ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЖЕЛАЕЩИ ДА ПРИДОБИЯТ ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".


* Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад.ч. за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по шифърa на курса.
* Желаещите да се включат в проекта на МОН за възстановяване на платените такси за квалификация е достатъчно да запазят платежния документ /не е задължително издаване на фактура/.


Очаквайте актуална информация през месец февруари за предстоящите курсове за ПКС


ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА V ПКС - 2023 г.


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

031622

  "Детето със СОП в приобщаваща среда" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по специална педагогика

01-02.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

045322

  „Как да създаваме интерактивни модели за обучение в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

01-02.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

151022

  "Иновативни образователни технологии в обучението по математика" - подготвителен курс за V ПКС.

03-04.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

190322

Актуални аспекти на методиката на обучението по "Биология и здравно образование" и "Човекът и природата" - подготвителен курс за V ПКС  

03-04.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

161022

  "Иновативни образователни технологии в обучението по информатика и информационни технологии" - подготвителен курс за V ПКС.

06-07.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

031722

  "Диагностика и терапия на афазии" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по логопедия

15-16.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054822

  "Текстовите задачи в учебното съдържание в НЕО" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС

27-28.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

180122

   Методика на обучението – актуални аспекти на училищния курс по „Човекът и природата“ и по „Химия и опазване на околната среда“ - подготвителен курс за V ПКС.

28-29.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054622

  "Видове уроци в обучението по математика. Реализация на основните структурни компоненти" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС

08-09.09.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация
ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА IV ПКС - 2023 г.


ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

031622

  "Детето със СОП в приобщаваща среда" - подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по специална педагогика

01-02.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

151022

  "Иновативни образователни технологии в обучението по математика" - подготвителен курс за IV ПКС.

03-04.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

161022

  "Иновативни образователни технологии в обучението по информатика и информационни технологии" - подготвителен курс за IV ПКС.

06-07.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

190222

"Научно-дидактически анализ на биологичното познание" - подготвителен курс за IV ПКС 

07-08.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

031722

  "Диагностика и терапия на афазии" - подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по логопедия.

15-16.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054822

  "Текстовите задачи в учебното съдържание в НЕО" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС

27-28.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

180122

   Методика на обучението – актуални аспекти на училищния курс по „Човекът и природата“ и по „Химия и опазване на околната среда“ - подготвителен курс за ІV ПКС.

28-29.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054722

  "Учебно съдържание по математика в избираемия учебен час - предизвикателство пред началния учител" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС

02-03.09.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация
ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА І или ІІ ПКС - 2023 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Квалификационен курс на тема "Диагностика на езикови умения на учениците от начален етап"
Курсът е предназначен за начални учители, кандидати за II ПКС.

Ръководител на курса: проф. д-р В. Кюркчийска
Индивидуална такса за курсист - 80 лв.
Време на провеждане –01-02.02.2023 г.
Хорариум -32 академични часа (16 акад. часа синхронно обучение в електронна среда /присъствено/ и 16 акад. часа самостоятелна работа и консултиране).
01-02.02.2023 г.   - 16 акад. часа синхронно обучение в електронна среда - курсистите ще разполагат с линк за включване до 9.00 часа на 01.02.2023 г.
09-10.02.2023 г. - самостоятелна работа и консултиране
Брой квалификационни кредити – 2.
Място на провеждане – синхронно обучение в електронна среда
След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: тук
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Курс № 050122
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Квалификационен курс на тема "Профил на иновативния учител" - за начални учители, кандидати за I ПКС.
Курсът е предназначен за начални учители, кандидати за I ПКС.

Ръководител на курса: проф. д-р В. Кюркчийска
Индивидуална такса за курсист - 120 лв.
Време на провеждане –03-05.02.2023 г.
Хорариум -48 академични часа (24 акад. часа синхронно обучение в електронна среда /присъствено/ и 24 акад. часа самостоятелна работа и консултиране).
03-05.02.2023 г.   -24 акад. часа синхронно обучение в електронна среда - курсистите ще разполагат с линк за включване до 9.00 часа на 03.02.2023 г.
06-08.02.2023 г. - 24 акад. часа самостоятелна работа и консултиране
Брой квалификационни кредити – 3.
Място на провеждане – синхронно обучение в електронна среда
Време на провеждане – 03-05.02.2023 г.
След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: тук
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Курс № 053722
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Квалификационен курс на тема "Детският учителят като изследовател"
Курсът е предназначен за детски учители, кандидати за II и І ПКС.

Ръководители: гл. ас. д-р М. Минчева-Ризова, гл. ас. д-р Илиян Ризов
Индивидуална такса за курсист - 80 лв.
Време на провеждане – 25-26.02.2023 г.     и 27-28.02.2023 г.
Хорариум -32 академични часа (16 акад. часа синхронно обучение в електронна среда /присъствено/ и 16 акад. часа самостоятелна работа и консултиране).
25-.02.2023 г.   - 16 акад. часа синхронно обучение в електронна среда - курсистите ще разполагат с линк за включване до 9.00 часа на 03.02.2023 г.
27-28.02.2023 г. - 16 акад. часа самостоятелна работа и консултиране
Брой квалификационни кредити – 3.
Място на провеждане – синхронно обучение в електронна среда
Време на провеждане – 25-26.02.2023 г.
След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: тук
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Курс № 041322
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

014922 /19-22.04.2023 г. тема: "Методика на диагностичното изследване в училище" - подготвителен курс за ІІ ПКС
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев
Индивидуална такса за курсист – 80 лв.
Време на провеждане –19-22.04.2023 г.
Хорариум - 32 академични часа (16 акад. часа синхронно обучение в електронна среда /присъствено/ и 16 акад. часа предварителна подготовка и консултиране)
19-20.04.2023 г.  - 16 акад. часа синхронно обучение в електронна среда (курсистите ще разполагат с линк за включване до 9.00 часа на 19.04.2023 г.)
21-22.04.2023 г. - самостоятелна работа и консултиране
Брой квалификационни кредити – 2.
Място на провеждане – синхронно обучение в електронна среда
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
чрез линка: тук
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Курс № 014922

*** ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗПРАТИТЕ В ДЕНЯ НА ПЛАЩАНЕТО ДАННИТЕ, НА ЛИЦЕТО, НА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ СЪСТАВЕНА ФАКТУРАТА – e-mail: fsodikpo@shu.bg

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

015022 /24-29.04.2023 г. тема: "Методика на иновационното изследване в училище" - за кандидати за І ПКС по всички специалности
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев
Индивидуална такса за курсист – 120 лв.
Време на провеждане –24-29.04.2023 г.
Хорариум - 48 академични часа (24 акад. часа синхронно в електронна среда и 24 акад. часа самостоятелна работа и консултиране)
24-26.04.2023 г.   - 24 акад. часа синхронно в електронна среда (курсистите ще разполагат с линк за включване до 9.00 часа на 24.04.2023 г.
27-29.04.2023 г.   - 24 акад.- самостоятелна работа и консултиране
Брой квалификационни кредити – 3.
Място на провеждане – синхронно обучение в електронна среда
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
чрез линка: тук
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Курс № 015022

*** ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗПРАТИТЕ В ДЕНЯ НА ПЛАЩАНЕТО ДАННИТЕ, НА ЛИЦЕТО, НА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ СЪСТАВЕНА ФАКТУРАТА – e-mail: fsodikpo@shu.bg

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Квалификационен курс на тема "Учителят по музика – възпитава, обучава, диагностицира"
Курсът е предназначен за кандидати, желаещи да придобият І ПКС.

Ръководител на курса: проф. д-р С. Димитрова
Индивидуална такса за курсист - 120 лв.
Време на провеждане – 09-14.06.2023 г.
Хорариум -48 академични часа (24 акад. часа синхронно обучение в електронна среда /присъствено/ и 24 акад. часа самостоятелна работа и консултиране).
09-11.06.2023 г.   - 24 акад. часа синхронно обучение в електронна среда - курсистите ще разполагат с линк за включване до 9.00 часа на 09. 06.2023 г.
12-14. 06.2023 г. - самостоятелна работа и консултиране
Брой квалификационни кредити – 3.
След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: тук
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: „Курс № 121722
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Квалификационен курс на тема "Учителят по музика – възпитава, обучава, диагностицира"
Курсът е предназначен за кандидати, желаещи да придобият ІІ ПКС.

Ръководител на курса: проф. д-р С. Димитрова
Индивидуална такса за курсист - 80 лв.
Време на провеждане – 05-08.06.2023 г.
Хорариум -48 академични часа (24 акад. часа синхронно обучение в електронна среда /присъствено/ и 24 акад. часа самостоятелна работа и консултиране).
05-06.06.2023 г.   - 24 акад. часа синхронно обучение в електронна среда - курсистите ще разполагат с линк за включване до 9.00 часа на 09. 06.2023 г.
07-08.06.2023 г. - самостоятелна работа и консултиране
Брой квалификационни кредити – 2.
След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: тук
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: „Курс № 120422
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------