Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование в гр. Варна е основно структурно звено на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, специализирано да квалифицира педагогически специалисти, да провежда обучения за допълнителна професионална квалификация и специализации.
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, ДИКПО е оторизиран като специализирано обслужващо звено на висше училище – Шуменски университет да извършва квалификация на педагогическите специалисти и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС).
В годишния план, в раздел І „Курсове за педагогически специалисти”, са представени квалификационните курсове, които ДИКПО - Варна планира да проведе през учебната 2017/2018 г. в гр. Варна и по места, според заявката на потребителите.
ДИКПО организира и провежда обучение за повишаване квалификацията на учителите и извън обявената тематика в годишния план по заявка на възложителя.
ДИКПО провежда подготвителни курсове за придобиване на професионално-квалификационни степени за педагогически специалисти по всички специалности.
Съдържанието на курсовете е съобразено с нормативните промени и с приоритетите в системата на средното образование в България: нови учебни планове, програми и учебници, приложение на европейски модели на нови дидактически технологии, на информационните технологии, интерактивни методи в обучението и др. Курсовете имат за цел повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване.
Организацията на отделните курсове се осъществява от посочените в плана курсови ръководители. В квалификационната дейност участват хабилитирани преподаватели и доктори от ДИКПО - Варна, ШУ "Епископ Константин Преславски", Педагогически колеж - Добрич, както и преподаватели от други университети. Финансови условия:
- За обучение по места извън гр. Варна 16 академични часа, 1 квалификационен кредит, към горната такса се добавят 5-15 лв. на курсист (според отдалечеността на мястото).
Обучението може да бъде изцяло в присъствена форма или 50 % от часовете - онлайн.
Сумата за курса се внася до 5 дни преди началото му по сметката на ШУ – ДИКПО-Варна:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
След приключване на курса всеки участник получава удостоверение за завършен курс с начислени кредити, отговарящо на Наредба №12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За удостоверението не се заплаща допълнителна такса.
ДИКПО провежда обучения с хорариум 8 часа без присъждане на кредити:
- в гр. Варна – такса 20 лв. на курсист;
- по места извън гр. Варна – такса 25 лв. на курсист
Подаване на заявка до ДИКПО за провеждане на квалификационен курс: ЗАЯВКА
- Заявка за група - възложителят (РУО на МОН, общини, училища, детски градини и др.) изпраща писмо до Директора на ДИКПО на е-mail uodikpo@shu.bg, в което подава информация за темата на курса, брой участници, място на провеждане.
- Индивидуална заявка – кандидатът изпраща на е-mail uodikpo@shu.bg заявка по образец.
- Повече информация за квалификационната дейност може да се получи от: Учебен отдел, тел. 052/301-243, адрес - 9010 Варна, ДИКПО, ул. „Д-р Борис Божков” № 1 или от сайта на ДИКПО: www.dikpo.shu.bg

Теми за колективи 2017

изтегли

Управление на образованието

изтегли

Специална педагогика

изтегли

Предучилищно образование

изтегли

Начално образование

изтегли

Български език и Литература

изтегли

Английски език

изтегли

Немски език

изтегли

Френски език

изтегли

Руски език

изтегли

История

изтегли

Музика

изтегли

Изобразително изкуство

изтегли

Физическо възпитание и спорт

изтегли

Математика

изтегли

Информатика

изтегли

Физика

изтегли

Химия

изтегли

Биология

изтегли

География

изтегли

Туризъм

изтегли

Техника и технологии

изтегли

Религия

изтегли

Курсове за допълнителна професионална квалификация

изтегли

Придружително писмо

изтегли

Научно ръководство на кандидати за придобиване на първа / втора професионално квалификационна степен

изтегли

Cпециализации

изтегли