ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

  Изискванията към кандидатите за придобиване на професионално-квалификационна степен са:
  1. към момента на кандидатстването да имат най-малко 2 години учителски стаж - за кандидатите за V ПКС
  2. да имат най-малко една година учителски стаж от придобиването на предходната професионално-квалификационна степен - за педагогическите специалисти, описани по-горе под т. 1, кандидати за ІV, ІІІ, ІІ, І ПКС;
  3. да имат най-малко една година трудов или служебен стаж от придобиването на предходната професионално-квалификационна степен - за експерти, инспектори и др., описани по-горе под т. 2, 3 и 4, кандидати за ІV, ІІІ, ІІ, І ПКС;
  4. да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда или Закона за държавния служител, освен ако е заличено.

  Чл. 58 (1). Лицата, които кандидатстват за придобиване на ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН, следва да отговарят на определени условия:
  1. към момента на кандидатстването имат най-малко 2 години учителски стаж;
  2. имат придобити допълнително професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл.43, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г. с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа (1 квалификационен кредит), удостоверени с документ(и);
  3. успешно положен устен изпит по конспект с успех не по-нисък от много добър 4,50.
  (2) Пета професионално-квалификационна степен без полагане на изпит могат да придобият:
  1.педагогически специалисти, които отговарят на изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 и представят грамоти, награди и протоколи от участие на свои ученици в национални, балкански и международни олимпиади, състезания и конкурси, организирани от Министерството на образованието и науката и проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие или класирания:
     а) от I до VIII място включително от международни олимпиади и състезания;
     б) от I до VI място, включително, от балкански олимпиади и състезания;
     в) от I до III място включително от национални кръгове на ученически олимпиади и национални състезания;
  2. учители по специализирана подготовка в спортните училища, които отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 и представят протоколи от участие на свои ученици в състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни федерации, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие в олимпийски игри или класирания:
     а) от I до XII място включително от световни първенства;
     б) от I до VIII място включително от европейски първенства;
     в) от I до IV място включително от балкански първенства;
     г) от I до III място включително от държавни първенства;
  3. учители по професионална подготовка, които отговарят на изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 и представят протоколи от участие на свои ученици в национални и международни състезания по професии, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен с класиране от I до III място включително;
  4. учители, които преподават чужд език, учебен предмет на чужд език или чужд език по професията, отговарят на изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 и представят безсрочен сертификат за международно призната квалификация за преподаване на чужд език;
  5. учители-наставници, които отговарят на изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 и организират и провеждат практическа подготовка на стажант-учители, като координират и консултират самостоятелното им участие в образователния процес в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен.

  Чл. 59. ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН могат да придобият лица, които:
  1. имат придобита пета професионално-квалификационна степен
  2. след придобиването на пета професионално-квалификационна степен имат придобити допълнителни или нови професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл. 43, ал. 2 с обща продължителност не по-малка от 16 академични часа (1 квалификационен кредит), удостоверени с документ(и);
  3. успешно положен писмен изпит с успех най-малко много добър 4,50 по проблем от конкретната професионална област, в която работи кандидатът.

  Чл. 60. (1). ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН могат да придобият лица, които:
  1. имат придобита четвърта професионално-квалификационна степен;
  2. са завършили едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4,50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика.
  (2) Специализацията по ал. 1, т. 2 трябва да отговаря на следните условия:
  1. да има за цел повишаване на професионално-педагогическата компетентност на обучаваните в съответствие със заеманата от тях длъжност;
  2. да се провежда по учебен план, в който най-малко 50 % от учебните часове са за учебни дисциплини, свързани с педагогическата, психологическата или методическата подготовка на специализантите или по управление на образованието;
  3. хорариумът на занятията по учебен план да бъде не по-малко от 200 академични часа, от които поне 50% са присъствени.
  (3) На завършилите специализацията по ал. 1 се издава свидетелство по чл. 48, ал. 1, т. 2.
  (4) Условията за участие в специализацията се договарят между специализанта и висшето училище, като учебният план на специализацията е неразделна част от договора.

  Чл. 61. ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН могат да придобият лица, които:
  1. имат придобита трета професионално-квалификационна степен;
  2. след придобиването на трета професионално-квалификационна степен имат придобити допълнителни или нови професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл. 43, ал. 2 с обща продължителност не по-малка от 32 академични часа (2 квалификационни кредита), удостоверени с документ(и);
  3. след придобиването на трета професионално-квалификационна степен защитят с успех най-малко много добър 4,50 писмена разработка, свързана с анализ на резултатите от приложена диагностична процедура.

  Чл. 62. ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН могат да придобият лица, които:
  1. имат придобита втора професионално-квалификационна степен;
  2. след придобиването на втора професионално-квалификационна степен имат придобити допълнителни или нови професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл. 43, ал. 2 с обща продължителност не по-малка от 48 академични часа (3 квалификационни кредита), удостоверени с документ(и);
  3. успешно защитят писмена разработка с иновационен характер, свързана с педагогическата практика на кандидата;
  4. представят не по-малко от две публикации по проблеми, свързани с темата на писмената разработка в специализирано издание.

  Чл. 57 (3). Педагогически специалисти, които притежават научна степен, имат право да придобият първа професионално-квалификационна степен при следните условия:
  1. ако имат най-малко две години учителски стаж на длъжност на педагогически специалист в детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие;
  2. притежават образователна и научна степен "доктор" или научна степен "доктор на науките" по педагогика, психология или по научна област, съответстваща на завършената специалност от дипломата за висше образование.

  Научно ръководство на кандидати за придобиване на първа / втора професионално квалификационна степен
  ДИКПО - Варна предлага на педагогически специалисти, притежаващи втора или трета професионално-квалификационна степен /ПКС/, научно ръководство за подготовка за придобиване съответно на първа или втора ПКС съгласно Наредба 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г. Кандидатите за I и II ПКС избират научен ръководител и работят с него след заплащане не посочената такса. Не е необходимо зачислвесне. Документът за внесена такса се представя заедно с готовите разработките и документите за I и II ПКС в периода 01.06 до 31.07.
     Такси:
      - 400 лв. - за научно ръководство за подготовка за придобиване на първа ПКС
      - 200 лв. - за научно ръководство за подготовка за придобиване на втора ПКС
      Таксата може да бъде внесена в касата на ДИКПО /каб. 110, ет. І/ или по банков път по сметката на ДИКПО:
  ШУ ДИКПО - Варна
  Банка ДСК
  Банков код / BIC: STSABGSF
  Банкова сметка / IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01
  За основание да се впише: Ръководство .......... (І / ІІ) ПКС
  Вносната бележка, молбата и копие на свидетелството за ПКС могат да бъдат подадени в Учебен отдел или да бъдат изпратени на E-mail uodikpo@shu.bg или по факс 052/303-669.

  Кандидатите за придобиване на І ПКС могат да правят публикации в сборника на Шуменски университет ДИПКО - Варна: TЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ

  Чл. 63 (3): При промяна на заеманата длъжност педагогическите специалисти запазват правата, произтичащи от придобитата професионално-квалификационна степен.

  Чл. 65. (1) Професионално-квалификационна степен може да бъде отнета от департамента, който я е присъдил, в следните случаи:
  1. при лишаване по съдебен ред от правото да се упражнява учителската професия по силата на влязла в сила присъда;
  2. при представяне на разработки и публикации, за които се доказва плагиатство или подправени резултати;
  3. при отнемане на научната степен, когато тя е основание за придобиване на първа професионално-квалификационна степен;
  4. при представяне на документи с невярно съдържание при кандидатстването.
  (2) Решение за отнемане на професионално-квалификационна степен се взема въз основа на заключение на експертна комисия, назначена за всеки конкретен случай от директора на департамента по ал. 1.
  (3) За решението по ал. 2 писмено се уведомява настоящият работодател или орган по назначаването.