НОВИНИ

ДИКПО - Варна е партньор по Национална програма на МОН "Мотивирани учители"

ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад.ч. за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по шифърa на курса.
* Желаещите да се включат в проекта на МОН за възстановяване на платените такси за квалификация е достатъчно да запазят платежния документ /не е задължително издаване на фактура/.


На вниманието на педагогическите специалисти желаещи да придобият ІII професионално-квалификационна степен

Уважаеми колеги,
желаещите да повишат квалификацията си в едногодишна професионлно-педагогическа специализация, ще могат да придобият ІІІ ПКС в рамките на една година. За повече информация... ТУК!

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ


Наименование

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за информация и регистрация

Дигиталната компетентност в контекста на иновативното обучение в І - ІV клас

22-23.02.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Стратегии за учебно мотивиране на учениците

26.02.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Интеркултурно образование и развитие на междукултурен опит на учениците

26-27.02.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

01-02.03.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Контрол и оценка на учебните постижения на учениците

04.03.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Портфолио на учителя

07-08.03.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст - подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС по Предучилищна педагогика

14-15.03.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Родителите и образователната институция - между взаимните очаквания и споделената отговорност

22-23.03.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС

30-31.03.2020г.

ШУ Колеж-Добрич, гр. Добрич

информация и регистрация

Учителят по музика – възпитава и обучава" - за учители по музика, които желаят да придобият V и ІV ПКС

04-07.04.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Създаване на условия за усъвършенстване на възпитателно-образователния процес в предучилищна възраст - за детски учители, които желаят да придобият ІV ПКС

06-07.04.2020г.

ШУ - Колеж-Добрич, гр. Добрич

информация и регистрация

Управленската документация в училище - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по Управление на образованието

06-09.04.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Управленско мотивиране на професионалното поведение на учителите (подготвителнен курс за IV ПКС)

10-13.04.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

"Подготовка и готовност на децата за училище" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по Предучилищна педагогика

11-12.04.2020г.

ШУ "Епископ К.Преславски", Педагогически факултет, гр. Шумен

информация и регистрация

Учителят по музика – възпитава, обучава, диагностицира" - за учители по музика, кандидати за ІІ и І ПКС

11-14.04.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Подготвителен курс за V и ІV ПКС за учители по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

13-14.04.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен (подготвителнен курс за IV ПКС)
предназначен за начални учители

13-14.04.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Подготвителен курс по Физическо възпитание за V и ІV ПКС

15-16.04.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Реализация на професионалните умения на учителя в урока. (подготвителнен курс за V ПКС) предназначен за начални учители

15-16.04.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Педагогическите умения на учителите (подготвителнен курс за V и ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика)

15-18.04.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Методика на диагностичното изследване в училище - подготвителен курс за ІІ ПКС

20-23.04.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст - подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС по Предучилищна педагогика

25-26.04.2020г.

ШУ "Епископ К.Преславски", гр. Шумен, Педагогически факултет

информация и регистрация

Методика на иновационното изследване в училище - за кандидати за І ПКС по всички специалности

01-06.05.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

"Диагностика на резултатите то изобразителната дейност на учениците" - за учители по Изобразително изкуство , които желаят да придобият V и ІV ПКС

16-17.05.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Актуални аспекти на географското образование - за учители по География и икономика, които желаят да придобият V и ІV ПКС

16-17.05.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Съвременни аспекти на методиката на обучение по химия и опазване на околната среда - за учители по Химия и опазване на околната среда , които желаят да придобият V и ІV ПКС

16-17.05.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС

04-05.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Създаване на условия за усъвършенстване на възпитателно-образователния процес в предучилищна възраст - за детски учители, които желаят да придобият ІV ПКС

11-12.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Реализация на професионалните умения на учителя в урока - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС

17-18.06.2020г.

ШУ "Епископ К.Преславски", Педагогически факултет, гр. Шумен

информация и регистрация

Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен - за начални учители, които желаят да придобият ІV ПКС

19-20.06.2020г.

ШУ "Епископ К.Преславски", Педагогически факултет, гр. Шумен

информация и регистрация

Реализация на професионалните умения на учителя в урока - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС

22-23.06.2020г.

ШУ Колеж - Добрич, гр. Добрич

информация и регистрация

Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен - за начални учители, които желаят да придобият ІV ПКС

24-25.06.2020г.

ШУ Колеж - Добрич, гр. Добрич

информация и регистрация

Научно-дидактически анализ на биологичното познание - подготвителен курс за ІV ПКС

01-02.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Актуални аспекти на методиката на обучението по “Биология и здравно образование” и “Човекът и природата” - подготвителен курс за V ПКС.

03-04.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Реализация на професионалните умения на учителя в урока - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС

06-07.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Съвременни методически насоки в преподаването на математика - за за учители по математика, които желаят да придобият V и ІV ПКС

07.07.2020г.

ШУ "Епископ К.Преславски", Педагогически факултет, гр. Шумен

информация и регистрация

Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен - за начални учители, които желаят да придобият ІV ПКС

08-09.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Съвременни методически насоки в преподаването на математика - за учители по математика, които желаят да придобият V и ІV ПКС.

08-09.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

Актуални проблеми на обучението по История и цивилизации, подготвителен курс за V и ІV ПКС.

09-10.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрацияДИКПО-Варна организира и провежда следдипломни обучения за допълнителна професионална квалификация
Обученията са съобразени с Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "Учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).
Обучението е в задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Семестриална такса – 412,50 лв.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Логопедия”.
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”) ; от обаст на висшето образование "Хуманитарни науки" или "Социални, стопански и правни науки", професионално направление "Психология" или "Социални дейности". Срок за регистрация и записване: 25.03.2020 г.
Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност "Икономика и Туризъм".
В курса могат да се включат кандидати с висше образование без педагогическа правоспособност с присъдена професионална квалификация икономист, хотелиер, ресторантьор, туроператори турагент, екскурзовод, туристически маркетолог и др.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност "Човекът и природата".
В курса могат да се включат кандидати с висше образование от професионални направления: физически науки, химически науки, биологически науки и присъдена професионална квалификация "Учител".
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност Предучилищна педагогика
В курса могат да се включат кандидати с висше образование, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител” по специалности от направления: Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”); Теория и управление на образованието (всички специалности с професионална квалификация „Учител”) ; Педагогика на обучението по ..... (учител по....). Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност Ресурсен учител
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”); Психология (всички специалности с професионална квалификация „Психолог”); Педагогика на обучението по ..... (учител по....) и от направление, съответстващо на учебния предмет от общообразователната подготовка (с професионална квалификация „Учител”). Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 2 (два) семестъра

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Начална училищна педагогика”.
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”) ; Теория и управление на образованието (всички специалности с професионална квалификация „Учител”) ; Педагогика на обучението по ..... (учител по....) , Филология (с професионална квалификация „Учител”)
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Технологии и предприемачество”.
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; Педагогика на обучението по ....... – всички специалности, включващи география; химия; физика; информатика (с професионална квалификация съответно „Учител по география”; „Учител по химия”; „Учител по физика”; „Учител по информатика”); Технически науки.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Учител по информатика и информационни технологии”
За кандидати с висше образование от професионално направление Информатика и компютърни науки – продължителност на обучението 2 семестъра.
За кандидати с висше образование от професионално направление Математика; Физически науки; от област на висшето образование Технически науки – продължителност на обучението - 3 семестъра.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Учител по информационни технологии в начален етап”
За начални учители - продължителност на обучението – 2 семестъра.

Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по математика"
Курсът е предназначен за кандидати със завършено висше образование в професионалните направления Математика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Математик и др.), Информатика и компютърни науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Информатик и др.), Физически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Физик и др.), Педагогика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Педагог, Учител) и в областта на висшето образование Технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Инженер и др.), желаещи да получат учителска правоспособност по математика.
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра

Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация по ПСИХОЛОГИЯ
За кандидати с висше образование, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител”.
Обучението е с ориентация към подготовка на педагогически съветници и училищни психолози. Учебното съдържание включва следните тематични области: психологическа и педагогическа диагностика, психологическо консултиране в образованието, възпитателни взаимодействия в училище, стратегии за учебно мотивиране, проблеми на взаимоотношенията между учители и ученици, превенция и противодействие на агресивното поведение на учениците, работа с деца в риск, теория и практика на социалните комуникации, теория и практика на конфликтите, управление на стреса.
Продължителност на обучението – 2 семестъра..

Курс за допълнителна професионална квалификация "Английски език"
Курсът е за кандидати с висше образование от професионални направления: филология, педагогика на обучението по..., педагогика, хуманитарни науки, природни науки, математика и информатика, социални, стопански и правни науки, изкуства.
Кандидатите се включват в курса след Успешно издържан входящ тест по английски език.
Притежаващите сертификати за владеене на английски език /В1/ или положилите държавен изпит по езика могат да се включат в курса без полагане входящ тест.
Обучението е в задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност - 3 семестъра. /4 семестъра за кандидати, които нямат педагогическа правоспособност/
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация „Учител по английски език"

Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител”
Курсът е за кандидати с висше образование.
Професионална квалификация “Учител” се придобива по специалността от дипломата за висше образование.
Продължителност на обучението - 2 семестъра.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Икономика и туризъм”
Курсът е за кандидати с висше образование без педагогическа правоспособност с присъдена професионална квалификация икономист, хотелиер, ресторантьор, туроператори турагент, екскурзовод, туристически маркетолог и др.
Завършилите курса придобиват професионална квалификация: „Учител по професионална подготовка (икономика и туризъм)“ и могат да се реализират като учители в професионлни гимназии или в средните училища по „Предприемачество“ (новият предмет ще се изучава в 11 и 12 клас от учебната 2020/21 година).
Продължителност на обучението - 3 семестъра.

Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация по „Религия“
За кандидати с висше образование, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител”. Подходящ за детски и начални учители.
Завършилите курса за допълнителна квалификация по „Религия“ придобиват правоспособност да работят като учители по Религия (православие) в детската градина и всички степени на СОУ.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация по "Учител по физика и астрономия"
Курсът е за кандидати с висше образование от професионални направления: физически науки, математика, химически науки, технически науки.
Обучението е в задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност - 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация „Учител по физика и астрономия"
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Допълнителна професионална квалификацияУчебен отдел е с нови контакти
Номерата, на които може да се получи информация са:
0899 907 921
0885 849 598


Eдногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен