НОВИНИ

Готови са свидетелствата за пета професионално - квалификационна степен /V ПКС/.

Можете да ги получите по следните начини:
1. По пощата.
2. Чрез куриерска услуга за сметка на получателя.
3. За педагогически колективи, група учители - чрез подадена писмена заявка с придружителен списък – за сметка на получателя.
подаване на заявка по имейл uodikpo@shu.bg трябва да изпратите: имена на получател, ПКС, специалност, точен адрес и телефон.
Допълнителна информация по телефон можете да получите всеки работен ден от 15.00 до 16.00 часа.
Уважаеми кандидати за четвърта професионално-квалификационна степен,
Напомняме ви, че изпитната процедура за ІV ПКС е на 16.10.2021 г. от 9.00 ч.
Писменият изпит ще се проведе присъствено в ДИКПО-Варна, ШУ „Епископ Константин Преславски“ – Педагогически факултет /Актова зала/ и Колеж – Добрич – зала 101.

Във връзка с епидемиологичната обстановка и невъзможността на карантинирани учители да се явят на писмен изпит на 16.10.2021 г., ви информираме за следното:
Ръководството на Департамента дава възможност на възпрепятстваните здравословно кандидати за ІV ПКС да се явят на 30.10.2021 г. в ДИКПО-Варна от 9.00 ч. при следните условия:
1. Заявление /свободен текст/ до директора за отлагане на изпитната процедура за ІV ПКС.
2. Медицински документ, удостоверяващ невъзможност на кандидата да се яви на изпит на 16.10.2021 г.
Заявленията и сканираният документ да бъдат изпратени на e-mail: uodikpo@shu.bg, i.milusheva@shu.bg


дата: 14.10.2021 г.

Заповед на Ректора

дата: 28.09.2021 г.

Заповед на Ректора

дата: 10.09.2021 г.

Заповед на Ректора

дата: 01.09.2021 г.

Заповед на Ректора
* Противоепидемичните мерки, посочени в заповедта, са задължителни за прилагане от всички, които посещават сградите на Университета в Шумен, ДИКПО – Варна и Колежа - Добрич.


* Приемно време на Учебен отдел всеки работен ден в интервал от 8.30-10-30 и 13.00 - 14.30 часа. Информация по телефон всеки работен ден: от 10.30 -12.00 и 14.30-16.00 часа.

Допълнителна професионална квалификация

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ


За участие в курс регистрацията е задължителна!


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

015821

"Методика на обучение по Безопасност на движението по пътищата" Курсът е предназначен е за обучение на учителите от начален етап, средните общообразователни и специални училища.

25-26.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

161021

Компютърно моделиране III - IV клас

09-10.10.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045920

"Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика.

01-02.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045820

"Ефективност на педагогическото взаимодействие с децата от предучилищна възраст" - подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика.

03-04.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

161220

Компютърно моделиране III - IV клас

03-04.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

053520

"Профил на иновативния учител" - за начални учители, които желаят да придобият V или IV ПКС.

07-08.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

140820

"Организация и управление на физическото възпитание в училище" - подготвителен курс за V ПКС.

10.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

140920

"Организация и управление на физическото възпитание в училище" - подготвителен курс за ІV ПКС.

11.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045720

"Игри за личностно и социално развитие на децата в детската градина" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика.

11 - 12.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045620

"Взаимодействия и общностно развитие в детската градина" - подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика.

11 - 12.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016920

"Методика на обучение по Безопасност на движението по пътищата" Курсът е предназначен е за обучение на учителите от начален етап, средните общообразователни и специални училища.

11 - 12.09.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

011720

"Теория и практика на конфликтите"

27-28.08.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

052920

"Профил на иновативния учител"
- за начални учители, които желаят да придобият V и IV ПКС.

27-28.02.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

040420

"Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика.

27-28.02.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

040520

"Ефективност на педагогическото взаимодействие с децата от предучилищна възраст" - подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика.

06-07.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015320

Модели за позитивно общуване в училище/детската градина

06-07.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

013720

"Развитие на личностните ресурси и междуличностните взаимодействия в педагогическата колегия"

06-07.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015820

"Създаване на мотивираща и образователна среда в училищния клас"

08-09.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

040120

"Атестирането на педагогическите специалисти – същност, процес, дейност"

13-14.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015220

Професионално-педагогически предизвикателства в работата на учителя

20-21.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

012820

"Игри за развитие на познавателни, социални и емоционални умения"

20-21.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

044620

Подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика.

27-28.03.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

044820

"Актуализиране на интерактивните методи и подходи с децата и родителите"

01-02.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015620

Инструменти за контрол и оценка на учебните постижения на учениците при обучение в електронна среда

03-04.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

161020

"Приложение на информационните технологии"

04-05.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

061220

"Обучението по български език и литература в контекста на съвременната образователна парадигма" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

05-06.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

021320

"Управленската документация в училище" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по Управление на образованието

05-06.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

180120

"Съвременни аспекти на методиката на обучение по химия и опазване на околната среда" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

05-06.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

050520

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

07-08.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

021420

"Управленско мотивиране на професионалното поведение на учителите" - подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС по Управление на образованието

07-08.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

161120

"Администриране на локални компютърни мрежи"

08-09.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

180420

"Методика и организация на педагогическите изследвания в обучението по природни науки"

09.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

050620

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

09-10.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

220220

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание " - подготвителен курс за учители по "Технологии и предприемачество“ и професионални гимназии, които желаят да придобият IV ПКС

10-11.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

220120

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока " - подготвителен курс за учители по "Технологии и предприемачество“ и професионални гимназии, които желаят да придобият V ПКС

10-11.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

200320

"Компетентностният подход в обучението по география и икономика" - подготвителен курс за V ПКС.

10-11.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015720

Медийна грамотност в реалната и виртуална класна стая

10-11.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015420

"Педагогическите умения на учителите" - подготвителен курс за придобиване на V и ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика

12-13.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

140119

Подготвителен курс по Физическо възпитание за V и ІV ПКС

15-16.04.2020г.
Присъствени:
04-05.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

044720

Подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика

17-18.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

200220

"Актуални аспекти на географското образование" - подготвителен курс за IV ПКС

17-18.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

030620

"Деца с хиперактивност и дефицит на вниманието"

20-21.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

044320-1

Електронни ресурси за обучение

25-26.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

230120

"Терминологията в контекста на преподаването на майчин турски език" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

24-25.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

060420

"Образователни практики за овладяването и употребата на езиковите норми с оглед на НВО и ДЗИ"

24-25.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

014820

"Тренинг за изграждане на увереност в себе си"

24-25.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

014920

"Методика на диагностичното изследване в училище" - подготвителен курс за ІІ ПКС

26-27.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

041220

"Агресията на децата от предучилищна възраст"

28-29.04.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

040920

015819

Методика на иновационното изследване в училище - за кандидати за І ПКС по всички специалности

01-06.05.2020г.
Присъствени:
08-10.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

"Приложение на иновационни образователни технологии в детската градина"

07-08.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

120420

"Учителят по музика - възпитава, обучава, диагностицира" - подготвителен курс за II и I ПКС

07-09.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015520

"Методика на иновационното изследване в училище" - за кандидати за І ПКС по всички специалности

10-12.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

044920

"Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика

14-15.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

015920

"Методика на обучение по Безопасност на движението по пътищата"

15-16.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

210220

"Изграждане на ценностни ориентации у учениците чрез обучението по религия" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

15-16.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

221520

"Конкурентоспособността на туристическият сектор след "локдаун"

15-16.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045220

Модели за позитивно общуване в детската градина

19-20.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045020

"Ефективност на педагогическото взаимодействие с децата от предучилищна възраст" - подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика

21-22.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016120

"Работа на училището със семейството"

25-26.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

120320

"Учителят по музика - възпитава и обучава" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

29-30.05.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

001421

Подкрепа за успех, Русе, ІІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

02-03.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

001621

Подкрепа за успех, Русе, І група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

02-03.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016020

"Превенция на отпадането от училище"

04-05.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

070520

"Специфика на урока по английски език" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

05-06.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

140120

"Организация и управление на физическото възпитание в училище" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

05-06.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

044420

Подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика

05-06.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

001521

Подкрепа за успех, Русе, ІІІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

08-09.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016320

"Управленските компетентности на образователния директор"

10-11.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

044520

Подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика

12-13.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

053120

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

24-25.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

001821

Подкрепа за успех, Плевен, ІІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

14-15.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016420

"Акценти в диалога с ученици с агресивно поведение"

14-17.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

011320

"Акценти в диалога с ученици с агресивно поведение"

16-17.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

002221

Подкрепа за успех, Ст. Загора, VІІІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

18-19.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

002821

Подкрепа за успех, Добрич-VІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

22-23.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

053020

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

22-23.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016220

Управление на стреса

23-24.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

031420

Подготвителен курс за придобиване на V и IV ПКС по специална педагогика.

24-25.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

053220

"Профил на иновативния учител" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

24-25.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045120

"Интерактивни модели за работа с текста в групите за задължително предучилищно образование"

25-26.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016720

"Стратегии за учебно мотивиране на учениците"

25-26.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

012220

"Индивидуални особености на учениците. Стилове на учене и познание"

25-26.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

002521

Подкрепа за успех, Силистра, І група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

25-26.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

031320

"Акценти и подходи в логопедичната терапия при нарушение на вниманието" - подготвителен курс за придобиване на V и IV ПКС по логопедия.

26-27.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

061320

"Обучението по български език и литература в контекста на съвременната образователна парадигма" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

26-27.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

221520

"Проектно-базирани технологии в технологичното обучение и професионално образование" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

27-28.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

002521

Подкрепа за успех, Силистра, ІІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

27-28.06.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

190320

Актуални аспекти на методиката на обучението по "Биология и здравно образование" и "Човекът и природата" - подготвителен курс за V ПКС

01-02.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045420

"Иновативна детска градина и модели на поведение"

01-02.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016620

"Атестирането и професионалното развитие на педагогическите специалисти"

01-02.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016520

"Компетентностният подход в обучението"

02-05.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

010220

"Стратегии за учебно мотивиране на учениците"

03.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

061420

"Ролята на текста за формиране на ключови компетентности при работа по български език и литература в мултикултурна среда"

03-04.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

220420

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание " - подготвителен курс за учители по "Технологии и предприемачество“ и професионални гимназии, които желаят да придобият IV ПКС

03-04.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

200420

"Актуални аспекти на географското образование" - подготвителен курс за IV ПКС

03-04.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

220320

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока " - подготвителен курс за учители по "Технологии и предприемачество“ и професионални гимназии, които желаят да придобият V ПКС

03-04.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

100220

"Активни процеси в съвременния руски език"

05.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

002321

Подкрепа за успех, Плевен-VІ група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

06-07.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

150920

"Иновативни образователни технологии в обучението по математика и информационни технологии" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

06-07.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

110620

"Актуални проблеми на обучението по история и цивилизация" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

08-09.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

190220

"Научно-дидактически анализ на биологичното познание" - подготвителен курс за IV ПКС

08-09.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

002921

Подкрепа за успех, Шумен-І група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

09-10.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

003121

Подкрепа за успех, Шумен-ІII група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

11-12.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

003321

Подкрепа за успех, Шумен-V група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

12-13.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

003221

Подкрепа за успех, Шумен-ІV група, тема: "Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

13-14.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

053320

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

13-14.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

016820

"Педагогическите умения на учителите" - подготвителен курс за придобиване на V и ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика

15-16.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

053420

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

19-20.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

042220

"Игри за развитие на социалните и познавателни умения на децата"

23 и 26.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045320

"Игри за личностно и социално развитие на децата в детската градина" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по предучилищна педагогика.

24-25.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация

045520

"Взаимодействия и общностно развитие в детската градина" - подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по предучилищна педагогика.

24-25.07.2021г.

В електронна среда

информация и регистрация


* Курсовете са съобразени с изискванията на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ, бр. 61 от 2019 г.)

За кандидатите за I и II ПКС,
Напомняме на педагогическите специалисти, които ще защитават I и II ПКС през 2021 г., че е желателено изборът на научен ръководител и заплащането на такса за научно ръководство да бъдат осъществени до 31.03.2021 г.
Уважаеми дами и господа,
предвид усложнената епидемиологична обстановка получаването и приемането на документи се извършва само по следните начини:
чрез куриерски услуги;
по пощата.
На вниманието на педагогическите специалисти желаещи да придобият ІII професионално-квалификационна степен

Уважаеми колеги,
желаещите да повишат квалификацията си в едногодишна професионална-педагогическа специализация, ще могат да придобият ІІІ ПКС в рамките на една година. За повече информация... ТУК!За НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ, желаещи да придобият ІІІ ПКС, ДИКПО-Варна специално организира групова едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема:
"Съвременният урок по български език и литература в I – IV клас" с ръководител: доц. д-р Виолета Кюркчийска. Информация за записване: ТУК!За ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ, желаещи да придобият ІІІ ПКС, ДИКПО-Варна специално организира групова едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема:
Взаимодействия и общностно развитие в детската градина с ръководители: гл.ас. д-р Мариана Минчева - Ризова; гл.ас. д-р Илиян Ризов. Информация за записване: ТУК!За ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ, желаещи да придобият ІІІ ПКС, ДИКПО-Варна специално организира групова едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема:
Актуални стратегии и образователни модели в детската градина с ръководител: преп. д-р Иванка Павлова. Информация за записване: ТУК!В управление на образованието, желаещи да придобият ІІІ ПКС, ДИКПО-Варна специално организира групова едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема:
"Социалните комуникаци в управлението на училището" с ръководител: проф. д.п.н. Николай Стоянов Колишев. Информация за записване: ТУК!За УЧИТЕЛИ, желаещи да придобият ІІІ ПКС, ДИКПО-Варна специално организира групова едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема:
"Стратегии за учебно мотивиране на учениците“ с ръководител: проф. д.п.н. Николай Стоянов Колишев. Информация за записване: ТУК!

дата: 22.10.2020 г.

Заповед на Ректора

дата: 22.10.2020 г.

Заповед на Министъра на здравеопазването
Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др.

дата: 16.06.2020 г.

Заповед на Ректора

ДИКПО-ВАРНА има нова банкова сметка
IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01ДИКПО - Варна е партньор по Национална програма на МОН "Мотивирани учители"

ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад.ч. за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по шифърa на курса.
* Желаещите да се включат в проекта на МОН за възстановяване на платените такси за квалификация е достатъчно да запазят платежния документ /не е задължително издаване на фактура/.


На вниманието на педагогическите специалисти желаещи да придобият ІII професионално-квалификационна степен

Уважаеми колеги,
желаещите да повишат квалификацията си в едногодишна професионлно-педагогическа специализация, ще могат да придобият ІІІ ПКС в рамките на една година. За повече информация... ТУК!

Учебен отдел е с нови контакти
Номерата, на които може да се получи информация са:
0899 907 921
0885 849 598


Eдногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен