Курсове за допълнителна професионална квалификацияДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ВАРНА oбявява записване за предстоящи курсове допълнителна професионална квалификация през учебната 2018/2019 година

Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител”
Курсът е за кандидати с висше образование.
Професионална квалификация “Учител” се придобива по специалността от дипломата за висше образование.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението - 2 семестъра. Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация „Учител” към диплом за висше образование.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Записване – на e-mail uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.
Срок за записване и плащане на семестриална такса – 20.11.2018 г.
Начало на занятията: 24.11.2018 г.
Желаещите да започнат обучение в курса следва да се регистрират тук

Документи за записване тук
Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по английски език от V до VІІІ клас” или „Учител по английски език в начален етап”
Курсът е за кандидати с висше образование, професионално направление Филология; Педагогика на обучението по ....; Педагогика; от области на висшето образование Хуманитарни науки; Природни науки, математика и информатика; Стопански, социални и природни науки; Изкуства..
Включването в курса е след издържан входящ изпит по английски език. В сайта на ДИКПО – Варна www.dikpo.shu.bg , в „Актуално от ДИКПО”, се публикуват обяви с дати за предстоящ входящ изпит.
Без входящ изпит се включват кандидати, които имат оценка от държавен изпит по английски език и са изпратили сканирана дипломата заедно с приложението или свидетелство за професионална квалификация на e-mail: uodikpo@shu.bg
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението - 3 семестъра за кандидати с професионална квалификация „Учител” и 4 семестъра за кандидати без професионална квалификация „Учител”. Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Записване – на e-mail uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.
Очаквайте скоро допълнителна информация за началото на курса, който ще стартира през месец ноември.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ВАРНА
Приема заявки за участие в следните курсове:

Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии”
За кандидати с висше образование от професионално направление Информатика и компютърни науки – продължителност на обучението 2 семестъра.
За кандидати с висше образование от професионално направление Математика; Физически науки; от област на висшето образование Технически науки – продължителност на обучението - 3 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит. Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Записване – на e-mail uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по информационни технологии в начален етап”
За начални учители - продължителност на обучението – 2 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Записване – на e-mail uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по математика”
За кандидати с висше образование от професионално направление Математика - продължителност на обучението 2 семестъра.
За кандидати с висше образование от професионално направление Информатика и компютърни науки; Физически науки; от област на висшето образование Технически науки – продължителност на обучението 3 семестъра. Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Записване – на e-mail uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Предучилищна педагогика”.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението:
За кандидати с висше образование по специалност „Начална училищна педагогика” - 2 семестъра.
За кандидати с висше образование по специалност от професионално направление Педагогика; Теория и управление на образованието; Педагогика на обучението по ......– 3 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Детски учител”.
Семестриална такса – 412,50 лв.
Записване – на e-mail uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Начална педагогика”
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението:
За кандидати с висше образование по специалност „Предучилищна педагогика” - 2 семестъра.
За кандидати с висше образование по специалност от професионално направление Педагогика; Теория и управление на образованието; Педагогика на обучението по ....., Филология (с професионална квалификация „Учител”) – 3 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Начален учител”.
Семестриална такса – 412,50 лв.
Записване – на e-mail uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Технологии и предприемачество”
За кандидати с висше образование по специалност от направление Педагогика; Педагогика на обучението по ....... – всички специалности, включващи география; химия; физика; информатика (с професионална квалификация съответно „Учител по география”; „Учител по химия”; „Учител по физика”; „Учител по информатика”); Технически науки.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Учител по технологии и предприемачество”.
Семестриална такса – 412,50 лв.
Записване – на e-mail uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

ШУ ДИКПО – Варна
SG Експресбанк
Банков код / BIC: TTBBBG2
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47

Курсовете стартират при набиране на определен брой кандидати за сформиране на група, съобразен с изискванията на ДИКПО-Варна!!!

За всички курсове:
След внасяне таксата за курса, кандидатите, които желаят, могат да получат уверение, че са записани за обучение. Уверението се закупува от касата на ДИКПО (цена – 1 лв.).
На курса да се носят вносната бележка, копие от дипломата за висше образование (заедно с приложението) и 2 снимки.
Записване – на E-mail uodikpo@shu.bg (да се напише: За курс по специалност ...................................; имена, специалност по диплома, настоящ адрес – гр./с. и телефон).
Лице за контакт – И. Милушева, отг. Учебен отдел, тел. 052/301-243, e-mail: uodikpo@shu.bg