НОВИНИ

Уважаеми кандидати за V ПКС,
Очаквайте скоро заповедта за присъждане на професионално-квалификационна степен и информация за сроковете за издаване на свидетелства, а така също и начините на получаване.
Уважаеми учители,
педагогически специалисти, директори, на 15.10.2022 (събота) ще се проведе писмения изпит за придобиване на IV ПКС. Кандидатите да се явят в 8.45 часа в избрания от тях град–Варна, Шумен или Добрич.
На вниманието на педагогическите специалисти желаещи да придобият ІII професионално-квалификационна степен

Уважаеми колеги,
желаещите да повишат квалификацията си в едногодишна професионално-педагогическа специализация, ще могат да придобият ІІІ ПКС в рамките на една година. За повече информация... ТУК!
дата: 23.03.2022 г.

Заповед - директор ДИКПО-ВарнаКурс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

050322

Профил на иновативния учител

21-22.09.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

016222

Възпитателни взаимодействия в центровете за подкрепа за личностно развитие

30.09.-01.10.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

044422

Взаимодействието между детската градина и семейството в процеса на предучилищното образование

19-20.10.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

120921

Майсторски клас: "Мястото на инструмента в обучението по музика"

19-20.11.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

044522

Възпитанието в процеса на предучилищното образование

15-16.02.2023 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО


* Курсовете са съобразени с изискванията на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ, бр. 61 от 2019 г.)


ППС № 1111 Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за директори и управленски кадри на тема: „Социалните комуникации в управлението на училището
Предназначение: за директори и управленски кадри, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев
ТУК!ППС № 1112 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за учители на тема: „Стратегии за учебно мотивиране на учениците“
Предназначение: за учители, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев
ТУК!ППС № 1113- Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за учители на тема: „Диагностика, консултация, възпитателни взаимодействия“
Предназначение: за училищни психолози и педагогически съветници, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев
ТУК!ППС № 1115 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за начални учители на тема: "Добри педагогически практики в обучението по български език и литература в I – IV клас"
Предназначение: за учители в начален етап на основна образователна степен, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: доц. д-р В. Кюркчийска
ТУК!ППС № 1114 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за детски учители на тема: „Психология на ранното детско развитие“
Предназначение: за детски учители, кандидати за III ПКС.
Научни ръководители: гл. ас. д-р Мариана Минчева - Ризова
ТУК!ППС № 1116 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС на тема: „Интерактивно и интегративно обучение“
Предназначение: за педагогически специалисти, кандидати за III ПКС.
Научни ръководители: гл. ас. д-р Илиян Ризов
ТУК!ППС № 1117 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС на тема: „Гражданско и интеркултурно образование“
Предназначение: за педагогически специалисти, кандидати за III ПКС.
Научни ръководители: гл. ас. д-р Илиян Ризов
ТУК!

дата: 14.10.2021 г.

Заповед на Ректора

дата: 28.09.2021 г.

Заповед на Ректора

дата: 10.09.2021 г.

Заповед на Ректора

дата: 01.09.2021 г.

Заповед на Ректора
* Противоепидемичните мерки, посочени в заповедта, са задължителни за прилагане от всички, които посещават сградите на Университета в Шумен, ДИКПО – Варна и Колежа - Добрич.


* Приемно време на Учебен отдел всеки работен ден в интервал от 8.30-10-30 и 13.00 - 14.30 часа. Информация по телефон всеки работен ден: от 10.30 -12.00 и 14.30-16.00 часа.

Допълнителна професионална квалификация

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ


За участие в курс регистрацията е задължителна!


За кандидатите за I и II ПКС,
Напомняме на педагогическите специалисти, които ще защитават I и II ПКС през 2021 г., че е желателено изборът на научен ръководител и заплащането на такса за научно ръководство да бъдат осъществени до 31.03.2021 г.
Уважаеми дами и господа,
предвид усложнената епидемиологична обстановка получаването и приемането на документи се извършва само по следните начини:
чрез куриерски услуги;
по пощата.


дата: 22.10.2020 г.

Заповед на Ректора

дата: 22.10.2020 г.

Заповед на Министъра на здравеопазването
Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др.

дата: 16.06.2020 г.

Заповед на Ректора

ДИКПО-ВАРНА има нова банкова сметка
IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01ДИКПО - Варна е партньор по Национална програма на МОН "Мотивирани учители"

ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад.ч. за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по шифърa на курса.
* Желаещите да се включат в проекта на МОН за възстановяване на платените такси за квалификация е достатъчно да запазят платежния документ /не е задължително издаване на фактура/.


Учебен отдел е с нови контакти
Номерата, на които може да се получи информация са:
0899 907 921
0885 849 598