ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА V ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

Лицата, които кандидатстват за придобиване на V професионално-квалификационна степен, подават следните документи:
1. заявление по образец;
2. диплома за завършено висше образование;
3. документ за присъдена или придобита професионална квалификация „учител" с изключение на случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната длъжност на педагогически специалист;
4. документ(и), удостоверяващ(и) присъдени или признати квалификационни кредити – издадени след влизане в сила на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на МОН;
5. препис-извлечение от трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващ изискуемия стаж;
6. документ/и за внесена такса за изпитната процедура за V ПКС – 48.00 лв. и за внесена такса за издаване на свидетелство - 25.00 лв.
7. снимка 3/4 см 1 бр., надписана

Забележка: На всички дипломи, свидетелства и удостоверения да се приложат копия с надпис „Вярно с оригинала!” и подпис на кандидата. Да се преснемат целите дипломи и свидетелства заедно с приложенията!

Таксата за изпитната процедура може да бъде внесена в касата на ДИКПО или по банков път. Банкова сметка на ДИКПО:
ШУ-ДИКПО-Варна
SG Експресбанк
Банков код / BIC: TTBBBG22 Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание се вписва: „Изпитна процедура за V ПКС”

Комплектът документи за придобиване на ПКС може да бъде подаден в ДИКПО – Варна лично, чрез друго лице, да бъде изпратен по куриер или по пощата с обратна разписка на адрес:
Илка Милушева
Учебен отдел
Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование
Ул. „Д-р Борис Божков” № 1 Варна – 9010

Срок за подаване на комплекта документи: 1 юни – 30 юли 2019 г.

Условия за кандидатстване

Изискванията към кандидатите за придобиване на професионално-квалификационна степен са:
- към момента на кандидатстването да имат най-малко 2 години учителски стаж – за кандидатите за V ПКС;
- да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда или Закона за държавния служител, освен ако е заличено.