ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ІІ ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

Лицата, които кандидатстват за придобиване на ІІ професионално-квалификационна степен, подават следните документи:
1. заявление по образец;
2. диплома за завършено висше образование;
3. документ за присъдена или придобита професионална квалификация „учител" с изключение на случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната длъжност на педагогически специалист;
4. документ(и), удостоверяващ(и) присъдени или признати квалификационни кредити – издадени след влизане в сила на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на МОН;
5. документ за придобита трета професионално-квалификационна степен;
6. препис-извлечение от трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващ изискуемия стаж; Формуляр на препис-извлечение
7. писмена разработка, свързана с анализ на резултатите от приложена диагностична процедура (в 2 екземпляра);
8. документ/и за внесена такса за изпитната процедура за ІІ ПКС - 85.00 лв. и за внесена такса за издаване на свидетелство - 25.00 лв.
9. снимка 3/4 см 1 бр., надписана
10. Платежен документ за научно ръководство ( 200 лв.)

Забележка: На всички дипломи, свидетелства и удостоверения да се приложат копия с надпис „Вярно с оригинала!” и подпис на кандидата. Да се преснемат целите дипломи и свидетелства заедно с приложенията!

Таксата за изпитната процедура може да бъде внесена на каса, чрез POS-терминал или по банков път.
Банкова сметка на ДИКПО:
ШУ-ДИКПО-Варна
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01
При плащане по банков път да се впишат имената по лична карта на лицето, за което се заплаща
За основание се вписва: „Изпитна процедура за ІІ ПКС”

Комплектът документи за придобиване на ПКС може да бъде подаден в ДИКПО – Варна лично, чрез друго лице, да бъде изпратен по куриер или по пощата с обратна разписка на адрес: И. Милушева Учебен отдел
Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование Ул. „Д-р Борис Божков” № 1 Варна – 9010

Срок за подаване на комплекта документи: 1 юни –30 юли 2021 г.

Условия за кандидатстване
Изискванията към педагогическите специалисти – кандидати за придобиване на професионално-квалификационна степен, са:
1. Да са придобили предходната професионално-квалификационна степен най-късно в годината, предхождаща годината на кандидатстване;
2. Да заемат длъжност на педагогически специалист към момента на кандидатстването;
3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда, освен ако е заличено.

Научно ръководство на кандидати за придобиване на втора професионално квалификационна степен
ДИКПО - Варна предлага на педагогически специалисти, притежаващи трета професионално-квалификационна степен /ПКС/, научно ръководство за подготовка за придобиване на втора ПКС съгласно Наредба 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г. Зачисляването става след внасяне на такса и подаване на молба за предпочитание на научна област и научен ръководител.
   Такси:
    - 200 лв. - за научно ръководство за подготовка за придобиване на втора ПКС
    Таксата може да бъде внесена в касата на ДИКПО /каб. 30, ет. І/ или по банков път по сметката на ДИКПО:
ШУ ДИКПО - Варна
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Ръководство .......... (ІІ) ПКС
Вносната бележка, молбата и копие на свидетелството за ПКС могат да бъдат подадени в Учебен отдел или да бъдат изпратени на е-mail uodikpo@shu.bg или по факс 052/303-669.