НОВИНИ

ДИКПО-Варна организира:
Компютърно моделиране
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 30.03.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Анотация: Курсът е подходящ за педагогически специалисти в начален етап. В него се акцентира върху възможностите на програмата Scratch. Самата програмна среда Scratch представлява много лесен език за програмиране, който за разлика от другите езици не е скован от синтактически правила и тежки конструкции. Средата позволява да се развива алгоритмичното мислене на обучаемите. Всичко това го прави един добър избор за начален (първи език), с който децата да се запознаят с алгоритмите и програмирането в информационните технологии (ИТ).
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Ивелин Иванов
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 162018
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
"Учителят по музика - възпитава и обучава и диагностицира"- курсът е подходящ за учители, преподаващи музика, кандидати за І и ІІ ПКС
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум:
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 30.03.- 02.04.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Анотация: Участниците имат възможност да се запознаят с изискванията за осъществяване на диагностична процедура и творческа разработка за придобиване на II и I професионално – квалификационна степен.
Ръководител на курса: проф. д-р С. Димитрова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 120218
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
Квалификационен курс на тема: "Теория и практика на съвременното обучение по френски като чужд език"
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 30-31.03.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е подходящ за подготовка за изпитни процедури за IV и V ПКС.
Ръководител на курса: доц. д-р Дориета Чакърова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 090118
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
Квалификационен курс на тема: "Съвременни аспекти на методиката на обучение по химия и опазване на околната среда"
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 30-31.03.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е подходящ за за учители по Химия и ООС, които желаят да защитят ІV и V ПКС.
Ръководител на курса: доц. д-р Петинка Галчева
Анотация: Курсът е предназначен за учители по Химия и опазване на околната среда (VII-X клас), кандидати за придобиване на V и ІV професионално-квалификационна степен. В курса се разглеждат актуални научни и методически проблеми, ориентирани към подготовка по програмата на изпита за придобиване на ІV и V ПКС.
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 180118
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
Квалификационен курс на тема: "Актуални аспекти на географското образование"
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 30-31.03.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е подходящ за за учители по География и икономика, които желаят да защитят ІV и V ПКС.
Ръководител на курса: доц. д-р Росица Владева
Анотация:Квалификационният курс анализира основните аспекти на съвременното географско образование в контекста на съвременните тенденции в географската наука и съвременния образователен процес. Има за цел да запознае учителите, които желаят да придобият пета и четвърта ПКС със същностните характеристики на съвременното географско образование и концептуалната рамка на географското образование в средното училище.
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 201218
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
Квалификационен курс на тема: Подготвителен курс по Английски език за за IV и V ПКС.
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 30-31.03.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е подходящ за за учители, които преподават английски език във всички училищни степени и желаят да защитят ІV и V ПКС.
Ръководител на курса: доц. д-р Ирина Иванова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 071518
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст (подходящ за V ПКС)
Организационна форма:
Квалификационен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 01.04.2019
Място на провеждане:ДИКПО-Варна

Анотация: За придобиване на V и ПКС от директори, детски учители и други педагогически специалисти от сферата на предучилищното възпитание. Анотация: Обсъждат се варианти за формиране, моделиране, систематизиране и реализиране на позитивни условия за оптимална интеграция на децата към спецификата на образователното съдържание и дейностите в детската градина. Предлага се методическа рамка за описание на собствен практически педагогически опит, съобразен със съвременните изисквания на нормативните документи.
Ръководител на курса: преп. д-р. Ив. Павлова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 048318
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
"Реализация на професионалните умения на учителя в урока"
Участниците в курса имат възможност за кандидатстване за изпитни процедури за IV и V ПКС.
Организационна форма:
Квалификационен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 02.04.2019
Място на провеждане:ДИКПО-Варна
Предназначение: за начални учители, които желаят да придобият V или ІV ПКС.
Ръководител на курса: доц. д-р В. Кюркчийска
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 050118
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
“Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст”.
Курсът е предназначен за директори и детски учители, които желаят да придобият ІV професионално-квалификационна степен.
Организационна форма:
Квалификационен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 06 - 07.04.2019
Място на провеждане: гр. Шумен
Предназначение: за директори и детски учители, които желаят да придобият ІV професионално-квалификационна степен Анотация: Целта на курса е да се повиши педагогическата култура на курсистите, като се запознаят със съвременни концепции за възпитанието на три- и седемгодишните деца; да усвоят подходи на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина; участват в дискусиите за съвременните проблеми на учебния процес в предучилищните заведения.
Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 048018
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
“Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст”.
Курсът е предназначен за директори и детски учители, които желаят да придобият ІV професионално-квалификационна степен.
Организационна форма:
Квалификационен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 01 - 02.04.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: Курсът е предназначен за директори и детски учители, които желаят да придобият ІV професионално-квалификационна степен.
Анотация: Целта на курса е да се повиши педагогическата култура на курсистите, като се запознаят със съвременни концепции за възпитанието на три- и седемгодишните деца; да усвоят подходи на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина; участват в дискусиите за съвременните проблеми на учебния процес в предучилищните заведения.
Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 047918
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
"Подготвителен курс за IV и V ПКС по Български език и литература"
Организационна форма:
Квалификационен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 03 - 04.04.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за учители по Български език и литература в среден и горен курс на СУ.

Ръководител на курса: доц. д-р Г. Янкова
Лектори: доц. д-р Г. Янкова и доц. д-р Т. Тенева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 062718
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
“Управленската документация в училище” Подготвителен курс за V ПКС по Управление на образованието.
Организационна форма:
Квалификационен курс
Хорариум: Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 03 - 04.04.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за директори и заместник-директори
Анотация: Под управленско моделиране на професионалното поведение на учителите в курса се разбира създаване от ръководството на училището на ясна представа за желаното професионално поведение на учителите. От тази гледна точка професионалното поведение придобива характеристиките на управленска цел. Структурата на целта включва следните осем съществени и специфични педагогически умения на учителите: целеполагане, учебно мотивиране, взаимоотношения между учители и ученици, индивидуализация и диференциация на обучението, достъпно преподаване, систематизация на учебния материал, контрол и оценка на учебните постижения, възпитание. Същността на уменията се анализира в контекста на връзката „управленско изискване – управленски контрол на изпълнението – управленски анализ на изпълнението“.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 023418
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
“Управленската документация в училище” Подготвителен курс за V ПКС по Управление на образованието.
Организационна форма:
Квалификационен курс
Хорариум:
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 01 - 02.04.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за управленски кадри в сферата на средното образование
Анотация: Курсът осигурява подготовка за придобиване на V ПКС по Управление на образованието. Предлагат се ефективни технологии за изготвяне на основни управленски документи - годишен план на училището, план за контролната дейност. Специално внимание се отделя на контрола и оценката на професионалната дейност на учителите като съществен приоритет в управлението на училището.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 023318
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
Организация и управление на физическото възпитание в СУ
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 04-05.04.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: Курсът е подготвителен за IV и V ПКС
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Йорданова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 142318
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
Компютърно моделиране
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 06.04.2019 г.
Място на провеждане: Колеж - Добрич - гр. Добрич
Анотация: Курсът е подходящ за педагогически специалисти в начален етап. В него се акцентира върху възможностите на програмата Scratch. Самата програмна среда Scratch представлява много лесен език за програмиране, който за разлика от другите езици не е скован от синтактически правила и тежки конструкции. Средата позволява да се развива алгоритмичното мислене на обучаемите. Всичко това го прави един добър избор за начален (първи език), с който децата да се запознаят с алгоритмите и програмирането в информационните технологии (ИТ).
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Ивелин Иванов
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 162118
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
„Терминологията в процеса на преподаване на майчин турски език”.
Организационна форма:
Квалификационен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 06 - 07.04.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е подходящ учители по турски език и е за придобиване на V и ІV ПКС.

Ръководител на курса: преп. д-р Менент Шукриева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 240118
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
“Педагогическите умения на учителите”. Курсът е подходящ за кандидати за ІV и V ПКС по Теория на възпитанието и дидактика.
Организационна форма:
Квалификационен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 08 - 09.04.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за учители от двете степени на средното образование
Анотация: Обосновават се теоретични модели и се провеждат упражнения за развитие на следните осем съществени и специфични педагогически умения: умение за целеполагане, умение за мотивиране на учениците, умение за изграждане на хуманни взаимоотношения между участниците в процеса на обучение, умение за индивидуализация и диференциация на обучението, умение за достъпно преподаване, умение за систематизиране на учебния материал, контролно-оценъчни умения и възпитателни умения.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 014218
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
“Методика на иновативното изследване в училище”. Курсът е подходящ за кандидати за І ПКС по Управление на образованието.
Организационна форма:
Квалификационен курс
Хорариум: (32 акад. ч.) и 16 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 48 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 13 - 18.04.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 023618
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
“Методика на диагностичното изследване в училище”. Курсът е подходящ за кандидати за ІІ ПКС по Управление на образованието.
Организационна форма:
Квалификационен курс
Хорариум: (16 акад. ч.) и 16 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 15 - 18.04.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 023518
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
Подготвителен курс за кандидати за придобиване за IV и V ПКС /НЕМСКИ ЕЗИК/
Организационна форма:
Квалификационен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 11 и 13.05.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е подходящ за за учители, които преподават немски език във всички училищни степени на българското училище
Ръководител на курса: доц. д-р Иванка Камбурова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 080618
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
Новите учебни програми и учебното съдържание по изобразително изкуство в V - VІІ клас
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 15-16.06. 2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за учители, преподаващи изобразително изкуство, кандидатстващи за V ПКС
Ръководител на курса: проф. д-р Д.Балкански
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 131218
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
„Актуални аспекти на методиката на обучението по "Биология и здравно образование" и "Човекът и природата”.
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 03 и 05.07.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за учители по „Човекът и природата” и „Биология и здравно образование”, кандидати за придобиване на V професионално-квалификационна степен
Ръководител на курса: доц. д-р М. Бойчева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 190618
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
„Научно-дидактически анализ на биологичното познание”.
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 04 и 06.07.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е предназначен за учители по „Човекът и природата” и „Биология и здравно образование”, кандидати за ІV ПКС.
Ръководител на курса: доц. д-р М. Бойчева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 190718
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
„Съвременни методически насоки в обучението по математика и информатика”.
Организационна форма:
тематичен курс
Анотация: Kурсът е предназначен за прилагане на съвременни методически средства в преподаването на математика и информатика 5.-12. клас. Целта му е учителите да затвърдят знанията си за основните методически понятия, да анализират ДОИ и учебни програми от различни аспекти, да се научат да използват в урока активни методи на преподаване. Правят се методически упражнения в съответствие със спираловидния подход в преподаването. Учителите ще получат като резултат от курса примерно разработени уроци и раздели с подробни инструкции по начина на провеждане на изпита за придобиване на 5. и 4. ПКС. Курсът е подходящ за кандидати за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.
Време на провеждане: – 09.07.2019 г. - гр.Добрич - ШУ - Колеж - Добрич - 8 акад. часа
и 12.07.2019 г. - ДИКПО - Варна - 8 акад. часа (втори присъствен ден при заявка за 2 два кредита)
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Място на провеждане: ШУ - Колеж - Добрич, гр.Добрич
Курсът е подходящ за учители по математика и информатика, кандидати за V и ІV ПКС.
Ръководител на курса: преп. д-р. Севдалина Георгиева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 151118
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
„Съвременни методически насоки в обучението по математика и информатика”.
Организационна форма:
тематичен курс
Анотация: Kурсът е предназначен за прилагане на съвременни методически средства в преподаването на математика и информатика 5.-12. клас. Целта му е учителите да затвърдят знанията си за основните методически понятия, да анализират ДОИ и учебни програми от различни аспекти, да се научат да използват в урока активни методи на преподаване. Правят се методически упражнения в съответствие със спираловидния подход в преподаването. Учителите ще получат като резултат от курса примерно разработени уроци и раздели с подробни инструкции по начина на провеждане на изпита за придобиване на 5. и 4. ПКС. Курсът е подходящ за кандидати за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.
Време на провеждане: – 10.07.2019 г. - гр.Добрич - ШУ - Колеж - Добрич - 8 акад. часа
и 12.07.2019 г. - ДИКПО - Варна - 8 акад. часа (втори присъствен ден при заявка за 2 два кредита)
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Място на провеждане: ШУ "Епископ К. Преславски", ПФ - гр. Шумен
Курсът е подходящ за учители по математика и информатика, кандидати за V и ІV ПКС.
Ръководител на курса: преп. д-р. Севдалина Георгиева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 151218
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
„Съвременни методически насоки в обучението по математика и информатика”.
Организационна форма:
тематичен курс
Анотация: Kурсът е предназначен за прилагане на съвременни методически средства в преподаването на математика и информатика 5.-12. клас. Целта му е учителите да затвърдят знанията си за основните методически понятия, да анализират ДОИ и учебни програми от различни аспекти, да се научат да използват в урока активни методи на преподаване. Правят се методически упражнения в съответствие със спираловидния подход в преподаването. Учителите ще получат като резултат от курса примерно разработени уроци и раздели с подробни инструкции по начина на провеждане на изпита за придобиване на 5. и 4. ПКС. Курсът е подходящ за кандидати за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.
Време на провеждане: – 11.07.2019 г. - гр.Добрич - ШУ - Колеж - Добрич - 8 акад. часа
и 12.07.2019 г. - ДИКПО - Варна - 8 акад. часа (втори присъствен ден при заявка за 2 два кредита)
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Място на провеждане: ДИКПО - Варна
Курсът е подходящ за учители по математика и информатика, кандидати за V и ІV ПКС.
Ръководител на курса: преп. д-р. Севдалина Георгиева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 151318
Регистрационна формаДИКПО-Варна обявява прием в курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Технологии и предприемачество”.
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; Педагогика на обучението по ....... – всички специалности, включващи география; химия; физика; информатика (с професионална квалификация съответно „Учител по география”; „Учител по химия”; „Учител по физика”; „Учител по информатика”); Технически науки.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Учител по технологии и предприемачество”.
Семестриална такса – 412,50 лв.Документи за записване тук
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тукДИКПО-Варна обявява записване за следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация по специалност „Учител по информатика и информационни технологии” /КУРС №67/
За кандидати с висше образование от професионално направление Информатика и компютърни науки – продължителност на обучението 2 семестъра.
За кандидати с висше образование от професионално направление Математика; Физически науки; от област на висшето образование Технически науки – продължителност на обучението - 3 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит. Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Документи за записване тук
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук


ДИКПО-Варна обявява записване за следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация по специалност „Учител по информационни технологии в начален етап” /КУРС №67/
За начални учители - продължителност на обучението – 2 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Документи за записване тук
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук


Свидетелствата на курс № 58 "Учител" са в процес на изготвяне. Очаквайте съобщение за готовите документи на сайта.За всички курсисти от КУРС №65 за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по математика”
занятията стартират на 26.01.2019г. от 9.00 ч. етаж 3, зала 58
лектор гл. ас. д-р Мариана Иванова Минчева - РизоваЗа всички курсисти от КУРС №63 ПСИХОЛОГИЯ
занятията стартират на 19.01.2019г. от 9.00 ч. етаж 4, зала 78
лектор проф. дпн Николай КолишевДИКПО-Варна организира:
Диагностика на езикови компетентности в начален етап на основна образователна степен
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум: (16 акад. ч.) и 16 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 02.02 и 03.02.2019 г.
Място на провеждане: гр. Бургас
Предназначение: за учители в начален етап на основна образователна степен
Анотация: Курсът е предназначен за запознаване с възможностите и изискванията за повишаване на професионално-творческите възможности на участниците с цел придобиване на II професионално-квалификационна степен.
Ръководител на курса: доц. д-р В. Кюркчийска
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 047718
Регистрационна формаДИКПО-Варна обявява записване за следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация по ПСИХОЛОГИЯ /КУРС №63/
Обучението е с продължителност една година и е с ориентация към подготовка на педагогически съветници и училищни психолози. Учебното съдържание включва следните тематични области: психологическа и педагогическа диагностика, психологическо консултиране в образованието, възпитателни взаимодействия в училище, стратегии за учебно мотивиране, проблеми на взаимоотношенията между учители и ученици, превенция и противодействие на агресивното поведение на учениците, работа с деца в риск, теория и практика на социалните комуникации, теория и практика на конфликтите, управление на стреса. Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.
Желаещите да се включат в курса следва да се регистрират тук
Документи за записване тук
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация.
Семестриална такса – 412,50 лв.
Забележка: След завършване на обучението по психология, участниците, които имат висше образование, ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител”, придобиват допълнителна професионална квалификация по психология и отговарят на изискването на чл. 29, т. 3 на Наредба № 12/01.09.2016 г. за заемане длъжността „Педагогически съветник”.
Срок за записване – 15.01.1019 г.
КУРС №63 започва на – 19.01.1019 г.ДИКПО-Варна организира курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по математика".
Курсът е предназначен за кандидати със завършено висше образование в професионалните направления Математика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Математик и др.), Информатика и компютърни науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Информатик и др.), Физически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Физик и др.), Педагогика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Педагог, Учител) и в областта на висшето образование Технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Инженер и др.), желаещи да получат учителска правоспособност по математика.
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра и е изцяло съобразено с Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).
Формата на обучение е очно-задочна. Учебните занятия ще се провеждат в съботни и неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават Свидетелство за професионална квалификация “Учител по математика”.
Такса – 412,50 лв. на семестър.

Срок за записване – 15.01.1019 г.
КУРСЪТ започва на – 26.01.1019 г.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Документи за записване тук


ДИКПО-Варна организира:
Новите учебни програми и учебно съдържание по български език и литература в 1 - 4 клас.
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 23.02.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е подходящ за подготовка за изпитни процедури за IV и V ПКС.
Анотация: В курса се представя образователният потенциал на обучението по български език и литература в контекста на новите учебни програми за начален етап на основно образование.
Ръководител на курса: доц. д-р Виолета Кюркчийска
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 054219
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
Съвременни методически насоки в обучението по математика
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 23.02.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е подходящ за кандидати за придобиване на V и ІV ПКС.
Анотация: Kурсът е предназначен за прилагане на съвременни методически средства в преподаването на математика 5.-12. клас. Целта му е учителите да затвърдят знанията си за основните методически понятия, да анализират ДОИ и учебни програми от различни аспекти, да се научат да използват в урока активни методи на преподаване. Правят се методически упражнения в съответствие със спираловидния подход в преподаването. Учителите ще получат като резултат от курса примерно разработени уроци и раздели с подробни инструкции по начина на провеждане на изпита за придобиване на 5. и 4. ПКС. Курсът е подходящ за кандидати за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.
Ръководител на курса: ас. Севдалина Георгиева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 150118
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст.
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 23.02.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
За придобиване на V ПКС от директори, детски учители и други педагогически специалисти от сферата на предучилищното възпитание.
Анотация: Обсъждат се варианти за формиране, моделиране, систематизиране и реализиране на позитивни условия за оптимална интеграция на децата към спецификата на образователното съдържание и дейностите в детската градина. Предлага се методическа рамка за описание на собствен практически педагогически опит, съобразен със съвременните изисквания на нормативните документи.
Ръководител на курса: преп. Ив. Павлова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 047618
Регистрационна формаMожете да получите изготвените свидетелства за професионално - квалификационна степен /ПКС/ (2018) по следните начини:

1. Лично.
2. Чрез заявена от получателя куриерска услуга.
3. Чрез упълномощено лице.
4. За педагогически колективи, група учители - за сметка на получателя, чрез подадена писмена заявка с придружителен списък /изпратен по е-mail на uodikpo@shu.bg /.
За изпращане на свидетелствата са необходими данни за всяко лице: трите имена, специалност, ПКС, точен адрес, до който трябва да бъде доставена пратката и телефон за връзка.
Свидетелствата се получават всеки работен ден от понеделник до петък от 8.30 до 11.00 и от 13.00 до 15.00 часа в учебен отдел на ДИКПО - Варна кабинет No31.

за информация учебен отдел
Варна, спирка почивка, ул. "Д-р Б. Божков" 1, жк. Бриз,9010.
/ Всеки делничен ден от понеделник до петък от 8.30 до 16.30 часа/ и телефон: 0899 907 921 или 0885 849 598
e-mail: uodikpo@shu.bg


Учебен отдел е с нови контакти
Номерата, на които може да се получи информация са:
0899 907 921
0885 849 598


ДИКПО-Варна обявява прием в курс за допълнителна професионална квалификация "Английски в начален етап" и "Английски V - VІІ клас", курс № 64
Притежаващите сертификати за владеене на английски език /В1/ или положилите държавен изпит по езика могат да се включат в курса без полагане входящ тест.
Успешно издържалите ще бъдат включени в курса и следва да попълнят и предадат в Учебен отдел документи за записване.

Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни дни.
Продължителност на обучението - 3 семестъра за педагогически специалисти и 4 семестъра за тези, които нямат педагогическа правоспособност.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Срок за записване и плащане на семестриална такса – 20.11.2018 г.
Начало на занятията: 24.11.2018 г. - 9.15 часа
Желаещите да започнат обучение в курса следва да се регистрират тук
Документи за записване тук
Резултати от теста, проведен на 09.11.2018г.

Допълнителна дата за входящ тест по Английски език - 20.11.2018 г. от 10 часа в Департамента.

Списък на педагогическите специалисти, на които е присъдена V ПКС 2018ДИКПО-Варна организира едногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен за педагогически кадри с присъдена ІV-та професионално-квалификационна степен – съгласно Наредба № 12/01.09.2016 г. Педагогическите кадри могат веднага след придобиване на ІV ПКС да се включат в специализация. Включване в специализация може да стане веднага след получаване на свидетелството за ІV ПКС.

Примерни теми за професионално-педагогически специализации може да разледате тук

Заявка за включване в едногодишна професионалнопедагогическа специализация за придобиване на ІІІ ПКС


Списък на педагогическите специалисти, на които е присъдена IV ПКС 2018


ДИКПО-Варна обявява прием и записване в Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител” за кандидати с висше образование.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни дни.
Продължителност на обучението - 2 семестъра.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Срок за записване и плащане на семестриална такса – 20.11.2018 г.
Начало на занятията: 24.11.2018 г.
Желаещите да започнат обучение в курса следва да се регистрират тук

Документи за записване тук
ДИКПО-Варна организира:
Подготвителен курс за придобиване на V ПКС от директори, учители и други педагогически специалисти в сферата на предучилищното възпитание
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 29-30.09.2018г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за директори, детски учители и други педагогически специалисти от сферата на предучилищното възпитание, кандидатстващи през настоящата година за придобиване на V ПКС, които са подали документи в ДИКПО до 31.07.2018г., но не са посетили подготвителен курс.
Анотация: Участниците в курса ще бъдат запознати с изпитната процедура и ще актуализират познанията си, необходими за придобиване на V ПКС. Ще имат възможност да тренират уменията си за описване на педагогическа ситуация, или на допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в детската градина.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 047218
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум: 8 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 11-12.09.2018 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за директори и детски учители, които желаят да придобият ІV професионално-квалификационна степен
Анотация: Целта на курса е да се повиши педагогическата култура на курсистите, като се запознаят със съвременни концепции за възпитанието на три- и седемгодишните деца; да усвоят подходи на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина; участват в дискусиите за съвременните проблеми на учебния процес в предучилищните заведения.
Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 050318
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
Новите учебни програми и учебно съдържание по български език и литература в 1 - 4 клас
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 04.09.2018
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: Курсът е подходящ за подготовка за изпитни процедури за IV и V ПКС.
Анотация: В курса се представя образователният потенциал на обучението по български език и литература в контекста на новите учебни програми за начален етап на основно образование.
Ръководител на курса: доц. д-р Виолета Кюркчийска
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 050318
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
Майсторски клас:
Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование - програми и модели за обучение
Организационна форма:
майсторски клас
Хорариум: 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: 03-04.09.2018 (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. онлайн;
Хорариум: 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време за провеждане:03-06.09.2018 (24 акад. ч.) и 8 акад. ч. онлайн.
Място на провеждане: ДИКПО - Варна
Предназначение: Курсът е подходящ за учители от различни специалности, детски учители и други педагогически специалисти, както и за кандидати за I и II ПКС.
Анотация: Участниците в майсторския клас ще представят своя опит и ще получат подкрепа в търсенето на нови модели за обучение, чрез които се постига по-висока интегративност и интерактивност, позитивно общуване между учители и ученици и работа в изследователска общност. Кандидатите за I и II ПКС ще бъдат запознати с изискванията и процедурата за квалификационната степен, за която кандидатстват, ще бъдат насочени, според предпочитанията си, към подходящи теми в рамките на общата проблематика по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. При готовност и желание за отразяване на опита на учителите, те ще имат възможност да предоставят публикации в издание на Шуменски университет.
Ръководители на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 017718
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
Майсторски клас:
Развитие на взаимодействията в училищната общност (ученици, родители и учители)
Организационна форма:
майсторски клас
Хорариум: 16 академични часа.
Време за провеждане: 03-04.09.2018 (с възможност за един ден онлайн обучение);
Брой квалификационни кредити – 1.
Хорариум: 32 академични часа.
Време за провеждане:03-06.09.2018 (с възможност за един или два дни онлайн обучение)
Брой квалификационни кредити – 2.
Място на провеждане: ДИКПО - Варна
Предназначение: Курсът е подходящ за учители от различни специалности, детски учители и други педагогически специалисти, както и за кандидати за I и II ПКС.
Анотация: Участниците в обучението ще дискутират основни принципи и модели за изграждане на училищна общност от равнопоставени партньори: родители, учители и ученици. Те ще бъдат запознати с методика за описване на добри практики на взаимодействие в училищната общност, благодарение на която могат да оформят статии и да ги предоставят за публикуване в издание на Шуменски университет. Кандидатите за I и II ПКС ще бъдат запознати с изискванията и процедурата за квалификационната степен, за която кандидатстват, ще бъдат насочени, според предпочитанията си, към подходящи теми в рамките на общата проблематика за взаимодействията в училищната общност.
Ръководители на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 017818
Регистрационна формаКонспекти за IV и V професионално-квалификационна степен /ПКС/


ДИКПО-Варна организира: Тематичен курс: Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование- програми и модели за обучение
0135 / 16 - 17.07.2018 г.
Ръководители на курса: гл.ас. д-р Ил. Ризов, гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова
Място на провеждане: ДИКПО - Варна
Предназначение: за учители от различни специалности и училищни степени, педагогически съветници, класни ръководители, директори и заместник-директори на училища, специалисти от извънучилищните институции за работа с деца и др. Курсът е подходящ за иновативни училища.
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум: 32 академични часа
Брой квалификационни кредити: 2
Анотация: Участниците ще се запознаят с програма за интеркултурно образование („Програма за развитие на междукултурен опит на учениците“– „РаМО”), представена в методическо ръководство и помагало за самостоятелна работа на ученика; програма за развитие на личностните и социални умения на учениците от VII-IX клас (учебно помагало „Настръхнала пиеса за чин, показалка и тийнейджър”), програма за обучение по правата на детето (методическо ръководство „Модели за обучение по правата на детето”), програма за сексуално образование (методическо ръководство „Развитие на умения за междуполово разбирателство“, VI-IХклас), програма за превенция на наркоманиите (методическо ръководство „Модели за обучение по превенция на наркоманиите“, V-VII клас) и други модели, разработени от водещите на курса.
Регистрационна форма

В гр. Шумен
на 25.05.2018 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Педагогически факултет,
зала 111, от 9.00 часа
ще се проведе подготвителен курс за придобиване на IV ПКС - специалност: Предучилищна педагогика
Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 3 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка: https://goo.gl/forms/iC8q7BgLmZ04gE5r1
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 04112

В гр. Шумен
на 26.05.2018 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Педагогически факултет,
зала 111, от 9.00 часа
ще се проведе подготвителен курс за придобиване на V ПКС - специалност: Предучилищна педагогика
Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 3 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка: https://goo.gl/forms/IlL3aga0ak1pAsos1
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 04111

ДИКПО-Варна организира: Квалификационен курс на тема „Забавни математически експерименти и игри”
с ръководител доц. д.п.н. Наталия Павлова,
Индивидуална такса за курсист – 45 лв.
Брой курсисти – минимум 20.
Време на провеждане – 29.04.2018 г. от 09.30ч.
Хорариум - 16 академични часа (8 акад. часа и 8 акад. часа онлайн).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО-Варна (участници от ДГ “П. Берон” -14 и от др. ДГ)
След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни заявка: Регистрационна форма
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 0423ДИКПО-Варна организира: Курс на тема “Изобразителното изкуство на деца със специални образователни потребности” - курс № 0459
Индивидуална такса за курсист – 50 лв.
Време на провеждане – 16.05.2018 г. (8 акад. часа) и 8 акад. часа онлайн.
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.
Ръководител на курса– проф. д-р Д. Балкански
След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Във връзка с издаване на удостоверение е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: Регистрационна форма

Таксата за курса следва да бъде преведена до 3 дни преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО: SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47,
За основание да се впише: курс № 0459
ДИКПО-Варна организира: Квалификационен курс на тема "Запознаване с песенния и танцов фолклор на диалектните области в България"
Хорариум: 16 академични часа Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане – 09.06.2018 г. от 09.30ч. (8 акад. часа и 8 акад. часа онлайн).
Място на провеждане – ДИКПО-Варна
Предназначение: за учители, преподаващи в детска градина, начинаещи в хореографията
Ръководител на курса: проф. д-р С. Димитрова ,
Индивидуална такса за курсист – 40 лв.
Брой курсисти – минимум 15.
След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни заявка: Регистрационна форма

* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 0455


ДИКПО-Варна организира: Курс на тема “Насоки и съдържание на работата по преодоляване на езиково-речевите нарушения при децата и учениците в предучилищна и начална училищна степен” - курс № 0304 Индивидуална такса за курсист – 50 лв. Време на провеждане – 14.04 2018 г. (8 акад. часа) и 8 акад. часа онлайн. Хорариум - 16 академични часа. Брой квалификационни кредити – 1. Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна Ръководител на курса – доц. д-р. П. Петков След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Във връзка с издаване на удостоверение е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: Таксата за курса следва да бъде преведена до 3 дни преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО: SG Експресбанк Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22 Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47, За основание да се впише: курс № 0304 Регистрационна форма


Курс на тема „Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата” (курс 0197) / на 04. и 05.04.2018 г. от 9.00 часа в ДИКПО - Варна, - предназначен за учители в Начален и прогимназиален етап. Регистрация за курс 0197Регистрационна форма

Курс 2201 - Техника и технологии - на 09.03.2018 г. от 9.00 часа - подготвителен курс за придобиване на V професионално-квалификационна степен (ПКС). Регистрация за курс 2201:Регистрационна форма

За учители от ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: курс 04100 на 07.03.2018 г. от 9.00 часа - подготвителен курс за придобиване на V професионално-квалификационна степен (ПКС). Регистрация за курс 04100: Регистрационна форма