ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Задължителна регистрация на кандидатите за ПКС 2024


Заявление ПКС 2024

Формуляр на препис-извлечение


(1) Лицата, които кандидатстват за придобиване на професионално-квалификационна степен, подават следните документи:
1. заявление по образец;
2. диплома за завършено висше образование;
3. диплома за образователна и научна степен "доктор" или диплома за научна степен "доктор на науките";
4. документ за присъдена или придобита професионална квалификация "учител" с изключение на случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната длъжност на педагогически специалист;
5. свидетелство за професионално-педагогическа специализация при кандидатстване за трета професионално-квалификационна степен;
6. документ(и), удостоверяващ(и) присъдени или признати квалификационни кредити – издадени след влизане в сила на Наредба № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.. на МОН;
7. документ за придобита предходна професионално-квалификационна степен;
8. препис-извлечение от трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващ изискуемия стаж-оригинал; (желателно е препис-извлечението да бъде издадено 10 /десет/ дни преди датата на подаване или изпращане)
9. документи, удостоверяващи обстоятелствата при кандидатстване за пета професионално-квалификационна степен без полагане на изпит;
10. писмена разработка и публикации, ако такива се изискват за съответната професионално-квалификационна степен (по 2 екземпляра).
11. Снимка 3/4 - 1 бр., надписана.

*За предоставяне на неверни данни се носи персонална отговорност.

(2) След подаване на документите не се допускат промени в писмените разработки.

(4) Лицата, които кандидатстват за придобиване на професионално-квалификационна степен, подават гореизброените документи, както следва:
1. за трета професионално-квалификационна степен - през цялата година;
2. за професионално-квалификационните степени с изключение на трета - от 1 юни до 31 юли на календарната година.
Прием на документи


1. Кандидатите за V, ІV, ІІ и І ПКС подават документи в срок от 1 юни до 31 юли на календарната година
2. Кандидатите за ІІІ ПКС могат да подават документи през цялата година


Изпитна сесия

Сесиите за придобиване на професионално-квалификационна степен, с изключение на трета професионално-квалификационна степен, се провеждат от 15 септември до 15 ноември на съответната година. ДИКПО публикува график в рубрика ПКС, подрубрика График на изпити за ПКС.


Парични вноски при подаване на документи за придобиване на ПКС

При подаване на документи за придобиване на професионално-квалификационни степени кандидатите следва да внесат по банков път или в касата на ДИКПО такса за изпитна процедура, както следва:

1. За V ПКС -50.00 лв.

2. За IV ПКС -100.00 лв.

3. За III ПКС -50.00 лв.

4. За II ПКС -100.00 лв.

5. За I ПКС -110.00 лв

Банкова сметка на ДИКПО:
ШУ-ДИКПО-Варна
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01


За допълнителна информация: Учебен отдел - тел.: 0885 849 598 / 0893 352 234