ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЖЕЛАЕЩИ ДА ПРИДОБИЯТ ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".


* Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад.ч. за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по шифърa на курса.
* Желаещите да се включат в проекта на МОН за възстановяване на платените такси за квалификация е достатъчно да запазят платежния документ /не е задължително издаване на фактура/.


ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА V ПКС - 2019 г.


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

048818

Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст. (подготвителнен курс за V ПКС)

04-05.09.2019 г.

ДИКПО

регистрация

055118

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - Курсът е предназначен за начални учители , кандидати за V ПКС.

03.09.2019 г.

ДИКПО

регистрация
ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА IV ПКС - 2019 г.


ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

048918

Подготвителнен курс по Предучилщна педагогика за ІV ПКС

02-03.09.2019 г.

ДИКПО

регистрация

055218

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен" - Курсът е подходящ за начални учители, кандидати за ІV ПКС.

04.09.2019 г.

ДИКПО

регистрация


За курсовете в ДИКПО:

Подготвителните курсове са с начален час 09.00 часа,
с хорариум 16 акад. часа, 1 кредит
и хорариум 32 акад. часа, 2 кредита.


Изпитни процедури за IV ПКС:

Изпити за IV ПКС по места ще се провеждат по предварително подадена заявка към Директора на ДИКПО Варна при група не по-малко от 15 /петнадесет/ човека.ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА І или ІІ ПКС - 2019 г.

Квалификационен курс на тема “Методика на иновативното изследване в училище”
Курсът е предназначен за кандидати, желаещи да придобият І ПКС.

Ръководител – проф. д.п.н. Н. Колишев
Индивидуална такса за курсист - 120 лв.
Време на провеждане – 20 - 23.05.2019 г. Хорариум - 48 академични часа. (32 акад. часа) и 16 акад. часа онлайн. Брой квалификационни кредити – 3. Място на провеждане – ДИКПО-Варна След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: тук
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 023618
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Таксата за обучение за курсовете може да бъде внесена в касата на ДИКПО (в делничен ден) или по банковата сметка на ДИКПО.
Банкова сметка на ДИКПО:
ШУ - ДИКПО
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № .....................
Документът за внесена такса се представя в началото на курса.
Кандидатите за курсове по места ще бъдат уведомени по e-mail до 3 дни преди началото на курса за точното място на провеждане /учебното заведение.
За курсовете в ДИКПО:
Срок за подаване документите за придобиване на ПКС - от 1 юни до 30 юли 2019 г. - лично или чрез друго лице в Учебен отдел на ДИКПО в делнични дни от 8.30 до 11.30 и от 13 до 15.30 ч.; по куриер или по пощата с обратна разписка. Документи за придобиване на ПКС и указания има в сайта на ДИКПО →ПКС → Документи за кандидатстване.

Лице за контакт - И. Милушева, гл. специалисти Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------