ПРИЕМ 2020


Магистърски програми след ОКС Бакалавър или ОКС Магистър с обучение в гр. Варна
Педагогически факултет
Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в началното образование, гр. Варна
Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното образование, - Шумен, Варна, Добрич
Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното и началното образование, - Шумен, Варна, Добрич
Физическо възпитание и спорт в училище, гр. Варна

Факултет по природни науки
Регионално развитие и туризъм, гр. Варна
Факултет по математика и информатика
Моделиране на големи данни, гр. Варна
Бизнес анализ с големи данни, гр. Варна

КСК реклама и прием документи в ДИКПО - Варна
главен специалист студентски и магистърски програми - Валентина Василева етаж I стая 38 Телефон 0899907956 e-mail: v.g.vasileva@shu.bg

За допълнителна информация, моля посетете посочения адрес!