Курсове за допълнителна професионална квалификацияДИКПО – ВАРНА обявява прием в курсове за допълнителна професионална квалификация през учебната 2024/2025 година

• Обученията стартират при набиране на определен брой кандидати за сформиране на група. Използвайте регистрационните форми към всеки курс.
• Информация за сформираните групи и начало на обучението ще получите на имейла, който сте посочили за връзка.
Документи за записване тук


Курс за придобиване на професионална квалификация "Учител"
Професионална квалификация "Учител" се придобива по специалността от дипломата за висше образование.
Продължителност на обучението - 2 семестъра.
Обучението е съобразено с Наредба № 15 (обнародвана в ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация "Учител" към диплом за висше образование.
Семестриална такса – 412,50 лв.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за допълнителна професионална квалификация "Начална училищна педагогика".
За кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация "Учител") ; Теория и управление на образованието (всички специалности с професионална квалификация "Учител") ; Педагогика на обучението по ..... (учител по....) , Филология (с професионална квалификация "Учител")
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация "Начален учител" към диплом за висше образование.
Семестриална такса – 412,50 лв.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук
* обучението по програмата ще започне при набиране на необходимия брой кандидати.

Курс за допълнителна професионална квалификация "Детски учител"
Професионална квалификация "Предучилищна педагогика" се придобива по специалността от дипломата за висше образование.
Продължителност на обучението - 3 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация "Детски учител" към диплом за висше образование.
Семестриална такса – 412,50 лв.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за допълнителна професионална квалификация "Управление на образованието"
За кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация "Учител") ; Психология (всички специалности с професионална квалификация "Психолог") ; Педагогика на обучението по ..... (учител по....) и от направление, съответстващо на учебния предмет от общообразователната подготовка (с професионална квалификация "Учител").
Продължителност на обучението - 2 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация по Управление на образованието към диплом за висше образование
Семестриална такса – 412,50 лв.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за допълнителна професионална квалификация по ПСИХОЛОГИЯ
Обучението е с ориентация към подготовка на педагогически съветници и училищни психолози. Учебното съдържание включва следните тематични области: психологическа и педагогическа диагностика, психологическо консултиране в образованието, възпитателни взаимодействия в училище, стратегии за учебно мотивиране, проблеми на взаимоотношенията между учители и ученици, превенция и противодействие на агресивното поведение на учениците, работа с деца в риск, теория и практика на социалните комуникации, теория и практика на конфликтите, управление на стреса.
Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация.
Забележка: След завършване на обучението по психология, участниците, които имат висше образование, ОКС "бакалавър" или "магистър" и присъдена професионална квалификация "Учител", придобиват допълнителна професионална квалификация по психология и отговарят на изискването на чл. 29, т. 3 на Наредба № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г. за заемане длъжността "Педагогически съветник".
Семестриална такса – 412,50 лв.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за допълнителна професионална квалификация по "Логопедия"
Професионална квалификация "Логопедия" се придобива по специалността от дипломата за висше образование.
Продължителност на обучението - 3 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - писмен изпит и държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация по Логопедия към диплом за висше образование.
Семестриална такса – 412,50 лв.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

урс за придобиване на професионална квалификация "Ресурсен учител".
За кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация "Учител") ; Психология (всички специалности с професионална квалификация "Психолог") ; Педагогика на обучението по ..... (учител по....) и от направление, съответстващо на учебния предмет от общообразователната подготовка (с професионална квалификация "Учител").
Обучението е съобразено с Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).
Обучението е насочено към придобиване на специално-научна, педагогическа и методическа подготовка. Подготвя ресурсни учители за детски градини и училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центрове за специална образователна подкрепа.
Записаните в курса получават знания за: философията, политиката, постиженията и новостите в областите на приобщаващото образование, знания, умения и компетентности за работа с деца със специални образователни потребности;
- идентифициране на образователни и възпитателни потребности;
- различни методи за планиране на образователния и обучителен процес, за разработване на различни образователни и възпитателни материали и за свързване на поставените цели с процеса на обучение и възпитание;
- разнообразни образователни стратегии, методи и техники за преподаване, обучение, възпитание, учене през целия живот и мотивиране на обучаеми със специални образователни потребности.
- Обучението е с продължителност 2 (два) семестъра в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация "Ресурсен учител" към диплом за висше образование.
Семестриална такса – 412,50 лв.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за придобиване на професионална квалификация "Английски език"
Курсът е за кандидати с висше образование от професионални направления: филология, педагогика на обучението по..., педагогика, хуманитарни науки, природни науки, математика и информатика, социални, стопански и правни науки, изкуства.
Кандидатите се включват в курса след Успешно издържан входящ тест по английски език.
Притежаващите сертификати за владеене на английски език /В1/ или положилите държавен изпит по езика могат да се включат в курса без полагане входящ тест.
Обучението е в задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност - 3 семестъра. /4 семестъра за кандидати, които нямат педагогическа правоспособност/
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация "Учител по английски език"
Семестриална такса – 412,50 лв.

Курс за придобиване на професионална квалификация "Учител по математика".
За кандидати със завършено висше образование в професионалните направления Математика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Математик и др.), Информатика и компютърни науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Информатик и др.), Физически науки ( всички специалности с присъдена професионална квалификация Физик и др.), Педагогика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Педагог, Учител) и в областта на висшето образование Технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Инженер и др.) Икономика (всички специалности с присъдена професионална квалификация икономист, счетоводител, финансист и др.), желаещи да получат учителска правоспособност по математика.
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра и е изцяло съобразено с Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 61 от 22.08.2016 г.)
Формата на обучение е очно-задочна. Учебните занятия се провеждат в съботни и неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават Свидетелство за професионална квалификация "Учител по математика".
Семестриална такса – 412,50 лв.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за придобиване на професионална квалификация "Учител по информатика и информационни технологии"
Курсът "Информатика и информационни технологии" е за кандидати с висше образование от професионални направления: Математика, Физически науки, Педагогика на обучението по..., от област на висшето образование Технически науки, Икономика (всички специалности с присъдена професионална квалификация икономист, счетоводител, финансист и др.).
Завършилите успешно курса получават професионална квалификация: Учител по информатика и информационни технологии (включително и компютърно моделиране в ІІІ и ІV клас)
Продължителност на обучението - 3 семестъра.
За кандидати, завършили професионално направление Информатика и компютърни науки без педагогическа правоспособност - продължителност на обучението - 2 семестъра.
Обучението е съобразено с наредба №15 от 22.07.2019, издадена от министъра на образованието и науката, oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 02.08.2019 г.
Занятията се провеждат в задочна форма в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Семестриална такса – 412,50 лв.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за придобиване на професионална квалификация "Учител по биология и здравно образование"
Курсът е за кандидати с висше образование от професионални направления: биологически науки /без педагогическа правоспособност/, биотехнологии, медицина, растениевъдство, животновъдство, ветеринарна медицина, фармация.
Обучението е в задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност - 3 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация "Учител по биология и здравно образование"
Семестриална такса - 412.50 лв.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за придобиване на професионална квалификация "Учител по химия и опазване на околната среда"
Курсът е за кандидати с висше образование от професионални направления: химически науки /без педагогическа правоспособност/, физически науки /с професионална квалификация "учител"/, биологически науки, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии, фармация.
Обучението е в задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност - 3 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация "Учител по химия и опазване на околната среда"
Семестриална такса - 412.50 лв.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за придобиване на професионална квалификация "Учител по физика и астрономия"
Курсът е за кандидати с висше образование от професионални направления: физически науки, математика, химически науки, технически науки.
Обучението е в задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност - 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация "Учител по физика и астрономия"
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за придобиване на професионална квалификация "Учител по икономика и туризъм"
За кандидати с висше образование без педагогическа правоспособност с присъдена професионална квалификация икономист, хотелиер, ресторантьор, туроператори турагент, екскурзовод, туристически маркетолог и др.
Продължителност на обучението - 3 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация: "Учител по професионална подготовка (икономика и туризъм)" и могат да се реализират като учители в професионлни гимназии или в средните училища по "Предприемачество" (новият предмет ще се изучава в 11 и 12 клас от учебната 2020/21 година).
Семестриална такса – 412,50 лв.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за придобиване на професионална квалификация "Технологии и предприемачество".
За кандидати с висше образование по специалности от професионално направление Педагогика; Педагогика на обучението по ....... – (география; химия; физика; информатика (с професионална квалификация съответно "Учител по география"; "Учител по химия"; "Учител по физика"; "Учител по информатика"); Науки за земата с ПК "Учител по география"; Химически науки с ПК "Учител по химия", Физически науки с ПК "Учител по физика; Информатика и компютърни науки с ПК "Учител по информатика";от област на висшето образование Технически науки.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация "Учител по технологии и предприемачество".
Семестриална такса – 412,50 лв.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за допълнителна професионална квалификация "География и икономика"
Курсът е за кандидати с висше образование от професионални направления: педагогика /всички специалности с професонална квалификация педагог, учител по.../, история и археология, туризъм, науки за земята, икономика.
Продължителност на обучението - 3 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация "Учител по География и икономика"
Семестриална такса – 412,50 лв.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация по "Религия"
Обучението е за кандидати с висше образование от професионално направление Педагогика на обучението по... (от специалности, включващи философия или история), начална педагогика.
Завършилите курса за допълнителна квалификация по "Религия" придобиват правоспособност да работят като учители по Религия (православие).
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация "Учител по Религия" към диплом за висше образование.
Семестриална такса – 412,50 лв.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство”
Курсът е за кандидати с висше образование от професионални направления: теория на изкуствата, педагогика /с професионална квалификация „педагог/учител“/, технически науки /специалности, свързани с дизайн/
Обучението е в задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност - 3 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация "Учител по изобразително изкуство"
Семестриална такса – 412,50 лв.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по музика в детска градина”
Курсът е за кандидати с висше образование от професионални направления: предучилищна педагогика, предучилищна и начална училищна педагогика, педагогика /с професионална квалификация „педагог/учител“/.
Обучението е в задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност - 3 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация "Учител по музика в детска градина"
Семестриална такса – 412,50 лв.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук