Новини


ДИКПО-Варна организира:
Подготвителен курс за придобиване на V ПКС от директори, учители и други педагогически специалисти в сферата на предучилищното възпитание
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 29-30.09.2018г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за директори, детски учители и други педагогически специалисти от сферата на предучилищното възпитание, кандидатстващи през настоящата година за придобиване на V ПКС, които са подали документи в ДИКПО до 31.07.2018г., но не са посетили подготвителен курс.
Анотация: Участниците в курса ще бъдат запознати с изпитната процедура и ще актуализират познанията си, необходими за придобиване на V ПКС. Ще имат възможност да тренират уменията си за описване на педагогическа ситуация, или на допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в детската градина.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 047218
Регистрационна форма


ДИКПО-Варна организира:
Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум: 8 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 11-12.09.2018 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за директори и детски учители, които желаят да придобият ІV професионално-квалификационна степен
Анотация: Целта на курса е да се повиши педагогическата култура на курсистите, като се запознаят със съвременни концепции за възпитанието на три- и седемгодишните деца; да усвоят подходи на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина; участват в дискусиите за съвременните проблеми на учебния процес в предучилищните заведения.
Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 050318
Регистрационна форма


ДИКПО-Варна организира:
Новите учебни програми и учебно съдържание по български език и литература в 1 - 4 клас
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 04.09.2018
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: Курсът е подходящ за подготовка за изпитни процедури за IV и V ПКС.
Анотация: В курса се представя образователният потенциал на обучението по български език и литература в контекста на новите учебни програми за начален етап на основно образование.
Ръководител на курса: доц. д-р Виолета Кюркчийска
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 050318
Регистрационна форма


ДИКПО-Варна организира:
Майсторски клас:
Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование - програми и модели за обучение
Организационна форма:
майсторски клас
Хорариум: 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: 03-04.09.2018 (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. онлайн;
Хорариум: 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време за провеждане:03-06.09.2018 (24 акад. ч.) и 8 акад. ч. онлайн.
Място на провеждане: ДИКПО - Варна
Предназначение: Курсът е подходящ за учители от различни специалности, детски учители и други педагогически специалисти, както и за кандидати за I и II ПКС.
Анотация: Участниците в майсторския клас ще представят своя опит и ще получат подкрепа в търсенето на нови модели за обучение, чрез които се постига по-висока интегративност и интерактивност, позитивно общуване между учители и ученици и работа в изследователска общност. Кандидатите за I и II ПКС ще бъдат запознати с изискванията и процедурата за квалификационната степен, за която кандидатстват, ще бъдат насочени, според предпочитанията си, към подходящи теми в рамките на общата проблематика по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. При готовност и желание за отразяване на опита на учителите, те ще имат възможност да предоставят публикации в издание на Шуменски университет.
Ръководители на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 017718
Регистрационна форма


ДИКПО-Варна организира:
Майсторски клас:
Развитие на взаимодействията в училищната общност (ученици, родители и учители)
Организационна форма:
майсторски клас
Хорариум: 16 академични часа.
Време за провеждане: 03-04.09.2018 (с възможност за един ден онлайн обучение);
Брой квалификационни кредити – 1.
Хорариум: 32 академични часа.
Време за провеждане:03-06.09.2018 (с възможност за един или два дни онлайн обучение)
Брой квалификационни кредити – 2.
Място на провеждане: ДИКПО - Варна
Предназначение: Курсът е подходящ за учители от различни специалности, детски учители и други педагогически специалисти, както и за кандидати за I и II ПКС.
Анотация: Участниците в обучението ще дискутират основни принципи и модели за изграждане на училищна общност от равнопоставени партньори: родители, учители и ученици. Те ще бъдат запознати с методика за описване на добри практики на взаимодействие в училищната общност, благодарение на която могат да оформят статии и да ги предоставят за публикуване в издание на Шуменски университет. Кандидатите за I и II ПКС ще бъдат запознати с изискванията и процедурата за квалификационната степен, за която кандидатстват, ще бъдат насочени, според предпочитанията си, към подходящи теми в рамките на общата проблематика за взаимодействията в училищната общност.
Ръководители на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 017818
Регистрационна форма


ДИКПО-Варна организира: Тематичен курс: Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование- програми и модели за обучение
0135 / 16 - 17.07.2018 г.
Ръководители на курса: гл.ас. д-р Ил. Ризов, гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова
Място на провеждане: ДИКПО - Варна
Предназначение: за учители от различни специалности и училищни степени, педагогически съветници, класни ръководители, директори и заместник-директори на училища, специалисти от извънучилищните институции за работа с деца и др. Курсът е подходящ за иновативни училища.
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум: 32 академични часа
Брой квалификационни кредити: 2
Анотация: Участниците ще се запознаят с програма за интеркултурно образование („Програма за развитие на междукултурен опит на учениците“– „РаМО”), представена в методическо ръководство и помагало за самостоятелна работа на ученика; програма за развитие на личностните и социални умения на учениците от VII-IX клас (учебно помагало „Настръхнала пиеса за чин, показалка и тийнейджър”), програма за обучение по правата на детето (методическо ръководство „Модели за обучение по правата на детето”), програма за сексуално образование (методическо ръководство „Развитие на умения за междуполово разбирателство“, VI-IХклас), програма за превенция на наркоманиите (методическо ръководство „Модели за обучение по превенция на наркоманиите“, V-VII клас) и други модели, разработени от водещите на курса.
Регистрационна форма

В гр. Шумен
на 25.05.2018 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Педагогически факултет,
зала 111, от 9.00 часа
ще се проведе подготвителен курс за придобиване на IV ПКС -  специалност: Предучилищна педагогика 
Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 3 дни преди началото му:
*    всеки участник да попълни настоящата заявка:  https://goo.gl/forms/iC8q7BgLmZ04gE5r1 
*    таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:   
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 04112

В гр. Шумен
на 26.05.2018 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Педагогически факултет,
зала 111, от 9.00 часа
ще се проведе подготвителен курс за придобиване на V ПКС -  специалност: Предучилищна педагогика 
Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 3 дни преди началото му:
*    всеки участник да попълни настоящата заявка:  https://goo.gl/forms/IlL3aga0ak1pAsos1
*    таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:   
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 04111
ДИКПО-Варна организира: Квалификационен курс на тема „Забавни математически експерименти и игри”
с ръководител доц. д.п.н. Наталия Павлова,
Индивидуална такса за курсист – 45 лв.
Брой курсисти – минимум 20.
Време на провеждане – 29.04.2018 г. от 09.30ч.
Хорариум - 16 академични часа (8 акад. часа и 8 акад. часа онлайн).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО-Варна (участници от ДГ “П. Берон” -14 и от др. ДГ)
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни заявка: Регистрационна форма
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 0423


ДИКПО-Варна организира: Курс на тема “Изобразителното изкуство на деца със специални образователни потребности” - курс № 0459
Индивидуална такса за курсист – 50 лв.
Време на провеждане – 16.05.2018 г.  (8 акад. часа) и 8 акад. часа онлайн.
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.
Ръководител на курса– проф. д-р Д. Балкански
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Във връзка с издаване на удостоверение е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: Регистрационна форма
Таксата за курса следва да бъде преведена до 3 дни преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО: SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47,  За основание да се впише: курс № 0459ДИКПО-Варна организира: Квалификационен курс на тема "Запознаване с песенния и танцов фолклор на диалектните области в България"
Хорариум: 16 академични часа                   Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане – 09.06.2018 г. от 09.30ч.  (8 акад. часа и 8 акад. часа онлайн).
Място на провеждане  – ДИКПО-Варна
Предназначение: за учители, преподаващи в детска градина, начинаещи в хореографията
Ръководител на курса:  проф. д-р С. Димитрова ,
Индивидуална такса за курсист – 40 лв.
Брой курсисти – минимум 15.
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
 За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни заявка: Регистрационна форма
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 0455

 


ДИКПО-Варна организира: Курс на тема “Насоки и съдържание на работата по преодоляване на езиково-речевите нарушения при децата и учениците в предучилищна и начална училищна степен” - курс № 0304 Индивидуална такса за курсист – 50 лв. Време на провеждане – 14.04 2018 г. (8 акад. часа) и 8 акад. часа онлайн. Хорариум - 16 академични часа. Брой квалификационни кредити – 1. Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна Ръководител на курса – доц. д-р. П. Петков След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Във връзка с издаване на удостоверение е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: Таксата за курса следва да бъде преведена до 3 дни преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО: SG Експресбанк Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22 Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47, За основание да се впише: курс № 0304 Регистрационна форма


Курс на тема „Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата” (курс 0197) / на 04. и 05.04.2018 г. от 9.00 часа в ДИКПО - Варна, - предназначен за учители в Начален и прогимназиален етап. Регистрация за курс 0197Регистрационна форма

Курс 2201 - Техника и технологии - на 09.03.2018 г. от 9.00 часа - подготвителен курс за придобиване на V професионално-квалификационна степен (ПКС). Регистрация за курс 2201:Регистрационна форма

 За учители от ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: курс 04100 на 07.03.2018 г. от 9.00 часа - подготвителен курс за придобиване на V професионално-квалификационна степен (ПКС). Регистрация за курс 04100: Регистрационна форма

С дълбока скръб съобщаваме, че почина доц. д-р Таня Вълкова. Поклонението ще се състои на 6.01.2018 г. в църквата "Св. Петка" - Варна от 12:15 ч.

Получаване на свидетелствата за придобита V, IV, II и I ПКС

Методическа среща за детски и начални учители 23.11.2017

В ДИКПО-Варна започва обучение за допълнителна професионална квалификация по специалностите: Английски език от 5. до 8. клас, Английски език в начален етап, Математика, Информатика и информационни технологии, Информационни технологии в начален етап, Физическо възпитание и спорт и курс за придобиване на професионална квалификация „Учител“ по специалността от дипломата за висше образование.

Предстоящи курсове през месец НОЕМВРИ 2017 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА ІV ПКС, СЕСИЯ 2017

Списък на педагогическите специалисти, на които е присъдена V ПКС