПО – Варна, каб. 31, етаж І. Тел. : 0899 907 921
- чрез е-mail: uodikpo@shu.bg /изпратете име и тел. за връзка, копие на дипломата/