НОВИНИ

Уважаеми студенти,
Директорското ръководство на ДИКПО-Варна Ви поздравява по повод предстоящият студентски празник 8-ми декември. Информираме всички (настоящи и бивши студенти), че денят 08.12.22 г. ще е неприсъствен за служителите на Шуменски университет ДИКПО-Варна.
Весел празник!Готови са свидетелствата за пета, четвърта, втора и първа ПКС / професионално - квалификационна степен /.
Можете да ги получите по следните начини:
1. По пощата.
2. Чрез куриерска услуга за сметка на получателя.
3. За педагогически колективи, група учители - чрез подадена писмена заявка с придружителен списък – за сметка на получателя.
* След избиране на варианта за получаване трябва да изпратите на имейл uodikpo@shu.bg: имена на получател, ПКС, специалност, точен адрес и телефон. Допълнителна информация по телефон можете да получите всеки работен ден от 15.00 до 16.00 часа.
ППС № 1255 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за учители
на тема: „Стратегии за учебно мотивиране на учениците“
Предназначение: за учители, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев
ТУК!ППС № 1256 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС на тема: „Социалните комуникации в управлението на училището“
Предназначение: за за директори и управленски кадри, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев
ТУК!ППС № 1257 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС на тема: "Добри педагогически практики в обучението по български език и литература в I – IV клас"
Предназначение: за начални учители, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: доц. д-р В. Кюркчийска
ТУК!ППС № 1258 Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за детски учители на тема: „Психология на ранното детско развитие“
Предназначение: за детски учители, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: гл. ас. д-р Мариана Минчева - Ризова
ТУК!Списък с входящите номера на успешно издържалите изпита за IV ПКС на 15.10.2022 г. по специалности е публикуван тук:


Готови са свидетелствата за пета професионално - квалификационна степен /V ПКС/.

Можете да ги получите по следните начини:
1. По пощата.
2. Чрез куриерска услуга за сметка на получателя.
3. За педагогически колективи, група учители - чрез подадена писмена заявка с придружителен списък – за сметка на получателя.
При подаване на заявка по имейл uodikpo@shu.bg трябва да изпратите: имена на получател, ПКС, специалност, точен адрес и телефон.
Важно!!!
Участниците в подготвителни курсове, които не са взели удостоверенията си, могат да ги получат заедно със свидетелствата.
Допълнителна информация по телефон можете да получите всеки работен ден от 15.00 до 16.00 часа.
Списък с входящите номера на успешно издържалите изпита за V ПКС на 29.10.2022 г. по специалности е публикуван тук:
На вниманието на педагогическите специалисти желаещи да придобият ІII професионално-квалификационна степен

Уважаеми колеги,
желаещите да повишат квалификацията си в едногодишна професионално-педагогическа специализация, ще могат да придобият ІІІ ПКС в рамките на една година. За повече информация... ТУК!


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

230122

Повишаване на психологическата компетентност

02.11.2022 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

120921

Майсторски клас: "Мястото на инструмента в обучението по музика"

19-20.11.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

044522

Възпитанието в процеса на предучилищното образование

15-16.02.2023 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО


* Курсовете са съобразени с изискванията на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ, бр. 61 от 2019 г.)дата: 23.03.2022 г.

Заповед - директор ДИКПО-Варнадата: 14.10.2021 г.

Заповед на Ректора

дата: 28.09.2021 г.

Заповед на Ректора

дата: 10.09.2021 г.

Заповед на Ректора

дата: 01.09.2021 г.

Заповед на Ректора
* Противоепидемичните мерки, посочени в заповедта, са задължителни за прилагане от всички, които посещават сградите на Университета в Шумен, ДИКПО – Варна и Колежа - Добрич.


* Приемно време на Учебен отдел всеки работен ден в интервал от 8.30-10-30 и 13.00 - 14.30 часа. Информация по телефон всеки работен ден: от 10.30 -12.00 и 14.30-16.00 часа.

Допълнителна професионална квалификация

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ


За участие в курс регистрацията е задължителна!


За кандидатите за I и II ПКС,
Напомняме на педагогическите специалисти, които ще защитават I и II ПКС през 2021 г., че е желателено изборът на научен ръководител и заплащането на такса за научно ръководство да бъдат осъществени до 31.03.2021 г.
Уважаеми дами и господа,
предвид усложнената епидемиологична обстановка получаването и приемането на документи се извършва само по следните начини:
чрез куриерски услуги;
по пощата.


дата: 22.10.2020 г.

Заповед на Ректора

дата: 22.10.2020 г.

Заповед на Министъра на здравеопазването
Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др.

дата: 16.06.2020 г.

Заповед на Ректора

ДИКПО-ВАРНА има нова банкова сметка
IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01ДИКПО - Варна е партньор по Национална програма на МОН "Мотивирани учители"

ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад.ч. за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по шифърa на курса.
* Желаещите да се включат в проекта на МОН за възстановяване на платените такси за квалификация е достатъчно да запазят платежния документ /не е задължително издаване на фактура/.


Учебен отдел е с нови контакти
Номерата, на които може да се получи информация са:
0899 907 921
0885 849 598