Банкова сметка

Плащането може да извършите по един от следните три начина:
на каса в брой,
или чрез POS-терминал
или по банков път.

Банкова сметка на ДИКПО: ШУ ДИКПО – Варна
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01
При плащането да се впишат имената по лична карта на лицето, за което е плащането и за какво обучение или за издаване на документ се отнася :
Ø за курсове – „Курс № .......................”;
Ø за специализации – „ППС № ..........” (номер на специализацията се взема
от Учебен отдел, тел. 0899 907 921;
Ø за научно ръководство за І или ІІ професионално-квалификационна степен ..........................................”;
Ø за изпитна процедура за ПКС – „Изпитна процедура за .....................(І, ІІ, ІІІ, ІV или V/ ПКС)”
Ø за свидетелство за ПКС, професионално-педагогическа специализация или професионална квалификация – „Свидетелство за ..................... (ПКС, ППС, ПК);
Ø за удостоверение за специализация или допълнително обучение – „Удостоверение”;
Ø за дубликат – „За издаване на дубликат на .................................................”;
Ø за такса на студенти с място на обучение ДИКПО- „Специалност ............................., факултетен № ......................................, такса зимен/летен семестър или държавен изпит/защита на дипломна работа (ЗДР)”;
Ø друго За издаване на фактура е необходимо да се изпратят до финансово-счетоводен отдел (тел. 052/301-239) на e-mail fsodikpo@shu.bg следните данни:
ИМЕ НА УЧ. ЗАВЕДЕНИЕ:...................................................................
АДРЕС НА УЧ. ЗАВЕДЕНИЕ:................................................................... ЕИК / Булстат:.....................................................................
Телефон за контакти: ...........................................................................
Имена на участника в обучението .........................................................................
Номер на курса, специализацията или друго основание за плащане ..........................