Курсове за допълнителна професионална квалификацияДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ВАРНА oбявява записване за предстоящи курсове допълнителна професионална квалификация през учебната 2018/2019 година

ДИКПО-Варна обявява прием в курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Начална училищна педагогика”.
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”) ; Теория и управление на образованието (всички специалности с професионална квалификация „Учител”) ; Педагогика на обучението по ..... (учител по....) , Филология (с професионална квалификация „Учител”)
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра и е изцяло съобразено с Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).
Обучението е в задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит. Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация „Начален учител” към диплом за висше образование.
Семестриална такса – 412,50 лв.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук
Документи за записване тукДИКПО-Варна обявява прием в курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Технологии и предприемачество”.
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; Педагогика на обучението по ....... – всички специалности, включващи география; химия; физика; информатика (с професионална квалификация съответно „Учител по география”; „Учител по химия”; „Учител по физика”; „Учител по информатика”); Технически науки.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Учител по технологии и предприемачество”.
Семестриална такса – 412,50 лв.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук
Документи за записване тукДИКПО-Варна обявява прием в курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Учител по информатика и информационни технологии”
За кандидати с висше образование от професионално направление Информатика и компютърни науки – продължителност на обучението 2 семестъра.
За кандидати с висше образование от професионално направление Математика; Физически науки; от област на висшето образование Технически науки – продължителност на обучението - 3 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит. Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Документи за записване тук
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук


ДИКПО-Варна обявява прием в курс за допълнителна професионална квалификация по специалност„Учител по информационни технологии в начален етап”
За начални учители - продължителност на обучението – 2 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Документи за записване тук
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук


ДИКПО-Варна организира курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по математика".
Курсът е предназначен за кандидати със завършено висше образование в професионалните направления Математика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Математик и др.), Информатика и компютърни науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Информатик и др.), Физически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Физик и др.), Педагогика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Педагог, Учител) и в областта на висшето образование Технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Инженер и др.), желаещи да получат учителска правоспособност по математика.
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра и е изцяло съобразено с Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).
Формата на обучение е очно-задочна. Учебните занятия ще се провеждат в съботни и неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават Свидетелство за професионална квалификация “Учител по математика”.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Срок за записване – 15.01.1019 г.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук
Документи за записване тукДИКПО-Варна обявява записване за следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация по ПСИХОЛОГИЯ /КУРС №63/
Обучението е с продължителност една година и е с ориентация към подготовка на педагогически съветници и училищни психолози. Учебното съдържание включва следните тематични области: психологическа и педагогическа диагностика, психологическо консултиране в образованието, възпитателни взаимодействия в училище, стратегии за учебно мотивиране, проблеми на взаимоотношенията между учители и ученици, превенция и противодействие на агресивното поведение на учениците, работа с деца в риск, теория и практика на социалните комуникации, теория и практика на конфликтите, управление на стреса. Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.
Желаещите да се включат в курса следва да се регистрират тук
Документи за записване тук
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Форма на дипломиране - защита на дипломна работа.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация.
Семестриална такса – 412,50 лв.
Забележка: След завършване на обучението по психология, участниците, които имат висше образование, ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител”, придобиват допълнителна професионална квалификация по психология и отговарят на изискването на чл. 29, т. 3 на Наредба № 12/01.09.2016 г. за заемане длъжността „Педагогически съветник”.ДИКПО-Варна обявява прием в курс за допълнителна професионална квалификация "Английски в начален етап" и "Английски V - VІІ клас", курс № 64
Притежаващите сертификати за владеене на английски език /В1/ или положилите държавен изпит по езика могат да се включат в курса без полагане входящ тест.
Успешно издържалите ще бъдат включени в курса и следва да попълнят и предадат в Учебен отдел документи за записване.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни дни.
Продължителност на обучението - 3 семестъра за педагогически специалисти и 4 семестъра за тези, които нямат педагогическа правоспособност.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Срок за записване и плащане на семестриална такса – 20.11.2018 г.
Начало на занятията: 24.11.2018 г. - 9.15 часа
Желаещите да започнат обучение в курса следва да се регистрират тук
Документи за записване тук
Резултати от теста, проведен на 09.11.2018г.

Допълнителна дата за входящ тест по Английски език - 20.11.2018 г. от 10 часа в Департамента.Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител”
Курсът е за кандидати с висше образование.
Професионална квалификация “Учител” се придобива по специалността от дипломата за висше образование.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението - 2 семестъра. Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация „Учител” към диплом за висше образование.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Записване на e-mail: uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.
Срок за записване и плащане на семестриална такса – 20.11.2018 г.
Начало на занятията: 24.11.2018 г.
Желаещите да започнат обучение в курса следва да се регистрират тук

Документи за записване тук
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ВАРНА
Приема заявки за участие в следните курсове:

Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии”
Записване на e-mail: uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по информационни технологии в начален етап”
Записване на e-mail: uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по математика”
Записване на e-mail: uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Предучилищна педагогика”.
Записване на e-mail: uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Начална педагогика”
Записване на e-mail: uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Технологии и предприемачество”
Записване на e-mail: uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

ШУ ДИКПО – Варна
SG Експресбанк
Банков код / BIC: TTBBBG2
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47

Курсовете стартират при набиране на определен брой кандидати за сформиране на група, съобразен с изискванията на ДИКПО-Варна!!!

За всички курсове:
След внасяне таксата за курса, кандидатите, които желаят, могат да получат уверение, че са записани за обучение. Уверението се закупува от касата на ДИКПО (цена – 1 лв.).
На курса да се носят вносната бележка, копие от дипломата за висше образование (заедно с приложението) и 2 снимки.
Записване – на E-mail uodikpo@shu.bg (да се напише: За курс по специалност ...................................; имена, специалност по диплома, настоящ адрес – гр./с. и телефон).
Лице за контакт – И. Милушева, отг. Учебен отдел, тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg