ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

График за провеждане на изпитните процедури за придобиване на V, IV, II и I ПКС в ДИКПО - Варна през 2019 г.

Начален час - 09:00 часа
За допълнителна информация:
Учебен отдел - тел.: 0899 907 921

СПЕЦИАЛНОСТ V ПКС IV ПКС ІІ и I ПКС
1. Управление на образованието 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
2. Теория на възпитанието, дидактика 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
3. Начална училищна педагогика 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
4. Предучилищна педагогика 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
5. Специална педагогика 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
6. Български език и литература 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
7. Английски език 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
8. Немски език 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
9. Руски език 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
10. Турски език 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
11. История 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
12. Религия 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
13. Музика 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
14. Хореография 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
15. Изобразително изкуство 26.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
16. Физическо възпитание и спорт 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
17. Математика 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
18. Информатика 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
19. Биология 26.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
20. География 26.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
21. Химия 26.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
22. Физика 26.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
23. Техника и технологии 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
24. По специалности от области: "Технически науки", 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019
"Социални, стопански и правни науки",
"Аграрни науки" - за учители по професионална подготовка