НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

ЗАКОН НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Чл. 39. (1) Учител (възпитател) може да бъде гражданин, който има учителска правоспособност.

(2) Подготовката на учителите се извършва в системата на висшето образование.

(3) Професионалната подготовка на учениците може да се извършва и от лица с образование по съответната специалност.

(4) На учителите и на директорите се осигуряват условия за повишаване на квалификацията им.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Учителите (възпитателите), директорите и помощник-директорите в държавните и общинските училища, детски градини и обслужващи звена осъществяват обучение и/или възпитание на деца и ученици в съответствие с този закон и нормативните актове по неговото прилагане.

(2) Трудовите договори с помощник-директорите, с учителите и служителите се сключват съответно от директора на училището, на детската градина или на обслужващото звено.

(3) Възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения по ал. 2 стават по реда, определен от Кодекса на труда.

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Длъжностите директор, помощник-директор, учител (възпитател) могат да се заемат само от лица, които не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, не са лишени от право да упражняват професията си и не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването.

(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) На учителите се дължи почит и уважение от учениците, административните органи и обществеността. Накърняването на достойнството и авторитета на учителите е недопустимо.

6) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Учители, постигнали високи резултати при обучението и възпитанието на учениците, се поощряват с грамоти и с награди при условията и по реда на наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите.

(7) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2006 г.) Директори, постигнали високи резултати при управлението на училището, се поощряват с грамоти и с награди при условията и по реда на наредбата по ал. 6.

Чл. 41. Средствата за издръжка и развитие на просветата се определят с държавния бюджет, приет от Народното събрание, и с бюджетите на общините.

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Издръжката за всяка година на дете и на ученик в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена се определя от Министерството на образованието и науката, съгласувано с Министерството на финансите, в съответствие с държавното образователно изискване по чл. 16, т. 8 и 17.

(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Защитените училища получават допълнително финансиране, определено по реда на § 6е, ал. 6, което осигурява протичането на пълноценен учебен процес.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) След утвърждаване на средствата по чл. 41 Министерството на образованието и науката отделя бюджетните средства за капиталовложения, за субсидиране на научни изследвания в областта на образованието и за квалификация на учителите и директорите.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Чл. 127. Учителят има право да:

1. членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи;

2. дава мнения и да прави предложения по дейността на детската градина или училището до административните органи в системата на народната просвета;

3. получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на училището или детската градина, от инспектората по образованието и от Министерството на образованието и науката.

Чл. 130. Училището и детската градина създават условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.

Чл. 131. Средствата за повишаване професионалната квалификация на учителите се осигуряват от Министерството на образованието и науката, ако се въвеждат нови или се променят съществуващите държавни образователни изисквания.

 

КОДЕКС НА ТРУДА

Договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация

Чл. 234. (Изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Страните по трудовото правоотношение могат да сключат договор за повишаване на квалификацията на работника или служителя или за придобиване на квалификация по друга професия или специалност (преквалификация).

(2) С договора по предходната алинея се определят:

1. професията и специалността, по която работникът или служителят ще се обучава;

2. мястото, формата и времето на обучението;

3. финансовите, битовите и други условия за времето на обучението.

(3) С договора по ал. 1 страните могат да уговарят:

1. задължение на работника или служителя да работи при работодателя за определен срок, но за не повече от 5 години;

2. отговорност при незавършване на обучението, както и при неизпълнение на задълженията по предходната точка.

Договор за квалификация с лице, което не работи

Чл. 235. (Изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Договор за повишаване на квалификацията или за преквалификация може да се сключва и между работодател и лице, което се подготвя за работа при работодателя след завършване на обучението.

Прекратяване на договор за квалификация

Чл. 236. (Изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Всяка от страните може с писмено заявление до другата страна да прекрати договора по тази глава преди изтичането на срока на обучението:

1. поради виновно неизпълнение на задълженията на другата страна, като даде на неизправната страна подходящ срок за изпълнение;

2. в други случаи, уговорени в договора.

ПИСМО No 94-31-41 от 13 май 1993 г.

ОТНОСНО РЕДА ЗА ОФОРМЯНЕ НА ОТСЪСТВИЕТООТ РАБОТА ПРИ СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Издадено от Министерството на труда и социалните грижи

Необнародвано

Страните по трудовото правоотношение могат да сключват договор за повишаване на квалификацията на работника или служителя, или за придобиване на квалификация по друга професия или специалност. С договора, сключен на основание чл. 234 от Кодекса на труда, те уговарят всички условия, свързани с повишаването на квалификацията, включително и формата на обучението.

Ако не е сключен договор за повишаване на квалификацията или за преквалификация, следва да се оформи отсъствието от работа по общите правила на Кодекса на труда (КТ), например чрез неплатен отпуск, на основание чл. 160 от КТ. Само учащите се във висшите учебни заведения, които имат такъв статут, признат им по Закона за висшето образование и Закона за народната просвета, имат право на платен отпуск по чл. 169 от КТ. Школите за следдипломна квалификация не издават документ за висше образование, а само такъв за по-висока степен на квалификация.

НАРЕДБА No 2 от 5 март 2002 г.

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ МЕСЕЧНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА, ЗАЕТ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обнародвана, ДВ, бр. 27 от 2002 г.

Чл. 3. (1) Основната месечна работна заплата за длъжността "директор" се определя в зависимост от категорията на училището (приложение No 2), времето, признато за стаж по специалността, и коефициента към началната основна месечна работна заплата за длъжността (приложение No 3).

(2) Основната месечна работна заплата за длъжността "учител" се определя в зависимост от нормата преподавателска работа, по-високата лична квалификация, времето, признато за стаж по специалността, и коефициента към началната основна месечна работна заплата за длъжността (приложение No 4) в съответствие с чл. 6, ал. 2 и 3 от ПМС No 22 от 2002 г. и разпоредбата на § 1 на наредбата.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Професионално-квалификационна степен се признава само на учители, притежаващи съответно свидетелство, издадено от специализираните институти за повишаване квалификацията на учителите съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба No 5 от 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени (обн., ДВ, бр. 6 от 1997 г.; попр., бр. 8 от 1997 г.; доп., бр. 73 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 101 от 1999 г.).