ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ДИКПО–ВАРНА провежда обучения за допълнителна професионална квалификация за специалисти с висше образование:„Учител“, „Психология“, „Начална училищна педагогика”, "Английски език в начален етап" , "Английски език в V - VІІ клас", „Математика”, „Информационни технологии в начален етап”, „Информатика и информационни технологии”, „Човекът и природата“, „Икономика и Туризъм”, „Технологии и предприемачество” , „Религия“.
Обученията са съобразени с Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).
Заявка за включване в обученията се подава: на e-mail uodikpo@shu.bg (да се напише: за курс по специалност ...................................; имена, специалност по диплома,e-mail и телефон) или чрез регистрационните форми, посочени след всеки курс. Лице за контакт – И. Милушева - отг. Учебен отдел и Д. Атанасова - тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg