Курсове за педагогически специалисти

ДИКПО – Варна провежда квалификационни курсове за педагогически специалисти по всички специалности – тематични и подготвителни курсове за придобиване на професионално-квалификационни степени.
Съдържанието на курсовете е съобразено с нормативните промени и с приоритетите в системата на средното образование в България: нови учебни планове, програми и учебници, приложение на европейски модели на нови дидактически технологии, на информационните технологии, интерактивни методи в обучението и др. Курсовете имат за цел повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване. В квалификационната дейност участват хабилитирани преподаватели и доктори от ДИКПО - Варна, ШУ "Епископ Константин Преславски", Колеж - Добрич.

Организация:
Възложителят (РУО на МОН, общини, училища, детски градини и др.) изпраща писмо до Директора на ДИКПО на е-mail uodikpo@shu.bg, в което подава информация за темата на курса, която е от учебния план приложен по долу, брой участници, място на провеждане.
- Повече информация за квалификационната дейност може да се получи от: Учебен отдел, тел. 0899 907 921, адрес - 9010 Варна, ДИКПО, ул. „Д-р Борис Божков” № 1 или от сайта на ДИКПО Варна

* ДИКПО – Варна извършва обучения по теми заявени от възложителя.

Финансови условия:
- За обучение от 16 академични часа, 1 квалификационен кредит – 40-65 лв. на курсист в зависимост от спецификата на курса, броя курсисти и мястото на провеждане. Обучението може да бъде изцяло в присъствена форма или 50 % от часовете - онлайн.
Сумата за курса се внася до 5 дни преди началото му по сметката на ШУ – ДИКПО-Варна:

След приключване на курса всеки участник получава удостоверение за завършен курс с начислени кредити, отговарящо на Наредба № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За удостоверението не се заплаща допълнителна такса.Теми за квалификационни курсове
Учебен план за 2022/2023