НОВИНИ

ЗАПОВЕД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН


Готови са свидетелствата за пета професионално - квалификационна степен /V ПКС/.

Можете да ги получите по следните начини:
1. По пощата.
2. Чрез куриерска услуга за сметка на получателя.
3. За педагогически колективи, група учители - чрез подадена писмена заявка с придружителен списък – за сметка на получателя.
* След избиране на варианта за получаване трябва да изпратите на имейл uodikpo@shu.bg: имена на получател, ПКС, специалност, точен адрес и телефон или да изпратите заявка: Допълнителна информация по телефон можете да получите всеки работен ден от 15.00 до 16.00 часа.


дата: 22.10.2020г.

Заповед на Ректора

дата: 22.10.2020г.

Заповед на Министъра на здравеопазванетоp
Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др.Списък с входящите номера на успешно издържалите изпита за V ПКС
на 26.09.2020г. по специалности е публикуван тук:дата: 01.10.2020г.

Заповед на РектораДИКПО-Варна организира и провежда следдипломни обучения за допълнителна професионална квалификация
Обученията са съобразени с Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "Учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).
Обучението е в задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Семестриална такса – 412,50 лв.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност "Управление на образованието".
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”) ; Психология (всички специалности с професионална квалификация „Психолог”) ; Педагогика на обучението по ..... (учител по....) и от направление, съответстващо на учебния предмет от общообразователната подготовка (с професионална квалификация „Учител”)
Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 2 (два) семестъра


Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Логопедия”.
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”) ; от обаст на висшето образование "Хуманитарни науки" или "Социални, стопански и правни науки", професионално направление "Психология" или "Социални дейности".
Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност "Икономика и Туризъм".
В курса могат да се включат кандидати с висше образование без педагогическа правоспособност с присъдена професионална квалификация икономист, хотелиер, ресторантьор, туроператори турагент, екскурзовод, туристически маркетолог и др.
Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност "Човекът и природата".
В курса могат да се включат кандидати с висше образование от професионални направления: физически науки, химически науки, биологически науки и присъдена професионална квалификация "Учител".

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност Предучилищна педагогика
В курса могат да се включат кандидати с висше образование, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител” по специалности от направления: Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”); Теория и управление на образованието (всички специалности с професионална квалификация „Учител”) ; Педагогика на обучението по ..... (учител по....). Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност Ресурсен учител
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”); Психология (всички специалности с професионална квалификация „Психолог”); Педагогика на обучението по ..... (учител по....) и от направление, съответстващо на учебния предмет от общообразователната подготовка (с професионална квалификация „Учител”). Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 2 (два) семестъра

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Начална училищна педагогика”.
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”) ; Теория и управление на образованието (всички специалности с професионална квалификация „Учител”) ; Педагогика на обучението по ..... (учител по....) , Филология (с професионална квалификация „Учител”)
Регистрационна форма
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра
* обучението по програмата ще започне при набиране на необходимия брой кандидати.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Технологии и предприемачество”.
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; Педагогика на обучението по ....... – всички специалности, включващи география; химия; физика; информатика (с професионална квалификация съответно „Учител по география”; „Учител по химия”; „Учител по физика”; „Учител по информатика”); Технически науки.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.

Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Учител по информатика и информационни технологии”
За кандидати с висше образование от професионално направление Информатика и компютърни науки – продължителност на обучението 2 семестъра.
За кандидати с висше образование от професионално направление Математика; Физически науки; от област на висшето образование Технически науки – продължителност на обучението - 3 семестъра.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук


Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Учител по информационни технологии в начален етап”
За начални учители - продължителност на обучението – 2 семестъра.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук


Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по математика"
Курсът е предназначен за кандидати със завършено висше образование в професионалните направления Математика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Математик и др.), Информатика и компютърни науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Информатик и др.), Физически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Физик и др.), Педагогика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Педагог, Учител) и в областта на висшето образование Технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Инженер и др.), желаещи да получат учителска правоспособност по математика.
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук


Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация по ПСИХОЛОГИЯ
За кандидати с висше образование, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител”.
Обучението е с ориентация към подготовка на педагогически съветници и училищни психолози. Учебното съдържание включва следните тематични области: психологическа и педагогическа диагностика, психологическо консултиране в образованието, възпитателни взаимодействия в училище, стратегии за учебно мотивиране, проблеми на взаимоотношенията между учители и ученици, превенция и противодействие на агресивното поведение на учениците, работа с деца в риск, теория и практика на социалните комуникации, теория и практика на конфликтите, управление на стреса.
Продължителност на обучението – 2 семестъра..
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за допълнителна професионална квалификация "Английски език"
Курсът е за кандидати с висше образование от професионални направления: филология, педагогика на обучението по..., педагогика, хуманитарни науки, природни науки, математика и информатика, социални, стопански и правни науки, изкуства.
Кандидатите се включват в курса след Успешно издържан входящ тест по английски език.
Притежаващите сертификати за владеене на английски език /В1/ или положилите държавен изпит по езика могат да се включат в курса без полагане входящ тест.
Обучението е в задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност - 3 семестъра. /4 семестъра за кандидати, които нямат педагогическа правоспособност/
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация „Учител по английски език"
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук


Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител”
Курсът е за кандидати с висше образование.
Професионална квалификация “Учител” се придобива по специалността от дипломата за висше образование.
Продължителност на обучението - 2 семестъра.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук


Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Икономика и туризъм”
Курсът е за кандидати с висше образование без педагогическа правоспособност с присъдена професионална квалификация икономист, хотелиер, ресторантьор, туроператори турагент, екскурзовод, туристически маркетолог и др.
Завършилите курса придобиват професионална квалификация: „Учител по професионална подготовка (икономика и туризъм)“ и могат да се реализират като учители в професионлни гимназии или в средните училища по „Предприемачество“ (новият предмет ще се изучава в 11 и 12 клас от учебната 2020/21 година).
Продължителност на обучението - 3 семестъра.

Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация по „Религия“
За кандидати с висше образование, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител”. Подходящ за педагогически специалисти педагогика на обучението по... (от специалности, включващи философия или история, начална педагогика).
Завършилите курса за допълнителна квалификация по „Религия“ придобиват правоспособност да работят като учители по Религия (православие) в детската градина и всички степени на СОУ.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация по "Учител по физика и астрономия"
Курсът е за кандидати с висше образование от професионални направления: физически науки, математика, химически науки, технически науки.
Обучението е в задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност - 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация „Учител по физика и астрономия"

Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Уважаеми кандидат-студенти,
При подаване на документи носете със себе си:

  • Снимки паспортен формат – 3 бр;
  • Диплома за средно образование;
  • Диплома за висше образование;
  • Копия на двете дипломи.
  • Семестриалните такси за всички специалности са публикувани тукУважаеми учители, директори, педагогически специалисти,
От 1.06.2020 започва кандидатстването за ПЕТА, ЧЕТВЪРТА, ВТОРА И ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ.
В ДИКПО–Варна подаването на документи ще може да се осъществява по избрания от Вас начин:

  • по електронен път; инструкция за регистрация ТУК
  • чрез използване услугите на куриерски служби;
  • на едно от посочените места за прием на документи:
гр. Варна– учебен отдел в Департамента;
гр. Шумен–Педагогически факултет на ШУ ”Еп. К. Преславски” –212 кабинет;
гр. Добрич–Колежа на ШУ ”Еп. К. Преславски”–304а кабинет.
дата: 16.06.2020г.

Заповед на Ректора

ДИКПО-ВАРНА има нова банкова сметка
IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01ДИКПО - Варна е партньор по Национална програма на МОН "Мотивирани учители"

ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад.ч. за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по шифърa на курса.
* Желаещите да се включат в проекта на МОН за възстановяване на платените такси за квалификация е достатъчно да запазят платежния документ /не е задължително издаване на фактура/.


На вниманието на педагогическите специалисти желаещи да придобият ІII професионално-квалификационна степен

Уважаеми колеги,
желаещите да повишат квалификацията си в едногодишна професионлно-педагогическа специализация, ще могат да придобият ІІІ ПКС в рамките на една година. За повече информация... ТУК!

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

017019

"Методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата" Курсът е предназначен е за обучение на учителите от начален етап.

26-27.09.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

046319

"Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст" - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС

03.09.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

046419

"Създаване на условия за усъвършенстване на възпитателно-образователния процес в предучилищна възраст" - за детски учители, които желаят да придобият ІV ПКС

04.09.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

053619

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в I – IV клас в контекста на актуалния образователно-възпитателен процес." - за начални учители, които желаят да придобият ІV или V ПКС

04-05.09.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

045919

"Създаване на условия за усъвършенстване на възпитателно-образователния процес в предучилищна възраст" - за детски учители, които желаят да придобият ІV ПКС

13-14.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

061219

Подготвителен курс за V и ІV ПКС за учители по Български език и литература

16-17.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

120619

Подготвителен курс по ХОРЕОГРАФИЯ за V и ІV ПКС

21-22.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

016919

"Учителят като изследовател"

20-23.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

045119

Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС

30-31.03.2020г.
Присъствени:
04-05.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

120319

Учителят по музика – възпитава и обучава" - за учители по музика, които желаят да придобият V и ІV ПКС

04-07.04.2020г.
Присъствени:
08-09.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

020119

Управленско мотивиране на професионалното поведение на учителите (подготвителнен курс за IV ПКС)

10-13.04.2020г.
Присъствени:
26-27.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

120419

Учителят по музика – възпитава, обучава, диагностицира" - за учители по музика, кандидати за ІІ и І ПКС

11-14.04.2020г.
Присъствени:
22-23.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

052419

Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен (подготвителнен курс за IV ПКС)

13-14.04.2020г.
Присъствени:
08-09.07.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

061119

Подготвителен курс за V и ІV ПКС за учители по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

13-14.04.2020г.
Присъствени:
16-17.07.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

140119

Подготвителен курс по Физическо възпитание за V и ІV ПКС

15-16.04.2020г.
Присъствени:
04-05.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

050519

Реализация на професионалните умения на учителя в урока. (подготвителнен курс за V ПКС)

15-16.04.2020г.
Присъствени:
06-07.07.2020 г.

ДИКПО-Варна

регистрация

013019

Педагогическите умения на учителите (подготвителнен курс за V и ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика)

15-18.04.2020г.
Присъствени:
17-18.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

014919

"Методика на диагностичното изследване в училище" - подготвителен курс за ІІ ПКС

20-23.04.2020г.
Присъствени:
19-20.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

221119

"Актуални аспекти на обучението по „Технологии и предприемачество" - за учители, които желаят да придобият V и ІV ПКС.

24-25.04.2020г.
Присъствени:
09-10.07.2020 г.
гр. Шумен, ШУ - ПФ

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

015819

Методика на иновационното изследване в училище - за кандидати за І ПКС по всички специалности

01-06.05.2020г.
Присъствени:
08-10.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

130319

"Диагностика на резултатите то изобразителната дейност на учениците" - за учители по Изобразително изкуство , които желаят да придобият V и ІV ПКС

16-17.05.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

200119

Актуални аспекти на географското образование - за учители по География и икономика, които желаят да придобият V и ІV ПКС

16-17.05.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

180119

Съвременни аспекти на методиката на обучение по химия и опазване на околната среда - за учители по Химия и опазване на околната среда , които желаят да придобият V и ІV ПКС

16-17.05.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

045019

Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС

04-05.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

070819

Подготовка за придобиване на V и IV ПКС по Английски език

06-07.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

041819

"Подготовка и готовност на децата за училище" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по Предучилищна педагогика

06-07.06.2020г.

ШУ "Епископ К.Преславски", Педагогически факултет, гр. Шумен

информация и регистрация

044719

Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст - подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС по Предучилищна педагогика

08-09.06.2020г.

ШУ "Епископ К.Преславски", гр. Шумен, Педагогически факултет

информация и регистрация

021319

"Методика на иновационното изследване в училище" - за кандидати за І ПКС по всички специалности

08-10.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

045719

"Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст" - подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС по Предучилищна педагогика

13-14.06.2020 г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

052719

Реализация на професионалните умения на учителя в урока - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС

17-18.06.2020г.

ШУ"Епископ К.Преславски", Педагогически факултет, гр. Шумен

информация и регистрация

016419

"Педагогическите умения на учителите" - подготвителен курс за придобиване на V и ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика

17-18.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

053119

Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен - за начални учители, които желаят да придобият ІV ПКС

19-20.06.2020г.

ШУ"Епископ К.Преславски", Педагогически факултет, гр. Шумен

информация и регистрация

021419

: "Методика на диагностичното изследване в училище" - подготвителен курс за ІІ ПКС

19-20.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

210219

"Изграждане на ценностни ориентации у учениците чрез обучението по Религия" - за учители по Религия, които желаят да придобият V и IV ПКС.

20 - 21.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

052919

Реализация на професионалните умения на учителя в урока - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС

22.06.2020г.

ШУ Колеж - Добрич, гр. Добрич

информация и регистрация

045619

"Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст" - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС

22.06.2020г.

ШУ Колеж - Добрич, гр. Добрич

информация и регистрация

053219

Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен - за начални учители, които желаят да придобият ІV ПКС

23-24.06.2020г.

ШУ Колеж - Добрич, гр. Добрич

информация и регистрация

045319

"Създаване на условия за усъвършенстване на възпитателно-образователния процес в предучилищна възраст" - за детски учители, които желаят да придобият ІV ПКС

23-24.06.2020г.

ШУ Колеж - Добрич, гр. Добрич

информация и регистрация

021619

"Управленската документация в училище" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по Управление на образованието.

24-25.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

140219

Подготвителен курс по Физическо възпитание за V и ІV ПКС

25-26.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

021519

"Управленско мотивиране на професионалното поведение на учителите" - подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС по Управление на образованието

26-27.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

031319

"Специфични езикови нарушения (дисфазия на развитието)" - за логопеди, които желаят да придобият V и ІV ПКС.

27-28.06.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

190219

Научно-дидактически анализ на биологичното познание - подготвителен курс за ІV ПКС

01-02.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

190319

Актуални аспекти на методиката на обучението по “Биология и здравно образование” и “Човекът и природата” - подготвителен курс за V ПКС.

03-04.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

031419

Подготвителен курс за V и ІV ПКС по Специална педагогика: "Детето със СОП в приобщаваща среда". Курсът е подходящ за специални педагози и ресурсни учители.

04 - 05.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

053019

Реализация на професионалните умения на учителя в урока - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС

06-07.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

150119

"Иновативни образователни технологии в обучението по математика и информатика" - за учители по математика и информатика, които желаят да придобият V и ІV ПКС.

07.07.2020г.

ШУ "Епископ К.Преславски", Педагогически факултет, гр. Шумен

информация и регистрация

053319

Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен - за начални учители, които желаят да придобият ІV ПКС

08-09.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

150919

"Иновативни образователни технологии в обучението по математика и информатика" - за учители по математика и информатика, които желаят да придобият V и ІV ПКС.

08-09.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

221219

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - Курсът е предназначен за учители по "Технологии и предприемачество" и учители по "Технически науки", "Социални, стопански и правни науки" и "Аграрни науки", които желаят да придобият V и ІV ПКС.

08-09.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

045819

"Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст" - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС

08-09.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация

110619

Актуални проблеми на обучението по История и цивилизации, подготвителен курс за V и ІV ПКС.

09-10.07.2020г.

ДИКПО-Варна

информация и регистрация
Допълнителна професионална квалификация


Учебен отдел е с нови контакти
Номерата, на които може да се получи информация са:
0899 907 921
0885 849 598


Eдногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен