Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование в гр. Варна е основно структурно звено на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, специализирано да квалифицира педагогически специалисти, да провежда обучения за допълнителна професионална квалификация и специализации.
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, ДИКПО е оторизиран като специализирано обслужващо звено на висше училище – Шуменски университет да извършва квалификация на педагогическите специалисти и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС).
В годишния план, в раздел І „Курсове за педагогически специалисти”, са представени квалификационните курсове, които ДИКПО - Варна планира да проведе през учебната 2018/2019 г. в гр. Варна и по места, според заявката на потребителите.
ДИКПО организира и провежда обучение за повишаване квалификацията на учителите и извън обявената тематика в годишния план по заявка на възложителя.
ДИКПО провежда подготвителни курсове за придобиване на професионално-квалификационни степени за педагогически специалисти по всички специалности.
Съдържанието на курсовете е съобразено с нормативните промени и с приоритетите в системата на средното образование в България: нови учебни планове, програми и учебници, приложение на европейски модели на нови дидактически технологии, на информационните технологии, интерактивни методи в обучението и др. Курсовете имат за цел повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване.
Организацията на отделните курсове се осъществява от посочените в плана курсови ръководители. В квалификационната дейност участват хабилитирани преподаватели и доктори от ДИКПО - Варна, ШУ "Епископ Константин Преславски", Педагогически колеж - Добрич, както и преподаватели от други университети.
Финансови условия:
- За обучение от 16 академични часа, 1 квалификационен кредит – 40-65 лв. на курсист в зависимост от спецификата на курса, броя курсисти и мястото на провеждане. Обучението може да бъде изцяло в присъствена форма или 50 % от часовете - онлайн.
Сумата за курса се внася до 5 дни преди началото му по сметката на ШУ – ДИКПО-Варна:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47

След приключване на курса всеки участник получава удостоверение за завършен курс с начислени кредити, отговарящо на Наредба №12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За удостоверението не се заплаща допълнителна такса.
Подаване на заявка до ДИКПО за провеждане на квалификационен курс: ЗАЯВКА
- Заявка за група - възложителят (РУО на МОН, общини, училища, детски градини и др.) изпраща писмо до Директора на ДИКПО на е-mail uodikpo@shu.bg, в което подава информация за темата на курса, брой участници, място на провеждане.
- Индивидуална заявка – кандидатът изпраща на е-mail uodikpo@shu.bg заявка по образец.
- Повече информация за квалификационната дейност може да се получи от: Учебен отдел, тел. 0899 907 921, адрес - 9010 Варна, ДИКПО, ул. „Д-р Борис Божков” № 1 или от сайта на ДИКПО Варна