ДИКПО-Варна организира едногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен за педагогически кадри с присъдена ІV-та професионално-квалификационна степен – съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г. Педагогическите кадри могат веднага след придобиване на ІV ПКС да се включат в специализация. Включване в специализация може да стане веднага след получаване на свидетелството за ІV ПКС.

Примерни теми за професионално-педагогически специализации може да разледате тук

Заявка за включване в едногодишна професионалнопедагогическа специализация за придобиване на ІІІ ПКС


Указания за подаване на документи за ІІI професионално-квалификационна степен