ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЖЕЛАЕЩИ ДА ПРИДОБИЯТ ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".


* Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад.ч. за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по шифърa на курса.
* Желаещите да се включат в проекта на МОН за възстановяване на платените такси за квалификация е достатъчно да запазят платежния документ /не е задължително издаване на фактура/.


ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА V ПКС - 2020 г.


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

046319

"Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст" - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС

03.09.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

053619

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в I – IV клас в контекста на актуалния образователно-възпитателен процес." - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС

04-05.09.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

045119

Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС

30-31.03.2020г.
Присъствени:
04-05.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

120319

Учителят по музика – възпитава и обучава" - за учители по музика, които желаят да придобият V ПКС

04-07.04.2020г.
Присъствени:
08-09.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

061119

Подготвителен курс за V ПКС за учители по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

13-14.04.2020г.
Присъствени:
16-17.07.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

140119

Подготвителен курс по Физическо възпитание за V ПКС

15-16.04.2020г.
Присъствени:
04-05.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

050519

Реализация на професионалните умения на учителя в урока. (подготвителнен курс за V ПКС)

15-16.04.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

013019

Педагогическите умения на учителите (подготвителнен курс за V ПКС по Теория на възпитанието и дидактика)

15-18.04.2020г.
Присъствени:
17-18.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

221119

"Актуални аспекти на обучението по „Технологии и предприемачество" - за учители, които желаят да придобият V ПКС.

24-25.04.2020г.
Присъствени:
19-20.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

130319

"Диагностика на резултатите то изобразителната дейност на учениците" - за учители по Изобразително изкуство , които желаят да придобият V ПКС

16-17.05.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

200119

Актуални аспекти на географското образование - за учители по География и икономика, които желаят да придобият V ПКС

16-17.05.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

180119

Съвременни аспекти на методиката на обучение по химия и опазване на околната среда - за учители по Химия и опазване на околната среда , които желаят да придобият V ПКС

16-17.05.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

021619

"Управленската документация в училище" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по Управление на образованието.

24-25.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

045019

Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС

04-05.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

070819

Подготовка за придобиване на V ПКС по Английски език

06-07.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

041819

"Подготовка и готовност на децата за училище" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по Предучилищна педагогика

06-07.06.2020г.

ШУ "Епископ К.Преславски", Педагогически факултет, гр. Шумен

информация и регистрация

052719

Реализация на професионалните умения на учителя в урока - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС

17-18.06.2020г.

ШУ"Епископ К.Преславски", Педагогически факултет, гр. Шумен

информация и регистрация

016419

"Педагогическите умения на учителите" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по Теория на възпитанието и дидактика

17-18.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

210219

"Изграждане на ценностни ориентации у учениците чрез обучението по Религия" - за учители по Религия, които желаят да придобият V ПКС.

20 - 21.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

052919

Реализация на професионалните умения на учителя в урока - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС

22.06.2020г.

ШУ Колеж - Добрич, гр. Добрич

информация и регистрация

045619

"Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст" - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС

22.06.2020г.

ШУ Колеж - Добрич, гр. Добрич

информация и регистрация

140219

Подготвителен курс по Физическо възпитание за V ПКС

25-26.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

031319

"Специфични езикови нарушения (дисфазия на развитието)" - за логопеди, които желаят да придобият V ПКС.

27-28.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

190319

Актуални аспекти на методиката на обучението по “Биология и здравно образование” и “Човекът и природата” - подготвителен курс за V ПКС.

03-04.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

031419

Подготвителен курс за V ПКС по Специална педагогика: "Детето със СОП в приобщаваща среда". Курсът е подходящ за специални педагози и ресурсни учители.

04 - 05.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

053019

Реализация на професионалните умения на учителя в урока - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС

06-07.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

150119

"Иновативни образователни технологии в обучението по математика и информатика" - за учители по математика и информатика, които желаят да придобият V и ІV ПКС.

07.07.2020г.

ШУ "Епископ К.Преславски", Педагогически факултет, гр. Шумен

информация и регистрация

221219

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - Курсът е предназначен за учители по "Технологии и предприемачество" и учители по "Технически науки", "Социални, стопански и правни науки" и "Аграрни науки", които желаят да придобият V ПКС.

08-09.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

150919

Съвременни методически насоки в преподаването на математика - за учители по математика, които желаят да придобият V ПКС.

08-09.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

045819

"Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст" - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС

08-09.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

110619

Актуални проблеми на обучението по История и цивилизации, подготвителен курс за V ПКС.

09-10.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

061219

Подготвителен курс за ІV ПКС за учители по Български език и литература

16-17.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация
ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА IV ПКС - 2020 г.


ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

046419

"Създаване на условия за усъвършенстване на възпитателно-образователния процес в предучилищна възраст" - за детски учители, които желаят да придобият ІV ПКС

04.09.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

053619

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в I – IV клас в контекста на актуалния образователно-възпитателен процес." - за начални учители, които желаят да придобият ІV ПКС

04-05.09.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

120319

Учителят по музика – възпитава и обучава" - за учители по музика, които желаят да придобият ІV ПКС

04-07.04.2020г.
Присъствени:
08-09.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

020119

Управленско мотивиране на професионалното поведение на учителите (подготвителнен курс за IV ПКС)

10-13.04.2020г.
Присъствени:
26-27.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

052419

Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен (подготвителнен курс за IV ПКС)

13-14.04.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

061119 Присъствени:
16-17.07.2020 г.

Подготвителен курс за ІV ПКС за учители по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

13-14.04.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

140119

Подготвителен курс по Физическо възпитание за ІV ПКС

15-16.04.2020г.
Присъствени:
04-05.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

013019

Педагогическите умения на учителите (подготвителнен курс за ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика)

15-18.04.2020г.
Присъствени:
17-18.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

221119

"Актуални аспекти на обучението по „Технологии и предприемачество" - за учители, които желаят да придобият ІV ПКС.

24-25.04.2020г.
Присъствени:
19-20.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

130319

"Диагностика на резултатите то изобразителната дейност на учениците" - за учители по Изобразително изкуство , които желаят да придобият ІV ПКС

16-17.05.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

200119

Актуални аспекти на географското образование - за учители по География и икономика, които желаят да придобият ІV ПКС

16-17.05.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

180119

Съвременни аспекти на методиката на обучение по химия и опазване на околната среда - за учители по Химия и опазване на околната среда , които желаят да придобият ІV ПКС

16-17.05.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

070819

Подготовка за придобиване на IV ПКС по Английски език

06-07.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

044719

Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст - подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС по Предучилищна педагогика

08-09.06.2020г.

ШУ "Епископ К.Преславски", гр. Шумен, Педагогически факултет

информация и регистрация

045719

"Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст" - подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС по Предучилищна педагогика

13-14.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

016419

"Педагогическите умения на учителите" - подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика

17-18.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

053119

Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен - за начални учители, които желаят да придобият ІV ПКС

19-20.06.2020г.

ШУ"Епископ К.Преславски", Педагогически факултет, гр. Шумен

информация и регистрация

210219

"Изграждане на ценностни ориентации у учениците чрез обучението по Религия" - за учители по Религия, които желаят да придобият IV ПКС.

20 - 21.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

053219

Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен - за начални учители, които желаят да придобият ІV ПКС

23-24.06.2020г.

ШУ Колеж - Добрич, гр. Добрич

информация и регистрация

045319

"Създаване на условия за усъвършенстване на възпитателно-образователния процес в предучилищна възраст" - за детски учители, които желаят да придобият ІV ПКС

23-24.06.2020г.

ШУ Колеж - Добрич, гр. Добрич

информация и регистрация

140219

Подготвителен курс по Физическо възпитание за ІV ПКС

25-26.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

021519

"Управленско мотивиране на професионалното поведение на учителите" - подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС по Управление на образованието

26-27.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

031319

"Специфични езикови нарушения (дисфазия на развитието)" - за логопеди, които желаят да придобият ІV ПКС.

27-28.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

190219

Научно-дидактически анализ на биологичното познание - подготвителен курс за ІV ПКС

01-02.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

031419

Подготвителен курс за ІV ПКС по Специална педагогика: "Детето със СОП в приобщаваща среда". Курсът е подходящ за специални педагози и ресурсни учители.

04 - 05.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

150119

Съвременни методически насоки в преподаването на математика - за за учители по математика, които желаят да придобият ІV ПКС

07.07.2020г.

ШУ "Епископ К.Преславски", Педагогически факултет, гр. Шумен

информация и регистрация

221219

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - Курсът е предназначен за учители по "Технологии и предприемачество" и учители по "Технически науки", "Социални, стопански и правни науки" и "Аграрни науки", които желаят да придобият ІV ПКС.

08-09.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

053319

Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен - за начални учители, които желаят да придобият ІV ПКС

08-09.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

150919

Съвременни методически насоки в преподаването на математика - за учители по математика, които желаят да придобият ІV ПКС.

08-09.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

110619

Актуални проблеми на обучението по История и цивилизации, подготвителен курс за ІV ПКС.

09-10.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

045919

"Създаване на условия за усъвършенстване на възпитателно-образователния процес в предучилищна възраст" - за детски учители, които желаят да придобият ІV ПКС

13-14.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

061219

Подготвителен курс за ІV ПКС за учители по Български език и литература

16-17.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация


За курсовете в ДИКПО:

Подготвителните курсове са с начален час 09.00 часа,
с хорариум 16 акад. часа, 1 кредит
и хорариум 32 акад. часа, 2 кредита.


Изпитни процедури за IV ПКС:

Изпити за IV ПКС по места ще се провеждат по предварително подадена заявка към Директора на ДИКПО Варна при група не по-малко от 15 /петнадесет/ човека.ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА І или ІІ ПКС - 2020 г.

"Методика на диагностичното изследване в училище"
Курсът е предназначен за кандидати, желаещи да придобият І ПКС.

Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев
Индивидуална такса за курсист - 120 лв.
Време на провеждане – Присъствени дни: 08-10.06.2020 г.
Хорариум - 48 академични часа.(24 акад. часа) и 24 акад. часа онлайн. Брой квалификационни кредити – 3.
Място на провеждане – ДИКПО-Варна След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: тук
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: „Курс № 021319
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Методика на диагностичното изследване в училище"
Курсът е предназначен за кандидати, желаещи да придобият ІІ ПКС.

Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев
Индивидуална такса за курсист - 80 лв.
Време на провеждане – Присъствени дни: 19.06-20.06.2020 г.
Хорариум - 32 академични часа. (16 акад. часа) и 16 акад. часа онлайн.
Брой квалификационни кредити – 2.
Място на провеждане – ДИКПО-Варна След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: тук
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: „Курс № 021419
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Квалификационен курс на тема Учителят по музика – възпитава, обучава, диагностицира"
Курсът е предназначен за кандидати, желаещи да придобият ІІ и І ПКС.

Ръководител на курса: проф. д-р С. Димитрова
Индивидуална такса за курсист - 80 лв.
Време на провеждане – 11-14.04.2020 г.
Присъствени: 22-23.06.2020 г.
Хорариум - 32 академични часа. (16 акад. часа) и 16 акад. часа онлайн. Брой квалификационни кредити – 2. Хорариум - 48 академични часа.(24 акад. часа) и 24 акад. часа онлайн. Брой квалификационни кредити – 3. Място на провеждане – ДИКПО-Варна След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: тук
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: „Курс № 120419
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Квалификационен курс на тема "Методика на диагностичното изследване в училище"
Курсът е предназначен за кандидати, желаещи да придобият ІІ ПКС.

Ръководител – проф. д.п.н. Н. Колишев
Индивидуална такса за курсист - 80 лв.
Време на провеждане – 20-23.04.2020 г. Хорариум - 32 академични часа. (16 акад. часа) и 16 акад. часа онлайн. Брой квалификационни кредити – 2. Място на провеждане – ДИКПО-Варна След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: тук
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: „Курс № 014919
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Квалификационен курс на тема "Методика на иновационното изследване в училище"
Курсът е предназначен за кандидати, желаещи да придобият І ПКС.

Ръководител – проф. д.п.н. Н. Колишев
Индивидуална такса за курсист - 120 лв.
Време на провеждане – 01-06.05.2020 г. Хорариум - 48 академични часа. (32 акад. часа) и 16 акад. часа онлайн. Брой квалификационни кредити – 3. Място на провеждане – ДИКПО-Варна След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: тук
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: „Курс № 015819
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------