Текущи курсове за допълнителна професионална квалификация през учебната 2018/2019 г.


Курс № 62 за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител”
Професионална квалификация “Учител” се придобива по специалността от дипломата за висше образование.
Продължителност на обучението - 2 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация „Учител” към диплом за висше образование.
Такса – 412,50 лв. на семестър.

Курс № 63 за допълнителна професионална квалификация по ПСИХОЛОГИЯ
Обучението е с продължителност една година и е с ориентация към подготовка на педагогически съветници и училищни психолози. Учебното съдържание включва следните тематични области: психологическа и педагогическа диагностика, психологическо консултиране в образованието, възпитателни взаимодействия в училище, стратегии за учебно мотивиране, проблеми на взаимоотношенията между учители и ученици, превенция и противодействие на агресивното поведение на учениците, работа с деца в риск, теория и практика на социалните комуникации, теория и практика на конфликтите, управление на стреса.
Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация.
Семестриална такса – 412,50 лв.
Забележка: След завършване на обучението по психология, участниците, които имат висше образование, ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител”, придобиват допълнителна професионална квалификация по психология и отговарят на изискването на чл. 29, т. 3 на Наредба № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г. за заемане длъжността „Педагогически съветник”.

Курс № 64
За кандидати с висше образование по специалност от направление Филология с ПК учител по чужд език; Педагогика на обучението по ... с ПК учител по...; Педагогика с ПК педагог, учител; от области на висшето образование Хуманитарни науки; природни науки, мтематика и информатика; стопански, социални и природни науки; Изкуства с ПК учител по...
Притежаващите сертификати за владеене на английски език /В1/ или положилите държавен изпит по езика могат да се включат в курса без полагане входящ тест.
Успешно издържалите ще бъдат включени в курса и следва да попълнят и предадат в Учебен отдел документи за записване.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни дни.
Продължителност на обучението - 3 семестъра за педагогически специалисти и 4 семестъра за тези, които нямат педагогическа правоспособност.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация „Учител по английски език в начален етап“.
Такса – 412,50 лв. на семестър.

Курс № 64 За кандидати с висше образование по специалност от направление Филология с ПК учител по чужд език; Педагогика на обучението по ... с ПК учител по...; Педагогика с ПК педагог, учител; от области на висшето образование Хуманитарни науки; природни науки, мтематика и информатика; стопански, социални и природни науки; Изкуства с ПК учител по...
Притежаващите сертификати за владеене на английски език /В1/ или положилите държавен изпит по езика могат да се включат в курса без полагане входящ тест.
Успешно издържалите ще бъдат включени в курса и следва да попълнят и предадат в Учебен отдел документи за записване.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни дни.
Продължителност на обучението - 3 семестъра за педагогически специалисти и 4 семестъра за тези, които нямат педагогическа правоспособност.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация „Учител по английски език от V до VII клас“.
Такса – 412,50 лв. на семестър.

Курс № 65 за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по математика".
За кандидати със завършено висше образование в професионалните направления Математика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Математик и др.), Информатика и компютърни науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Информатик и др.), Физически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Физик и др.), Педагогика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Педагог, Учител) и в областта на висшето образование Технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Инженер и др.), желаещи да получат учителска правоспособност по математика.
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра и е изцяло съобразено с Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).
Формата на обучение е очно-задочна. Учебните занятия се провеждат в съботни и неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават Свидетелство за професионална квалификация “Учител по математика”.
Такса – 412,50 лв. на семестър.

Курс № 66 за допълнителна професионална квалификация по специалност „Технологии и предприемачество”.
За кандидати с висше образование по специалности от професионално направление Педагогика; Педагогика на обучението по ....... – (география; химия; физика; информатика (с професионална квалификация съответно „Учител по география”; „Учител по химия”; „Учител по физика”; „Учител по информатика”);Науки за земата с ПК „Учител по география”; Химически науки с ПК „Учител по химия”, Физически науки с ПК „Учител по физика; Информатика и компютърни науки с ПК „Учител по информатика”;от област на висшето образование Технически науки.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Учител по технологии и предприемачество”.
Семестриална такса – 412,50 лв.

Курс № 67 за допълнителна професионална квалификация по специалност „Учител по информатика и информационни технологии”
За кандидати с висше образование от професионално направление Информатика и компютърни науки – продължителност на обучението 2 семестъра.
За кандидати с висше образование от професионално направление Математика; Педагогика на обучнието по....; Физически науки; от област на висшето образование Технически науки .
Продължителност на обучението - 3 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация „Учител по и информатика и информационни технологии”
Такса – 412,50 лв. на семестър.

Курс № 67 за допълнителна професионална квалификация по специалност„Учител по информационни технологии в начален етап”
За кандидати с висше образование от професионално направление начална педагогика
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация „Учител по информационни технологии е начален етап’.
Такса – 412,50 лв. на семестър.