ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА І ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

Лицата, които кандидатстват за придобиване на І професионално-квалификационна степен, подават следните документи:

1. заявление по образец;
2. диплома за завършено висше образование;
3. документ за присъдена или придобита професионална квалификация „учител" с изключение на случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната длъжност на педагогически специалист;
4. документ(и), удостоверяващ(и) присъдени или признати квалификационни кредити – издадени след влизане в сила на Наредба № № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г. на МОН;
Съгласно чл. 62, т.2 на Наредба № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г. на МОН е необходимо кандидатите за І ПКС след придобиването на втора професионално-квалификационна степен да имат придобити допълнителни или нови професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл. 43, ал. 2 с обща продължителност не помалка от 48 академични часа (3 квалификационни кредита), удостоверени с документ(и).
5. документ за придобита втора професионално-квалификационна степен;
6. препис-извлечение от трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващ изискуемия стаж; Формуляр на препис-извлечение
7. писмена разработка с иновационен характер, свързана с педагогическата практика на кандидата (в 1 екземпляр на хартиен носител и диск) и не по-малко от две публикации по проблеми, свързани с темата на писмената разработка в специализирано издание (в 1 екземпляр на хартиен носител и диск);

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: ПИСМЕНАТА РАЗРАБОТКА И СТАТИИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ В PDF ФОРМАТ НА E-MAIL: dikpo-pks@shu.bg Имейлът трябва да съдържа трите имена на кандидата, научен ръководител, за коя ПКС подава документи и специалност, по която ще се яви на изпитната процедура! Материалите, които изпращате на този имейл са предназначени за изпитните комисии и нямат отношение към редколегията на сборника, издаван от ДИКПО-Варна.ЗАБЕЛЕЖКА: КАНДИДАТИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПУБЛИКУВАТ ДОКЛАДИ В СБОРНИКА С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА ДИКПО-ВАРНА ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНЯТ ИЗИСКВАНИЯТА ПОСОЧЕНИ ОТ РЕДКОЛЕГИЯТА. ИЗИСКВАНИЯТА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ПУБЛИКУВАНИ ТУК!!!

Готовите статии изпращайте на e-mail адрес: dikpovn@shu.bg

8. документ/и за внесена такса за изпитната процедура за І ПКС - 110.00 лв., и за внесена такса за издаване на свидетелство - 25.00 лв.
9. снимка 3/4 см 1 бр., надписана
10. Платежен документ за научно ръководство (400 лв.)
Забележка: На всички дипломи, свидетелства и удостоверения да се приложат копия с надпис „Вярно с оригинала!” и подпис на кандидата. Да се преснемат целите дипломи и свидетелства заедно с приложенията!

Таксата за изпитната процедура може да бъде внесена на каса, чрез POS-терминал или по банков път.
Банкова сметка на ДИКПО:
ШУ-ДИКПО-Варна
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание се вписва: „Изпитна процедура за І ПКС”

Комплектът документи за придобиване на ПКС може да бъде подаден в ДИКПО – Варна лично, чрез друго лице, да бъде изпратен по куриер или по пощата с обратна разписка на адрес: И. Милушева
Учебен отдел
Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование
Ул. „Д-р Борис Божков” № 1 Варна – 9010
Срок за подаване на комплекта документи: 1 юни – 31 юли 2024 г.
Условия за кандидатстване
Изискванията към педагогическите специалисти – кандидати за придобиване на професионално-квалификационна степен, са:
1. Да са придобили предходната професионално-квалификационна степен най-късно в годината, предхождаща годината на кандидатстване;
2. Да заемат длъжност на педагогически специалист към момента на кандидатстването;
3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда, освен ако е заличено.
Изискванията към кандидатите за придобиване на професионално-квалификационна степен са:
- да имат най-малко една година учителски стаж от придобиването на предходната професионално-квалификационна степен - за педагогическите специалисти, кандидати за ІV, ІІІ, ІІ, І ПКС;
- да имат най-малко една година трудов или служебен стаж от придобиването на предходната професионално-квалификационна степен – за експерти, инспектори и др., кандидати за ІV, ІІІ, ІІ, І ПКС;
- да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда или Закона за държавния служител, освен ако е заличено

Научно ръководство на кандидати за придобиване на първа професионално квалификационна степен
ДИКПО - Варна предлага на педагогически специалисти, притежаващи втора професионално-квалификационна степен /ПКС/, научно ръководство за подготовка за придобиване на първа ПКС съгласно Наредба 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г. Зачисляването става след внасяне на такса и подаване на молба за предпочитание на научна област и научен ръководител.
   Такси:
    - 400 лв. - за научно ръководство за подготовка за придобиване на първа ПКС
    Таксата може да бъде внесена в касата на ДИКПО /каб. 30, ет. І/ или по банков път по сметката на ДИКПО:
ШУ ДИКПО - Варна
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Ръководство .......... (І) ПКС
Вносната бележка, молбата и копие на свидетелството за ПКС могат да бъдат подадени в Учебен отдел или да бъдат изпратени на е-mail uodikpo@shu.bg или по факс 052/303-669.

Кандидатите за придобиване на І ПКС могат да публикуват научните си доклади в сборника на Шуменски университет ДИПКО - Варна: TЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ
Такса правоучастие:
- 75 лв. /с ДДС/ за една статия;
- 150 лв /с ДДС/ за две статии.