НОВИНИ

Готови са свидетелствата за пета, четвърта, втора и първа ПКС / професионално - квалификационна степен /.

Можете да ги получите по следните начини:
1. По пощата.
2. Чрез куриерска услуга за сметка на получателя.
3. За педагогически колективи, група учители - чрез подадена писмена заявка с придружителен списък – за сметка на получателя.
При подаване на заявка по имейл uodikpo@shu.bg трябва да изпратите: имена на получател, ПКС, специалност, точен адрес и телефон.
Важно!!!
Участниците в подготвителни курсове, които не са взели удостоверенията си, могат да ги получат заедно със свидетелствата.
Допълнителна информация по телефон можете да получите всеки работен ден от 15.00 до 16.00 часа.




На вниманието на педагогическите специалисти, придобили ІV ПКС!
Уважаеми учители,
ДИКПО-Варна обявява записване в едногодишни професионално-педагогически специализация за придобиване на III ПКС. Срокът на обучение е една календарна година.
Начало на специализациите: декември 2021 г.
Край на специализациите /с придобиване на ІІІ ПКС/: декември 2022 г.
Можете да се регистрирате за избраната от вас специализация и да изпратите необходимите документи на адрес: гр. Варна, пощенски код 9010, жк. Бриз, ул. "Д-р Борис Божков" № 1. /спирка Почивка/, Учебен отдел.
Желаем ви ползотворна работа!



ППС № 1111 Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за директори и управленски кадри на тема: „Социалните комуникации в управлението на училището
Предназначение: за директори и управленски кадри, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев
ТУК!



ППС № 1112 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за учители на тема: „Стратегии за учебно мотивиране на учениците“
Предназначение: за учители, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев
ТУК!



ППС № 1113- Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за учители на тема: „Диагностика, консултация, възпитателни взаимодействия“
Предназначение: за училищни психолози и педагогически съветници, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев
ТУК!



ППС № 1115 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за начални учители на тема: "Добри педагогически практики в обучението по български език и литература в I – IV клас"
Предназначение: за учители в начален етап на основна образователна степен, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: доц. д-р В. Кюркчийска
ТУК!



ППС № 1114 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за детски учители на тема: „Психология на ранното детско развитие“
Предназначение: за детски учители, кандидати за III ПКС.
Научни ръководители: гл. ас. д-р Мариана Минчева - Ризова
ТУК!



ППС № 1116 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС на тема: „Интерактивно и интегративно обучение“
Предназначение: за педагогически специалисти, кандидати за III ПКС.
Научни ръководители: гл. ас. д-р Илиян Ризов
ТУК!



ППС № 1117 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС на тема: „Гражданско и интеркултурно образование“
Предназначение: за педагогически специалисти, кандидати за III ПКС.
Научни ръководители: гл. ас. д-р Илиян Ризов
ТУК!



Присъжда се ІV професионално-квалификационна степен на педагогически специалисти със следните входящи номера:




Уважаеми кандидати за четвърта професионално-квалификационна степен,
Напомняме ви, че изпитната процедура за ІV ПКС е на 16.10.2021 г. от 9.00 ч.
Писменият изпит ще се проведе присъствено в ДИКПО-Варна, ШУ „Епископ Константин Преславски“ – Педагогически факултет /Актова зала/ и Колеж – Добрич – зала 101.

Във връзка с епидемиологичната обстановка и невъзможността на карантинирани учители да се явят на писмен изпит на 16.10.2021 г., ви информираме за следното:
Ръководството на Департамента дава възможност на възпрепятстваните здравословно кандидати за ІV ПКС да се явят на 30.10.2021 г. в ДИКПО-Варна от 9.00 ч. при следните условия:
1. Заявление /свободен текст/ до директора за отлагане на изпитната процедура за ІV ПКС.
2. Медицински документ, удостоверяващ невъзможност на кандидата да се яви на изпит на 16.10.2021 г.
Заявленията и сканираният документ да бъдат изпратени на e-mail: uodikpo@shu.bg, i.milusheva@shu.bg






дата: 14.10.2021 г.

Заповед на Ректора





дата: 28.09.2021 г.

Заповед на Ректора





дата: 10.09.2021 г.

Заповед на Ректора





дата: 01.09.2021 г.

Заповед на Ректора
* Противоепидемичните мерки, посочени в заповедта, са задължителни за прилагане от всички, които посещават сградите на Университета в Шумен, ДИКПО – Варна и Колежа - Добрич.


* Приемно време на Учебен отдел всеки работен ден в интервал от 8.30-10-30 и 13.00 - 14.30 часа. Информация по телефон всеки работен ден: от 10.30 -12.00 и 14.30-16.00 часа.

Допълнителна професионална квалификация





ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ


За участие в курс регистрацията е задължителна!


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

161220

Компютърно моделиране III - IV клас

20-21.10.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015821

"Методика на обучение по Безопасност на движението по пътищата" Курсът е предназначен е за обучение на учителите от начален етап, средните общообразователни и специални училища.

25-26.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

161021

Компютърно моделиране III - IV клас

09-10.10.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045920

"Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика.

01-02.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045820

"Ефективност на педагогическото взаимодействие с децата от предучилищна възраст" - подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика.

03-04.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

053520

"Профил на иновативния учител" - за начални учители, които желаят да придобият V или IV ПКС.

07-08.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

140820

"Организация и управление на физическото възпитание в училище" - подготвителен курс за V ПКС.

10.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

140920

"Организация и управление на физическото възпитание в училище" - подготвителен курс за ІV ПКС.

11.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045720

"Игри за личностно и социално развитие на децата в детската градина" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика.

11 - 12.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045620

"Взаимодействия и общностно развитие в детската градина" - подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика.

11 - 12.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016920

"Методика на обучение по Безопасност на движението по пътищата" Курсът е предназначен е за обучение на учителите от начален етап, средните общообразователни и специални училища.

11 - 12.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

011720

"Теория и практика на конфликтите"

27-28.08.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

052920

"Профил на иновативния учител"
- за начални учители, които желаят да придобият V и IV ПКС.

27-28.02.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

040420

"Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика.

27-28.02.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

040520

"Ефективност на педагогическото взаимодействие с децата от предучилищна възраст" - подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика.

06-07.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015320

Модели за позитивно общуване в училище/детската градина

06-07.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

013720

"Развитие на личностните ресурси и междуличностните взаимодействия в педагогическата колегия"

06-07.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015820

"Създаване на мотивираща и образователна среда в училищния клас"

08-09.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

040120

"Атестирането на педагогическите специалисти – същност, процес, дейност"

13-14.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015220

Професионално-педагогически предизвикателства в работата на учителя

20-21.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

012820

"Игри за развитие на познавателни, социални и емоционални умения"

20-21.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

044620

Подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика.

27-28.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

044820

"Актуализиране на интерактивните методи и подходи с децата и родителите"

01-02.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015620

Инструменти за контрол и оценка на учебните постижения на учениците при обучение в електронна среда

03-04.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

161020

"Приложение на информационните технологии"

04-05.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

061220

"Обучението по български език и литература в контекста на съвременната образователна парадигма" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

05-06.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

021320

"Управленската документация в училище" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по Управление на образованието

05-06.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

180120

"Съвременни аспекти на методиката на обучение по химия и опазване на околната среда" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

05-06.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

050520

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

07-08.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

021420

"Управленско мотивиране на професионалното поведение на учителите" - подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС по Управление на образованието

07-08.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

161120

"Администриране на локални компютърни мрежи"

08-09.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

180420

"Методика и организация на педагогическите изследвания в обучението по природни науки"

09.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

050620

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

09-10.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

220220

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание " - подготвителен курс за учители по "Технологии и предприемачество“ и професионални гимназии, които желаят да придобият IV ПКС

10-11.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

220120

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока " - подготвителен курс за учители по "Технологии и предприемачество“ и професионални гимназии, които желаят да придобият V ПКС

10-11.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

200320

"Компетентностният подход в обучението по география и икономика" - подготвителен курс за V ПКС.

10-11.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015720

Медийна грамотност в реалната и виртуална класна стая

10-11.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015420

"Педагогическите умения на учителите" - подготвителен курс за придобиване на V и ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика

12-13.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

140119

Подготвителен курс по Физическо възпитание за V и ІV ПКС

15-16.04.2020г.
Присъствени:
04-05.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

044720

Подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика

17-18.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

200220

"Актуални аспекти на географското образование" - подготвителен курс за IV ПКС

17-18.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

030620

"Деца с хиперактивност и дефицит на вниманието"

20-21.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

044320-1

Електронни ресурси за обучение

25-26.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

230120

"Терминологията в контекста на преподаването на майчин турски език" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

24-25.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

060420

"Образователни практики за овладяването и употребата на езиковите норми с оглед на НВО и ДЗИ"

24-25.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

014820

"Тренинг за изграждане на увереност в себе си"

24-25.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

014920

"Методика на диагностичното изследване в училище" - подготвителен курс за ІІ ПКС

26-27.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

041220

"Агресията на децата от предучилищна възраст"

28-29.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

040920

015819

Методика на иновационното изследване в училище - за кандидати за І ПКС по всички специалности

01-06.05.2020г.
Присъствени:
08-10.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

"Приложение на иновационни образователни технологии в детската градина"

07-08.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

120420

"Учителят по музика - възпитава, обучава, диагностицира" - подготвителен курс за II и I ПКС

07-09.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015520

"Методика на иновационното изследване в училище" - за кандидати за І ПКС по всички специалности

10-12.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

044920

"Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика

14-15.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015920

"Методика на обучение по Безопасност на движението по пътищата"

15-16.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

210220

"Изграждане на ценностни ориентации у учениците чрез обучението по религия" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

15-16.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

221520

"Конкурентоспособността на туристическият сектор след "локдаун"

15-16.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045220

Модели за позитивно общуване в детската градина

19-20.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045020

"Ефективност на педагогическото взаимодействие с децата от предучилищна възраст" - подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика

21-22.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016120

"Работа на училището със семейството"

25-26.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

120320

"Учителят по музика - възпитава и обучава" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

29-30.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

001421

Подкрепа за успех, Русе, ІІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

02-03.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

001621

Подкрепа за успех, Русе, І група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

02-03.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016020

"Превенция на отпадането от училище"

04-05.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

070520

"Специфика на урока по английски език" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

05-06.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

140120

"Организация и управление на физическото възпитание в училище" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

05-06.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

044420

Подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика

05-06.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

001521

Подкрепа за успех, Русе, ІІІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

08-09.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016320

"Управленските компетентности на образователния директор"

10-11.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

044520

Подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика

12-13.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

053120

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

24-25.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

001821

Подкрепа за успех, Плевен, ІІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

14-15.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016420

"Акценти в диалога с ученици с агресивно поведение"

14-17.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

011320

"Акценти в диалога с ученици с агресивно поведение"

16-17.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

002221

Подкрепа за успех, Ст. Загора, VІІІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

18-19.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

002821

Подкрепа за успех, Добрич-VІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

22-23.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

053020

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

22-23.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016220

Управление на стреса

23-24.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

031420

Подготвителен курс за придобиване на V и IV ПКС по специална педагогика.

24-25.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

053220

"Профил на иновативния учител" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

24-25.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045120

"Интерактивни модели за работа с текста в групите за задължително предучилищно образование"

25-26.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016720

"Стратегии за учебно мотивиране на учениците"

25-26.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

012220

"Индивидуални особености на учениците. Стилове на учене и познание"

25-26.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

002521

Подкрепа за успех, Силистра, І група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

25-26.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

031320

"Акценти и подходи в логопедичната терапия при нарушение на вниманието" - подготвителен курс за придобиване на V и IV ПКС по логопедия.

26-27.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

061320

"Обучението по български език и литература в контекста на съвременната образователна парадигма" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

26-27.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

221520

"Проектно-базирани технологии в технологичното обучение и професионално образование" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

27-28.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

002521

Подкрепа за успех, Силистра, ІІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

27-28.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

190320

Актуални аспекти на методиката на обучението по "Биология и здравно образование" и "Човекът и природата" - подготвителен курс за V ПКС

01-02.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045420

"Иновативна детска градина и модели на поведение"

01-02.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016620

"Атестирането и професионалното развитие на педагогическите специалисти"

01-02.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016520

"Компетентностният подход в обучението"

02-05.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

010220

"Стратегии за учебно мотивиране на учениците"

03.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

061420

"Ролята на текста за формиране на ключови компетентности при работа по български език и литература в мултикултурна среда"

03-04.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

220420

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание " - подготвителен курс за учители по "Технологии и предприемачество“ и професионални гимназии, които желаят да придобият IV ПКС

03-04.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

200420

"Актуални аспекти на географското образование" - подготвителен курс за IV ПКС

03-04.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

220320

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока " - подготвителен курс за учители по "Технологии и предприемачество“ и професионални гимназии, които желаят да придобият V ПКС

03-04.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

100220

"Активни процеси в съвременния руски език"

05.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

002321

Подкрепа за успех, Плевен-VІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

06-07.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

150920

"Иновативни образователни технологии в обучението по математика и информационни технологии" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

06-07.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

110620

"Актуални проблеми на обучението по история и цивилизация" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

08-09.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

190220

"Научно-дидактически анализ на биологичното познание" - подготвителен курс за IV ПКС

08-09.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

002921

Подкрепа за успех, Шумен-І група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

09-10.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

003121

Подкрепа за успех, Шумен-ІII група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

11-12.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

003321

Подкрепа за успех, Шумен-V група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

12-13.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

003221

Подкрепа за успех, Шумен-ІV група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

13-14.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

053320

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

13-14.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016820

"Педагогическите умения на учителите" - подготвителен курс за придобиване на V и ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика

15-16.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

053420

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

19-20.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

042220

"Игри за развитие на социалните и познавателни умения на децата"

23 и 26.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045320

"Игри за личностно и социално развитие на децата в детската градина" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика.

24-25.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045520

"Взаимодействия и общностно развитие в детската градина" - подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика.

24-25.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация


* Курсовете са съобразени с изискванията на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ, бр. 61 от 2019 г.)





За кандидатите за I и II ПКС,
Напомняме на педагогическите специалисти, които ще защитават I и II ПКС през 2021 г., че е желателено изборът на научен ръководител и заплащането на такса за научно ръководство да бъдат осъществени до 31.03.2021 г.




Уважаеми дами и господа,
предвид усложнената епидемиологична обстановка получаването и приемането на документи се извършва само по следните начини:
чрез куриерски услуги;
по пощата.






дата: 22.10.2020 г.

Заповед на Ректора





дата: 22.10.2020 г.

Заповед на Министъра на здравеопазването
Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др.





дата: 16.06.2020 г.

Заповед на Ректора





ДИКПО-ВАРНА има нова банкова сметка
IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01



ДИКПО - Варна е партньор по Национална програма на МОН "Мотивирани учители"

ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад.ч. за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по шифърa на курса.
* Желаещите да се включат в проекта на МОН за възстановяване на платените такси за квалификация е достатъчно да запазят платежния документ /не е задължително издаване на фактура/.


На вниманието на педагогическите специалисти желаещи да придобият ІII професионално-квалификационна степен

Уважаеми колеги,
желаещите да повишат квалификацията си в едногодишна професионлно-педагогическа специализация, ще могат да придобият ІІІ ПКС в рамките на една година. За повече информация... ТУК!









Учебен отдел е с нови контакти
Номерата, на които може да се получи информация са:
0899 907 921
0885 849 598


Eдногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен