НОВИНИ

На 21 декември 2018г. Учебен отдел ще работи до 12.00ч.
27 , 28 и 31 декември са неработни дни за Шуменски университет.
Първият работен ден за следващата година е на 2 януари 2019.


Mожете да получите изготвените свидетелства за професионално - квалификационна степен /ПКС/ (2018) по следните начини:

1. Лично.
2. Чрез заявена от получателя куриерска услуга.
3. Чрез упълномощено лице.
4. За педагогически колективи, група учители - за сметка на получателя, чрез подадена писмена заявка с придружителен списък /изпратен по е-mail на uodikpo@shu.bg /.
За изпращане на свидетелствата са необходими данни за всяко лице: трите имена, специалност, ПКС, точен адрес, до който трябва да бъде доставена пратката и телефон за връзка.
Свидетелствата се получават всеки работен ден от понеделник до петък от 8.30 до 11.00 и от 13.00 до 15.00 часа в учебен отдел на ДИКПО - Варна кабинет No31.

за информация учебен отдел
Варна, спирка почивка, ул. "Д-р Б. Божков" 1, жк. Бриз,9010.
/ Всеки делничен ден от понеделник до петък от 8.30 до 16.30 часа/ и телефон: 0899 907 921 или 0885 849 598
e-mail: uodikpo@shu.bg


Учебен отдел е с нови контакти
Номерата, на които може да се получи информация са:
0899 907 921
0885 849 598


ДИКПО-Варна обявява курс по Методика за обучение на децата по Безопасност на движението по пътищата, предназначен за детски и начални учители. Курсът ще се проведе на 15 и 16 декември в Департамента от 9.00 часа.
Лектор: д-р Анна Георгиева
Курсът има за цел:
- Подготовка и обучение на децата и педагогическите специалисти в учебните заведения за формиране на умения за действия при критични ситуации, свързани с пътно-транспортни произшествия
- Усвояване на теоретични и методологични компетенции на учителите за провеждане на специфично обучение на децата от предучилищна и начална училищна възраст
- Създаване на мотивация за самоусъвършенстване
Участниците в обучението ще получат необходимата теоретична и практическа подготовка за провеждане на ситуации по БДП в предучилищна и начална училищна възраст.
Всеки участик всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тукДИКПО-Варна обявява прием в курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Технологии и предприемачество”.
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; Педагогика на обучението по ....... – всички специалности, включващи география; химия; физика; информатика (с професионална квалификация съответно „Учител по география”; „Учител по химия”; „Учител по физика”; „Учител по информатика”); Технически науки.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Учител по технологии и предприемачество”.
Семестриална такса – 412,50 лв.

Срок за записване – 15.01.1019 г.

Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тукДИКПО-Варна организира курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по математика".
Курсът е предназначен за кандидати със завършено висше образование в професионалните направления Математика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Математик и др.), Информатика и компютърни науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Информатик и др.), Физически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Физик и др.), Педагогика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Педагог, Учител) и в областта на висшето образование Технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Инженер и др.), желаещи да получат учителска правоспособност по математика.
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра и е изцяло съобразено с Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).
Формата на обучение е очно-задочна. Учебните занятия ще се провеждат в съботни и неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават Свидетелство за професионална квалификация “Учител по математика”.
Такса – 412,50 лв. на семестър.

Срок за записване – 15.01.1019 г.

Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тукДИКПО-Варна обявява прием в курс за допълнителна професионална квалификация "Английски в начален етап" и "Английски V - VІІ клас", курс № 64
Притежаващите сертификати за владеене на английски език /В1/ или положилите държавен изпит по езика могат да се включат в курса без полагане входящ тест.
Успешно издържалите ще бъдат включени в курса и следва да попълнят и предадат в Учебен отдел документи за записване.

Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни дни.
Продължителност на обучението - 3 семестъра за педагогически специалисти и 4 семестъра за тези, които нямат педагогическа правоспособност.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Срок за записване и плащане на семестриална такса – 20.11.2018 г.
Начало на занятията: 24.11.2018 г. - 9.15 часа
Желаещите да започнат обучение в курса следва да се регистрират тук
Документи за записване тук
Резултати от теста, проведен на 09.11.2018г.

Допълнителна дата за входящ тест по Английски език - 20.11.2018 г. от 10 часа в Департамента.ДИКПО-Варна организира едногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен за педагогически кадри с присъдена ІV-та професионално-квалификационна степен – съгласно Наредба № 12/01.09.2016 г. Педагогическите кадри могат веднага след придобиване на ІV ПКС да се включат в специализация. Включване в специализация може да стане веднага след получаване на свидетелството за ІV ПКС.

Примерни теми за професионално-педагогически специализации може да разледате тук

Заявка за включване в едногодишна професионалнопедагогическа специализация за придобиване на ІІІ ПКС


Списък на педагогическите специалисти, на които е присъдена IV ПКС 2018


Списък на педагогическите специалисти, на които е присъдена V ПКС 2018

ДИКПО-Варна обявява записване за следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация по ПСИХОЛОГИЯ /КУРС №63/
Обучението е с продължителност една година и е с ориентация към подготовка на педагогически съветници и училищни психолози. Учебното съдържание включва следните тематични области: психологическа и педагогическа диагностика, психологическо консултиране в образованието, възпитателни взаимодействия в училище, стратегии за учебно мотивиране, проблеми на взаимоотношенията между учители и ученици, превенция и противодействие на агресивното поведение на учениците, работа с деца в риск, теория и практика на социалните комуникации, теория и практика на конфликтите, управление на стреса. Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.
Желаещите да се включат в курса следва да се регистрират тук
Документи за записване тук
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация.
Семестриална такса – 412,50 лв.
Забележка: След завършване на обучението по психология, участниците, които имат висше образование, ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител”, придобиват допълнителна професионална квалификация по психология и отговарят на изискването на чл. 29, т. 3 на Наредба № 12/01.09.2016 г. за заемане длъжността „Педагогически съветник”.ДИКПО-Варна обявява прием и записване в Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител” за кандидати с висше образование.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни дни.
Продължителност на обучението - 2 семестъра.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Срок за записване и плащане на семестриална такса – 20.11.2018 г.
Начало на занятията: 24.11.2018 г.
Желаещите да започнат обучение в курса следва да се регистрират тук

Документи за записване тук
ДИКПО-Варна организира:
Подготвителен курс за придобиване на V ПКС от директори, учители и други педагогически специалисти в сферата на предучилищното възпитание
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 29-30.09.2018г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за директори, детски учители и други педагогически специалисти от сферата на предучилищното възпитание, кандидатстващи през настоящата година за придобиване на V ПКС, които са подали документи в ДИКПО до 31.07.2018г., но не са посетили подготвителен курс.
Анотация: Участниците в курса ще бъдат запознати с изпитната процедура и ще актуализират познанията си, необходими за придобиване на V ПКС. Ще имат възможност да тренират уменията си за описване на педагогическа ситуация, или на допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в детската градина.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 047218
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум: 8 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 11-12.09.2018 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за директори и детски учители, които желаят да придобият ІV професионално-квалификационна степен
Анотация: Целта на курса е да се повиши педагогическата култура на курсистите, като се запознаят със съвременни концепции за възпитанието на три- и седемгодишните деца; да усвоят подходи на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина; участват в дискусиите за съвременните проблеми на учебния процес в предучилищните заведения.
Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 050318
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
Новите учебни програми и учебно съдържание по български език и литература в 1 - 4 клас
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 04.09.2018
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: Курсът е подходящ за подготовка за изпитни процедури за IV и V ПКС.
Анотация: В курса се представя образователният потенциал на обучението по български език и литература в контекста на новите учебни програми за начален етап на основно образование.
Ръководител на курса: доц. д-р Виолета Кюркчийска
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 050318
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
Майсторски клас:
Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование - програми и модели за обучение
Организационна форма:
майсторски клас
Хорариум: 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: 03-04.09.2018 (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. онлайн;
Хорариум: 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време за провеждане:03-06.09.2018 (24 акад. ч.) и 8 акад. ч. онлайн.
Място на провеждане: ДИКПО - Варна
Предназначение: Курсът е подходящ за учители от различни специалности, детски учители и други педагогически специалисти, както и за кандидати за I и II ПКС.
Анотация: Участниците в майсторския клас ще представят своя опит и ще получат подкрепа в търсенето на нови модели за обучение, чрез които се постига по-висока интегративност и интерактивност, позитивно общуване между учители и ученици и работа в изследователска общност. Кандидатите за I и II ПКС ще бъдат запознати с изискванията и процедурата за квалификационната степен, за която кандидатстват, ще бъдат насочени, според предпочитанията си, към подходящи теми в рамките на общата проблематика по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. При готовност и желание за отразяване на опита на учителите, те ще имат възможност да предоставят публикации в издание на Шуменски университет.
Ръководители на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 017718
Регистрационна формаДИКПО-Варна организира:
Майсторски клас:
Развитие на взаимодействията в училищната общност (ученици, родители и учители)
Организационна форма:
майсторски клас
Хорариум: 16 академични часа.
Време за провеждане: 03-04.09.2018 (с възможност за един ден онлайн обучение);
Брой квалификационни кредити – 1.
Хорариум: 32 академични часа.
Време за провеждане:03-06.09.2018 (с възможност за един или два дни онлайн обучение)
Брой квалификационни кредити – 2.
Място на провеждане: ДИКПО - Варна
Предназначение: Курсът е подходящ за учители от различни специалности, детски учители и други педагогически специалисти, както и за кандидати за I и II ПКС.
Анотация: Участниците в обучението ще дискутират основни принципи и модели за изграждане на училищна общност от равнопоставени партньори: родители, учители и ученици. Те ще бъдат запознати с методика за описване на добри практики на взаимодействие в училищната общност, благодарение на която могат да оформят статии и да ги предоставят за публикуване в издание на Шуменски университет. Кандидатите за I и II ПКС ще бъдат запознати с изискванията и процедурата за квалификационната степен, за която кандидатстват, ще бъдат насочени, според предпочитанията си, към подходящи теми в рамките на общата проблематика за взаимодействията в училищната общност.
Ръководители на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 017818
Регистрационна формаКонспекти за IV и V професионално-квалификационна степен /ПКС/


ДИКПО-Варна организира: Тематичен курс: Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование- програми и модели за обучение
0135 / 16 - 17.07.2018 г.
Ръководители на курса: гл.ас. д-р Ил. Ризов, гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова
Място на провеждане: ДИКПО - Варна
Предназначение: за учители от различни специалности и училищни степени, педагогически съветници, класни ръководители, директори и заместник-директори на училища, специалисти от извънучилищните институции за работа с деца и др. Курсът е подходящ за иновативни училища.
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум: 32 академични часа
Брой квалификационни кредити: 2
Анотация: Участниците ще се запознаят с програма за интеркултурно образование („Програма за развитие на междукултурен опит на учениците“– „РаМО”), представена в методическо ръководство и помагало за самостоятелна работа на ученика; програма за развитие на личностните и социални умения на учениците от VII-IX клас (учебно помагало „Настръхнала пиеса за чин, показалка и тийнейджър”), програма за обучение по правата на детето (методическо ръководство „Модели за обучение по правата на детето”), програма за сексуално образование (методическо ръководство „Развитие на умения за междуполово разбирателство“, VI-IХклас), програма за превенция на наркоманиите (методическо ръководство „Модели за обучение по превенция на наркоманиите“, V-VII клас) и други модели, разработени от водещите на курса.
Регистрационна форма

В гр. Шумен
на 25.05.2018 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Педагогически факултет,
зала 111, от 9.00 часа
ще се проведе подготвителен курс за придобиване на IV ПКС - специалност: Предучилищна педагогика
Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 3 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка: https://goo.gl/forms/iC8q7BgLmZ04gE5r1
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 04112

В гр. Шумен
на 26.05.2018 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Педагогически факултет,
зала 111, от 9.00 часа
ще се проведе подготвителен курс за придобиване на V ПКС - специалност: Предучилищна педагогика
Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 3 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка: https://goo.gl/forms/IlL3aga0ak1pAsos1
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 04111

ДИКПО-Варна организира: Квалификационен курс на тема „Забавни математически експерименти и игри”
с ръководител доц. д.п.н. Наталия Павлова,
Индивидуална такса за курсист – 45 лв.
Брой курсисти – минимум 20.
Време на провеждане – 29.04.2018 г. от 09.30ч.
Хорариум - 16 академични часа (8 акад. часа и 8 акад. часа онлайн).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО-Варна (участници от ДГ “П. Берон” -14 и от др. ДГ)
След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни заявка: Регистрационна форма
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 0423ДИКПО-Варна организира: Курс на тема “Изобразителното изкуство на деца със специални образователни потребности” - курс № 0459
Индивидуална такса за курсист – 50 лв.
Време на провеждане – 16.05.2018 г. (8 акад. часа) и 8 акад. часа онлайн.
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.
Ръководител на курса– проф. д-р Д. Балкански
След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Във връзка с издаване на удостоверение е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: Регистрационна форма

Таксата за курса следва да бъде преведена до 3 дни преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО: SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47,
За основание да се впише: курс № 0459
ДИКПО-Варна организира: Квалификационен курс на тема "Запознаване с песенния и танцов фолклор на диалектните области в България"
Хорариум: 16 академични часа Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане – 09.06.2018 г. от 09.30ч. (8 акад. часа и 8 акад. часа онлайн).
Място на провеждане – ДИКПО-Варна
Предназначение: за учители, преподаващи в детска градина, начинаещи в хореографията
Ръководител на курса: проф. д-р С. Димитрова ,
Индивидуална такса за курсист – 40 лв.
Брой курсисти – минимум 15.
След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни заявка: Регистрационна форма

* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 0455


ДИКПО-Варна организира: Курс на тема “Насоки и съдържание на работата по преодоляване на езиково-речевите нарушения при децата и учениците в предучилищна и начална училищна степен” - курс № 0304 Индивидуална такса за курсист – 50 лв. Време на провеждане – 14.04 2018 г. (8 акад. часа) и 8 акад. часа онлайн. Хорариум - 16 академични часа. Брой квалификационни кредити – 1. Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна Ръководител на курса – доц. д-р. П. Петков След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Във връзка с издаване на удостоверение е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: Таксата за курса следва да бъде преведена до 3 дни преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО: SG Експресбанк Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22 Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47, За основание да се впише: курс № 0304 Регистрационна форма


Курс на тема „Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата” (курс 0197) / на 04. и 05.04.2018 г. от 9.00 часа в ДИКПО - Варна, - предназначен за учители в Начален и прогимназиален етап. Регистрация за курс 0197Регистрационна форма

Курс 2201 - Техника и технологии - на 09.03.2018 г. от 9.00 часа - подготвителен курс за придобиване на V професионално-квалификационна степен (ПКС). Регистрация за курс 2201:Регистрационна форма

За учители от ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: курс 04100 на 07.03.2018 г. от 9.00 часа - подготвителен курс за придобиване на V професионално-квалификационна степен (ПКС). Регистрация за курс 04100: Регистрационна форма