СТРУКТУРА

- Департаментът се състои от следните основни, обслужващи и спомагателни звена -

* Катедри и Центрове

* Учебен отдел
* Финансово-счетоводен отдел
* Библиотека
* Стопански отдел към учебния корпус (стопански комплекс - хостел, закусвалня и кафе-бар)

* Общо събрание /ОС/
* Съвет на департамента /СД/
* Директор