НОВИНИ


дата: 10.09.2021 г.

Заповед на Ректора

дата: 01.09.2021 г.

Заповед на Ректора
* Противоепидемичните мерки, посочени в заповедта, са задължителни за прилагане от всички, които посещават сградите на Университета в Шумен, ДИКПО – Варна и Колежа - Добрич.


* Приемно време на Учебен отдел всеки работен ден в интервал от 8.30-10-30 и 13.00 - 14.30 часа. Информация по телефон всеки работен ден: от 10.30 -12.00 и 14.30-16.00 часа.

Допълнителна професионална квалификация

ДИКПО-Варна организира и провежда следдипломни обучения за допълнителна професионална квалификация
Обученията са съобразени с Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "Учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).
Обучението е в задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Семестриална такса – 412,50 лв.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност "Управление на образованието".
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”); Психология (всички специалности с професионална квалификация „Психолог”) ; Педагогика на обучението по ..... (учител по....) и от направление, съответстващо на учебния предмет от общообразователната подготовка (с професионална квалификация „Учител”).
Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 2 (два) семестъра


Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител”
Курсът е за кандидати с висше образование.
Професионална квалификация “Учител” се придобива по специалността от дипломата за висше образование.
Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 2 (два) семестъра.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност "Икономика и Туризъм".
За кандидати с висше образование без педагогическа правоспособност с присъдена професионална квалификация икономист, хотелиер, ресторантьор, туроператори турагент, екскурзовод, туристически маркетолог и др.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация: "Учител по професионална подготовка (икономика и туризъм)" и могат да се реализират като учители в професионлни гимназии или в средните училища по "Предприемачество" (новият предмет ще се изучава в 11 и 12 клас от учебната 2020/21 година).
Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност "Предучилищна педагогика"
В курса могат да се включат кандидати с висше образование, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител” по специалности от направления: Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”); Теория и управление на образованието (всички специалности с професионална квалификация „Учител”) ; Педагогика на обучението по ..... (учител по....).
Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Начална училищна педагогика”.
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”) ; Теория и управление на образованието (всички специалности с професионална квалификация „Учител”) ; Педагогика на обучението по ..... (учител по....) , Филология (с професионална квалификация „Учител”)
Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра
* обучението по програмата ще започне при набиране на необходимия брой кандидати.


Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация по "ПСИХОЛОГИЯ"
За кандидати с висше образование, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител”.
Обучението е с ориентация към подготовка на педагогически съветници и училищни психолози. Учебното съдържание включва следните тематични области: психологическа и педагогическа диагностика, психологическо консултиране в образованието, възпитателни взаимодействия в училище, стратегии за учебно мотивиране, проблеми на взаимоотношенията между учители и ученици, превенция и противодействие на агресивното поведение на учениците, работа с деца в риск, теория и практика на социалните комуникации, теория и практика на конфликтите, управление на стреса.
Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 2 (два) семестъра.


Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност "География и икономика"
Курсът е за кандидати с висше образование от професионални направления: педагогика /всички специалности с професонална квалификация педагог, учител по.../, история и археология, туризъм, науки за земята, икономика.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация "Учител по География и икономика"
Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 2 (два) семестъра.

Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация по "Религия"
За кандидати с висше образование, притежаващи ОКС "бакалавър" или "магистър" и присъдена професионална квалификация "Учител". Подходящ за педагогически специалисти педагогика на обучението по... (от специалности, включващи философия или история, начална педагогика).
Завършилите курса за допълнителна квалификация по "Религия“ придобиват правоспособност да работят като учители по Религия (православие) в детската градина и всички степени на СОУ.
Регистрационна форма
Обучението е с продължителност – 2 (два) семестъра.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност "Учител по физика и астрономия"
Курсът е за кандидати с висше образование от професионални направления: физически науки, математика /с професионална квалификация "учител по математика"/, химически науки, технически науки.
Обучението е в задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност - 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация „Учител по физика и астрономия"
Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 2 (два) семестъра

Курс № 102 - за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по биология и здравно образование"
Курсът е за кандидати с висше образование от професионални направления: биологически науки /без педагогическа правоспособност/, биотехнологии, медицина, растениевъдство, животновъдство, ветеринарна медицина, фармация.
Обучението е в задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация "Учител по биология и здравно образование"
Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра.


Курс № 103 за допълнителна професионална квалификация "Учител по химия и опазване на околната среда"
Курсът е за кандидати с висше образование от професионални направления: биологически науки /без педагогическа правоспособност/, биотехнологии, медицина, растениевъдство, животновъдство, ветеринарна медицина, фармация.
Обучението е в задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация "Учител по биология и здравно образование"
Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра.

Курс за допълнителна професионална квалификация "Английски език"
Курсът е за кандидати с висше образование от професионални направления: филология, педагогика на обучението по..., педагогика, хуманитарни науки, природни науки, математика и информатика, социални, стопански и правни науки, изкуства.
Кандидатите се включват в курса след Успешно издържан входящ тест по английски език.
Притежаващите сертификати за владеене на английски език /В1/ или положилите държавен изпит по езика могат да се включат в курса без полагане входящ тест.
Обучението е в задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност - 3 семестъра. /4 семестъра за кандидати, които нямат педагогическа правоспособност/
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация „Учител по английски език"
Регистрационна форма


Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Учител по информатика и информационни технологии”
За кандидати с висше образование от професионално направление Информатика и компютърни науки – продължителност на обучението 2 семестъра.
За кандидати с висше образование от професионално направление Математика; Физически науки; от област на висшето образование Технически науки – продължителност на обучението - 3 (три) семестъра.
Регистрационна форма


Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по математика"
Курсът е предназначен за кандидати със завършено висше образование в професионалните направления Математика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Математик и др.), Информатика и компютърни науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Информатик и др.), Физически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Физик и др.), Педагогика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Педагог, Учител) и в областта на висшето образование Технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Инженер и др.), желаещи да получат учителска правоспособност по математика.
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра
Регистрационна форма

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Технологии и предприемачество”.
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; Педагогика на обучението по ....... – всички специалности, включващи география; химия; физика; информатика (с професионална квалификация съответно „Учител по география”; „Учител по химия”; „Учител по физика”; „Учител по информатика”); Технически науки.
Желаещите да се включат в курса могат да се Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 2 (два) семестъра.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Логопедия”.
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”) ; от обаст на висшето образование "Хуманитарни науки" или "Социални, стопански и правни науки", професионално направление "Психология" или "Социални дейности".
Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност "Човекът и природата".
В курса могат да се включат кандидати с висше образование от професионални направления: физически науки, химически науки, биологически науки и присъдена професионална квалификация "Учител".

Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност Ресурсен учител
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”); Психология (всички специалности с професионална квалификация „Психолог”); Педагогика на обучението по ..... (учител по....) и от направление, съответстващо на учебния предмет от общообразователната подготовка (с професионална квалификация „Учител”).
Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 2 (два) семестъра

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ


За участие в курс регистрацията е задължителна!


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

161021

Компютърно моделиране III - IV клас

09-10.10.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045920

"Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика.

01-02.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045820

"Ефективност на педагогическото взаимодействие с децата от предучилищна възраст" - подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика.

03-04.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

161220

Компютърно моделиране III - IV клас

03-04.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

053520

"Профил на иновативния учител" - за начални учители, които желаят да придобият V или IV ПКС.

07-08.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

140820

"Организация и управление на физическото възпитание в училище" - подготвителен курс за V ПКС.

10.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

140920

"Организация и управление на физическото възпитание в училище" - подготвителен курс за ІV ПКС.

11.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045720

"Игри за личностно и социално развитие на децата в детската градина" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика.

11 - 12.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045620

"Взаимодействия и общностно развитие в детската градина" - подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика.

11 - 12.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016920

"Методика на обучение по Безопасност на движението по пътищата" Курсът е предназначен е за обучение на учителите от начален етап, средните общообразователни и специални училища.

11 - 12.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

011720

"Теория и практика на конфликтите"

27-28.08.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

052920

"Профил на иновативния учител"
- за начални учители, които желаят да придобият V и IV ПКС.

27-28.02.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

040420

"Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика.

27-28.02.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

040520

"Ефективност на педагогическото взаимодействие с децата от предучилищна възраст" - подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика.

06-07.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015320

Модели за позитивно общуване в училище/детската градина

06-07.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

013720

"Развитие на личностните ресурси и междуличностните взаимодействия в педагогическата колегия"

06-07.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015820

"Създаване на мотивираща и образователна среда в училищния клас"

08-09.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

040120

"Атестирането на педагогическите специалисти – същност, процес, дейност"

13-14.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015220

Професионално-педагогически предизвикателства в работата на учителя

20-21.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

012820

"Игри за развитие на познавателни, социални и емоционални умения"

20-21.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

044620

Подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика.

27-28.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

044820

"Актуализиране на интерактивните методи и подходи с децата и родителите"

01-02.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015620

Инструменти за контрол и оценка на учебните постижения на учениците при обучение в електронна среда

03-04.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

161020

"Приложение на информационните технологии"

04-05.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

061220

"Обучението по български език и литература в контекста на съвременната образователна парадигма" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

05-06.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

021320

"Управленската документация в училище" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по Управление на образованието

05-06.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

180120

"Съвременни аспекти на методиката на обучение по химия и опазване на околната среда" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

05-06.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

050520

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

07-08.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

021420

"Управленско мотивиране на професионалното поведение на учителите" - подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС по Управление на образованието

07-08.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

161120

"Администриране на локални компютърни мрежи"

08-09.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

180420

"Методика и организация на педагогическите изследвания в обучението по природни науки"

09.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

050620

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

09-10.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

220220

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание " - подготвителен курс за учители по "Технологии и предприемачество“ и професионални гимназии, които желаят да придобият IV ПКС

10-11.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

220120

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока " - подготвителен курс за учители по "Технологии и предприемачество“ и професионални гимназии, които желаят да придобият V ПКС

10-11.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

200320

"Компетентностният подход в обучението по география и икономика" - подготвителен курс за V ПКС.

10-11.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015720

Медийна грамотност в реалната и виртуална класна стая

10-11.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015420

"Педагогическите умения на учителите" - подготвителен курс за придобиване на V и ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика

12-13.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

140119

Подготвителен курс по Физическо възпитание за V и ІV ПКС

15-16.04.2020г.
Присъствени:
04-05.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

044720

Подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика

17-18.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

200220

"Актуални аспекти на географското образование" - подготвителен курс за IV ПКС

17-18.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

030620

"Деца с хиперактивност и дефицит на вниманието"

20-21.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

044320-1

Електронни ресурси за обучение

25-26.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

230120

"Терминологията в контекста на преподаването на майчин турски език" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

24-25.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

060420

"Образователни практики за овладяването и употребата на езиковите норми с оглед на НВО и ДЗИ"

24-25.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

014820

"Тренинг за изграждане на увереност в себе си"

24-25.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

014920

"Методика на диагностичното изследване в училище" - подготвителен курс за ІІ ПКС

26-27.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

041220

"Агресията на децата от предучилищна възраст"

28-29.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

040920

015819

Методика на иновационното изследване в училище - за кандидати за І ПКС по всички специалности

01-06.05.2020г.
Присъствени:
08-10.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

"Приложение на иновационни образователни технологии в детската градина"

07-08.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

120420

"Учителят по музика - възпитава, обучава, диагностицира" - подготвителен курс за II и I ПКС

07-09.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015520

"Методика на иновационното изследване в училище" - за кандидати за І ПКС по всички специалности

10-12.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

044920

"Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика

14-15.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015920

"Методика на обучение по Безопасност на движението по пътищата"

15-16.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

210220

"Изграждане на ценностни ориентации у учениците чрез обучението по религия" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

15-16.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

221520

"Конкурентоспособността на туристическият сектор след "локдаун"

15-16.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045220

Модели за позитивно общуване в детската градина

19-20.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045020

"Ефективност на педагогическото взаимодействие с децата от предучилищна възраст" - подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика

21-22.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016120

"Работа на училището със семейството"

25-26.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

120320

"Учителят по музика - възпитава и обучава" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

29-30.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

001421

Подкрепа за успех, Русе, ІІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

02-03.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

001621

Подкрепа за успех, Русе, І група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

02-03.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016020

"Превенция на отпадането от училище"

04-05.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

070520

"Специфика на урока по английски език" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

05-06.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

140120

"Организация и управление на физическото възпитание в училище" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

05-06.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

044420

Подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика

05-06.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

001521

Подкрепа за успех, Русе, ІІІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

08-09.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016320

"Управленските компетентности на образователния директор"

10-11.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

044520

Подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика

12-13.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

053120

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

24-25.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

001821

Подкрепа за успех, Плевен, ІІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

14-15.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016420

"Акценти в диалога с ученици с агресивно поведение"

14-17.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

011320

"Акценти в диалога с ученици с агресивно поведение"

16-17.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

002221

Подкрепа за успех, Ст. Загора, VІІІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

18-19.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

002821

Подкрепа за успех, Добрич-VІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

22-23.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

053020

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

22-23.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016220

Управление на стреса

23-24.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

031420

Подготвителен курс за придобиване на V и IV ПКС по специална педагогика.

24-25.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

053220

"Профил на иновативния учител" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

24-25.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045120

"Интерактивни модели за работа с текста в групите за задължително предучилищно образование"

25-26.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016720

"Стратегии за учебно мотивиране на учениците"

25-26.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

012220

"Индивидуални особености на учениците. Стилове на учене и познание"

25-26.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

002521

Подкрепа за успех, Силистра, І група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

25-26.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

031320

"Акценти и подходи в логопедичната терапия при нарушение на вниманието" - подготвителен курс за придобиване на V и IV ПКС по логопедия.

26-27.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

061320

"Обучението по български език и литература в контекста на съвременната образователна парадигма" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

26-27.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

221520

"Проектно-базирани технологии в технологичното обучение и професионално образование" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

27-28.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

002521

Подкрепа за успех, Силистра, ІІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

27-28.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

190320

Актуални аспекти на методиката на обучението по "Биология и здравно образование" и "Човекът и природата" - подготвителен курс за V ПКС

01-02.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045420

"Иновативна детска градина и модели на поведение"

01-02.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016620

"Атестирането и професионалното развитие на педагогическите специалисти"

01-02.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016520

"Компетентностният подход в обучението"

02-05.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

010220

"Стратегии за учебно мотивиране на учениците"

03.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

061420

"Ролята на текста за формиране на ключови компетентности при работа по български език и литература в мултикултурна среда"

03-04.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

220420

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание " - подготвителен курс за учители по "Технологии и предприемачество“ и професионални гимназии, които желаят да придобият IV ПКС

03-04.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

200420

"Актуални аспекти на географското образование" - подготвителен курс за IV ПКС

03-04.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

220320

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока " - подготвителен курс за учители по "Технологии и предприемачество“ и професионални гимназии, които желаят да придобият V ПКС

03-04.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

100220

"Активни процеси в съвременния руски език"

05.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

002321

Подкрепа за успех, Плевен-VІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

06-07.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

150920

"Иновативни образователни технологии в обучението по математика и информационни технологии" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

06-07.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

110620

"Актуални проблеми на обучението по история и цивилизация" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

08-09.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

190220

"Научно-дидактически анализ на биологичното познание" - подготвителен курс за IV ПКС

08-09.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

002921

Подкрепа за успех, Шумен-І група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

09-10.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

003121

Подкрепа за успех, Шумен-ІII група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

11-12.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

003321

Подкрепа за успех, Шумен-V група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

12-13.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

003221

Подкрепа за успех, Шумен-ІV група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

13-14.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

053320

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

13-14.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016820

"Педагогическите умения на учителите" - подготвителен курс за придобиване на V и ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика

15-16.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

053420

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

19-20.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

042220

"Игри за развитие на социалните и познавателни умения на децата"

23 и 26.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045320

"Игри за личностно и социално развитие на децата в детската градина" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика.

24-25.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045520

"Взаимодействия и общностно развитие в детската градина" - подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика.

24-25.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация


* Курсовете са съобразени с изискванията на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ, бр. 61 от 2019 г.)

За кандидатите за I и II ПКС,
Напомняме на педагогическите специалисти, които ще защитават I и II ПКС през 2021 г., че е желателено изборът на научен ръководител и заплащането на такса за научно ръководство да бъдат осъществени до 31.03.2021 г.
Уважаеми дами и господа,
предвид усложнената епидемиологична обстановка получаването и приемането на документи се извършва само по следните начини:
чрез куриерски услуги;
по пощата.
На вниманието на педагогическите специалисти желаещи да придобият ІII професионално-квалификационна степен

Уважаеми колеги,
желаещите да повишат квалификацията си в едногодишна професионална-педагогическа специализация, ще могат да придобият ІІІ ПКС в рамките на една година. За повече информация... ТУК!За НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ, желаещи да придобият ІІІ ПКС, ДИКПО-Варна специално организира групова едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема:
"Съвременният урок по български език и литература в I – IV клас" с ръководител: доц. д-р Виолета Кюркчийска. Информация за записване: ТУК!За ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ, желаещи да придобият ІІІ ПКС, ДИКПО-Варна специално организира групова едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема:
Взаимодействия и общностно развитие в детската градина с ръководители: гл.ас. д-р Мариана Минчева - Ризова; гл.ас. д-р Илиян Ризов. Информация за записване: ТУК!За ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ, желаещи да придобият ІІІ ПКС, ДИКПО-Варна специално организира групова едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема:
Актуални стратегии и образователни модели в детската градина с ръководител: преп. д-р Иванка Павлова. Информация за записване: ТУК!В управление на образованието, желаещи да придобият ІІІ ПКС, ДИКПО-Варна специално организира групова едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема:
"Социалните комуникаци в управлението на училището" с ръководител: проф. д.п.н. Николай Стоянов Колишев. Информация за записване: ТУК!За УЧИТЕЛИ, желаещи да придобият ІІІ ПКС, ДИКПО-Варна специално организира групова едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема:
"Стратегии за учебно мотивиране на учениците“ с ръководител: проф. д.п.н. Николай Стоянов Колишев. Информация за записване: ТУК!

дата: 22.10.2020 г.

Заповед на Ректора

дата: 22.10.2020 г.

Заповед на Министъра на здравеопазването
Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др.

дата: 16.06.2020 г.

Заповед на Ректора

ДИКПО-ВАРНА има нова банкова сметка
IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01ДИКПО - Варна е партньор по Национална програма на МОН "Мотивирани учители"

ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад.ч. за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по шифърa на курса.
* Желаещите да се включат в проекта на МОН за възстановяване на платените такси за квалификация е достатъчно да запазят платежния документ /не е задължително издаване на фактура/.


На вниманието на педагогическите специалисти желаещи да придобият ІII професионално-квалификационна степен

Уважаеми колеги,
желаещите да повишат квалификацията си в едногодишна професионлно-педагогическа специализация, ще могат да придобият ІІІ ПКС в рамките на една година. За повече информация... ТУК!

Учебен отдел е с нови контакти
Номерата, на които може да се получи информация са:
0899 907 921
0885 849 598


Eдногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен