ПРИЕМ 2018


Магистърски програми след ОКС бакалавър или ОКС магистър с обучение в гр. Варна
Педагогически факултет
Специална педагогика, маг. програма Логопедия, гр. Варна
Специална педагогика, маг. програма Ресурсен учител, гр. Варна
Социална педагогика, маг. програма Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики, гр. Варна
Социални дейности, маг. програма Социално прогнозиране, гр. Варна
Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното образование, гр. Варна
Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното и началното образование, гр. Варна
Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в началното образование, гр. Варна
Педагогика на обучението по изобразително изкуство, маг. програма Педагогика на обучението по визуални изкуства - Живопис, гр. Варна
Педагогика на обучението по изобразително изкуство, маг. програма Педагогика на обучението по пластични изкуства - Графика и графична комуникация, гр. Варна
Педагогика на обучението по изобразително изкуство, маг. програма Педагогика на обучението по визуални изкуства - Дизайн, гр. Варна
Педагогика на обучението по изобразително изкуство, маг. програма Педагогика на обучението по визуални изкуства - Графичен дизайн, гр. Варна
Педагогика на обучението по физическо възпитание, маг. програма Физическо възпитание и спорт в училище, гр. Варна

Факултет по хуманитарни науки
Културно-историческо наследство и туризъм, гр. Варна
PR в публичната администрация, гр. Варна
Факултет по природни науки
Екология и опазване на околната среда, маг. програма Управление и опазване на екосистемите, гр. Варна
География и регионална политика, маг. програма Регионално развитие и туризъм, гр. Варна
Факултет по математика и информатика
Икономика, маг. програма Икономика и управление на бизнеса, гр. Варна
Икономика, маг. програма Управление на проекти и програми, гр. Варна

За допълнителна информация, моля посетете посочения адрес!Линк