Текущи курсове за допълнителна професионална квалификация през учебната 2021/2022 г.


Курс № 85 за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител"
Професионална квалификация "Учител" се придобива по специалността от дипломата за висше образование.
Продължителност на обучението - 2 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация "Учител" към диплом за висше образование.

Курс № 82 за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Предучилищна педагогика"
Професионална квалификация "Предучилищна педагогика" се придобива по специалността от дипломата за висше образование.
Продължителност на обучението - 3 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация "Детски учител" към диплом за висше образование.

Курс № 71 за допълнителна професионална квалификация по специалност "Начална училищна педагогика".
За кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация "Учител") ; Теория и управление на образованието (всички специалности с професионална квалификация "Учител") ; Педагогика на обучението по ..... (учител по....) , Филология (с професионална квалификация "Учител")
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация "Начален учител" към диплом за висше образование.

Курс № 84 - Допълнителна професионална квалификация "Управление на образованието"
За кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация "Учител") ; Психология (всички специалности с професионална квалификация "Психолог") ; Педагогика на обучението по ..... (учител по....) и от направление, съответстващо на учебния предмет от общообразователната подготовка (с професионална квалификация "Учител").
Продължителност на обучението - 2 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация по Управление на образованието към диплом за висше образование

Курс № 86 - Курс за допълнителна професионална квалификация по ПСИХОЛОГИЯ
Обучението е с ориентация към подготовка на педагогически съветници и училищни психолози. Учебното съдържание включва следните тематични области: психологическа и педагогическа диагностика, психологическо консултиране в образованието, възпитателни взаимодействия в училище, стратегии за учебно мотивиране, проблеми на взаимоотношенията между учители и ученици, превенция и противодействие на агресивното поведение на учениците, работа с деца в риск, теория и практика на социалните комуникации, теория и практика на конфликтите, управление на стреса.
Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация.
Забележка: След завършване на обучението по психология, участниците, които имат висше образование, ОКС "бакалавър" или "магистър" и присъдена професионална квалификация "Учител", придобиват допълнителна професионална квалификация по психология и отговарят на изискването на чл. 29, т. 3 на Наредба № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г. за заемане длъжността "Педагогически съветник".

Курс № 83 за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Логопедия"
Професионална квалификация "Логопедия" се придобива по специалността от дипломата за висше образование.
Продължителност на обучението - 3 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация по Логопедия към диплом за висше образование.

Курс № 92 -Курс за допълнителна професионална квалификация "Ресурсен учител".
За кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация "Учител") ; Психология (всички специалности с професионална квалификация "Психолог") ; Педагогика на обучението по ..... (учител по....) и от направление, съответстващо на учебния предмет от общообразователната подготовка (с професионална квалификация "Учител").
Обучението е съобразено с Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).
Обучението е насочено към придобиване на специално-научна, педагогическа и методическа подготовка. Подготвя ресурсни учители за детски градини и училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центрове за специална образователна подкрепа.
Записаните в курса получават знания за: философията, политиката, постиженията и новостите в областите на приобщаващото образование, знания, умения и компетентности за работа с деца със специални образователни потребности;
- идентифициране на образователни и възпитателни потребности;
- различни методи за планиране на образователния и обучителен процес, за разработване на различни образователни и възпитателни материали и за свързване на поставените цели с процеса на обучение и възпитание;
- разнообразни образователни стратегии, методи и техники за преподаване, обучение, възпитание, учене през целия живот и мотивиране на обучаеми със специални образователни потребности.
- Обучението е с продължителност 2 (два) семестъра в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация "Ресурсен учител" към диплом за висше образование.

Курс № 91 - Курс за допълнителна професионална квалификация "Английски език"
Курсът е за кандидати с висше образование от професионални направления: филология, педагогика на обучението по..., педагогика, хуманитарни науки, природни науки, математика и информатика, социални, стопански и правни науки, изкуства.
Кандидатите се включват в курса след Успешно издържан входящ тест по английски език.
Притежаващите сертификати за владеене на английски език /В1/ или положилите държавен изпит по езика могат да се включат в курса без полагане входящ тест.
Обучението е в задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност - 3 семестъра. /4 семестъра за кандидати, които нямат педагогическа правоспособност/
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация "Учител по английски език"

Курс № 87 - Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по математика".
За кандидати със завършено висше образование в професионалните направления Математика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Математик и др.), Информатика и компютърни науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Информатик и др.), Физически науки ( всички специалности с присъдена професионална квалификация Физик и др.), Педагогика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Педагог, Учител) и в областта на висшето образование Технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Инженер и др.) Икономика (всички специалности с присъдена професионална квалификация икономист, счетоводител, финансист и др.), желаещи да получат учителска правоспособност по математика.
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра и е изцяло съобразено с Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 61 от 22.08.2016 г.)
Формата на обучение е очно-задочна. Учебните занятия се провеждат в съботни и неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават Свидетелство за професионална квалификация "Учител по математика".

Курс № 88 - Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност "Учител по информатика и информационни технологии"
Курсът "Информатика и информационни технологии" е за кандидати с висше образование от професионални направления: Математика, Физически науки, Педагогика на обучението по..., от област на висшето образование Технически науки, Икономика (всички специалности с присъдена професионална квалификация икономист, счетоводител, финансист и др.).
Завършилите успешно курса получават професионална квалификация: Учител по информатика и информационни технологии (включително и компютърно моделиране в ІІІ и ІV клас)
Продължителност на обучението - 3 семестъра.
За кандидати, завършили професионално направление Информатика и компютърни науки без педагогическа правоспособност - продължителност на обучението - 2 семестъра.
Обучението е съобразено с наредба №15 от 22.07.2019, издадена от министъра на образованието и науката, oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 02.08.2019 г.
Занятията се провеждат в задочна форма в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.

Курс № 89 - Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност "Технологии и предприемачество".
За кандидати с висше образование по специалности от професионално направление Педагогика; Педагогика на обучението по ....... – (география; химия; физика; информатика (с професионална квалификация съответно "Учител по география"; "Учител по химия"; "Учител по физика"; "Учител по информатика"); Науки за земата с ПК "Учител по география"; Химически науки с ПК "Учител по химия", Физически науки с ПК "Учител по физика; Информатика и компютърни науки с ПК "Учител по информатика";от област на висшето образование Технически науки.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация "Учител по технологии и предприемачество".

Курс № 90 - Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Икономика и туризъм"
За кандидати с висше образование без педагогическа правоспособност с присъдена професионална квалификация икономист, хотелиер, ресторантьор, туроператори турагент, екскурзовод, туристически маркетолог и др.
Продължителност на обучението - 3 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация: "Учител по професионална подготовка (икономика и туризъм)" и могат да се реализират като учители в професионлни гимназии или в средните училища по "Предприемачество" (новият предмет ще се изучава в 11 и 12 клас от учебната 2020/21 година).

Курс № 94 за допълнителна професионална квалификация "География и икономика"
Курсът е за кандидати с висше образование от професионални направления: педагогика /всички специалности с професонална квалификация педагог, учител по.../, история и археология, туризъм, науки за земята, икономика.
Продължителност на обучението - 2 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация "Учител по География и икономика"