ЗАПОВЕД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН


Готови са свидетелствата за четвърта професионално - квалификационна степен /IV ПКС/.

Можете да ги получите по следните начини:
1. По пощата.
2. Чрез куриерска услуга за сметка на получателя.
3. За педагогически колективи, група учители - чрез подадена писмена заявка с придружителен списък – за сметка на получателя.
* След избиране на варианта за получаване трябва да изпратите на имейл uodikpo@shu.bg: имена на получател, ПКС, специалност, точен адрес и телефон. Допълнителна информация по телефон можете да получите всеки работен ден от 15.00 до 16.00 часа.На вниманието на педагогическите специалисти желаещи да придобият ІII професионално-квалификационна степен

Уважаеми колеги,
желаещите да повишат квалификацията си в едногодишна професионлно-педагогическа специализация, ще могат да придобият ІІІ ПКС в рамките на една година. За повече информация... ТУК!За НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ,
желаещи да придобият ІІІ ПКС, ДИКПО-Варна специално организира групова едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема:
"Съвременният урок по български език и литература в I – IV клас" с ръководител: доц. д-р Виолета Кюркчийска. Начало на специализацията – 10.12.2020 г. Информация за записване: ТУК!За ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ,
желаещи да придобият ІІІ ПКС, ДИКПО-Варна специално организира групова едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема:
Взаимодействия и общностно развитие в детската градина“ с ръководители: гл.ас. д-р Мариана Минчева - Ризова; гл.ас. д-р Илиян Ризов. Начало на специализацията – 16.12.2020 г. Информация за записване: ТУК!За ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ,
желаещи да придобият ІІІ ПКС, ДИКПО-Варна специално организира групова едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема:
Актуални стратегии и образователни модели в детската градина с ръководител: преп. д-р Иванка Павлова. Начало на специализацията – 16.12.2020 г. Информация за записване: ТУК!В управление на образованието,
желаещи да придобият ІІІ ПКС, ДИКПО-Варна специално организира групова едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема:
"Социалните комуникаци в управлението на училището" с ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев. Начало на специализацията – 10.12.2020 г. Информация за записване: ТУК!За УЧИТЕЛИ,
желаещи да придобият ІІІ ПКС, ДИКПО-Варна специално организира групова едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема:
„Стратегии за учебно мотивиране на учениците“ с ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев. Начало на специализацията – 10.12.2020 г. Информация за записване: ТУК!Професионално-педагогически специализации (за придобиване на ІІІ професионално-квалификационна степен)

ДИКПО-Варна организира едногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен за педагогически кадри с присъдена ІV-та професионално-квалификационна степен. Съгласно НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г. педагогическите кадри могат веднага след придобиване на ІV ПКС да се включат в специализация, по всяко време на годината.
Обучението се осъществява в групи или индивидуално и може да се провежда по места при минимален брой от 10 кандидати.

Темите на специализациите се договарят предварително с научен ръководител в зависимост от интересите на кандидатите и тяхната практика.

Примерни теми за професионално-педагогически специализации може да разгледате тук

Желаещите кандидати попълват ЗАЯВКА за включване в едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на ІІІ ПКС, която може да се изтегли тук

Попълнената заявка се изпраща на е-mail uodikpo@shu.bg за да получите номер на специализацията от Учебен отдел, след което е необходимо да представите следните документи за зачилсяване.
- Договор в два екземпляра ;
- Заявление ;
- Декларация за съгласие на личните данни ;
- копие на диплома за завършено висше образование;
- копие на свидетелство за присъдена професионална квалификация "Учител" или придобита педагогическа правоспособност (ако притежавате такива);
- копие на свидетелството за придобита ІV професионално-квалификационна степен.
Забележка: На всички дипломи, свидетелства и удостоверения да се приложат копия с надпис „Вярно с оригинала!” и подпис на кандидата. Да се преснемат целите дипломи и свидетелства заедно с приложенията!
- документ за внесена такса ( в основание на плащане вписвате ППС № .....;
• таксата за едногодишна специализацията е 600 лв..(може да бъде платена на 2 или 3 вноски)

Може да извършите плащането на каса, чрез POS-терминал или по банков път.
Банкова сметка на ДИКПО:

Документите може да представите на място в Учебен отдел на ДИКПО – Варна, каб. 31, етаж І. лично, чрез друго лице, да бъде изпратен по куриер или по пощата с обратна разписка на адрес: гр. Варна, пощенски код 9010, жк. Бриз, ул. "д-р Борис Божков" № 1. /спирка Почивка/, тел. : 0899 907 921


След завършване на едногодишната професионално-педагогическа специализация с успех не по-малко от мн. добър 4.50, специализантите защитават дипломна работа, която представят 10 дни преди датата на защита в Учебен отдел в два екземпляра и приложено заявление, което може да изтеглите тук.


Указания за подаване на документи за ІІI професионално-квалификационна степен