ФСО

Позиция Лице за контакт Телефон Кабинет E-mail
Счетоводител Атанаска Митрова (+359 52) 301 239 26 - I ет. fsodikpo@shu.bg
Счетоводител Мария Стайкова (+359 52) 301 239 26 - I ет. fsodikpo@shu.bg
Банкова сметка на ДИКПО:
ШУ ДИКПО – Варна
SG Експресбанк
Банков код / BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47