Курсове за допълнителна професионална квалификация

ДИКПО-Варна организира курсове за допълнителна професионална квалификация по специалностите: Начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика, Технологии и предприемачество, Физическо възпитание и спорт.
1.Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Начална педагогика”. Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни. Продължителност на обучението:
- За кандидати с висше образование по специалност „Предучилищна педагогика” - 2 семестъра.
- За кандидати с висше образование по специалност от професионално направление Педагогика; Теория и управление на образованието;Педагогика на обучението по ...... , Филология (с професионална квалификация „Учител”) – 3 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит. Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Начален учител”.
Очни занятия - на 21 октомври 2017 г. от 13.30 ч. в ДИКПО - Варна.
Срок за внасяне на таксата за І семестър 412,50 лв. - 16.10.2017 г. в касата на ДИКПО или по банковата сметка на ДИКПО:
ШУ ДИКПО – Варна
SG Експресбанк
Банков код / BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: "Курс № 56"
2.Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Предучилищна педагогика”.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни в ДИКПО. Продължителност на обучението:
- За кандидати с висше образование по специалност „Начална училищна педагогика” - 2 семестъра.
- За кандидати с висше образование по специалност от професионално направление Педагогика; Теория и управление на образованието; Педагогика на обучението по ......– 3 семестъра. Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит. Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Детски учител”.
Срок за внасяне на таксата за І семестър 412,50 лв. - 29.09.2017 г. в касата на ДИКПО или по банковата сметка на ДИКПО:
ШУ ДИКПО – Варна
SG Експресбанк
Банков код / BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: "Курс № 54"
3.Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Технологии и предприемачество” – за кандидати с висше образование по специалност от направление Педагогика; Педагогика на обучението по ....... – всички специалности, включващи география; химия; физика; информатика (с професионална квалификация съответно „Учител по география”; „Учител по химия”; „Учител по физика”; „Учител по информатика”); от област на висшето образование Технически науки. Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни в ДИКПО. Продължителност на обучението – 2 семестъра. Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит. Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Учител по технологии и предприемачество”.
Срок за внасяне на таксата за І семестър 412,50 лв. - 16.10.2017 г. в касата на ДИКПО или по банковата сметка на ДИКПО:
ШУ ДИКПО – Варна
SG Експресбанк
Банков код / BIC: TTBBBG2
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: "Курс № 55"


За всички курсове:
След внасяне таксата за курса, кандидатите, които желаят, могат да получат уверение, че са записани за обучение. Уверението се закупува от касата на ДИКПО (цена – 1 лв.).
На курса да се носят вносната бележка, копие от дипломата за висше образование (заедно с приложението) и 2 снимки.
Записване – на E-mail uodikpo@shu.bg (да се напише: За курс по специалност ...................................; имена, специалност по диплома, настоящ адрес – гр./с. и телефон).
Лице за контакт – Д. Русева, отг. Учебен отдел, тел. 052/301-243, e-mail: uodikpo@shu.bg