ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ІІІ ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

След защита на дипломна работа за Професионално-педагогически специализации /ППС/ кандидатите следва да подадат документи за придобиване на ІII професионално-квалификационна степен /ПКС/ Лицата, които кандидатстват за придобиване на ІII ПКС, подават следните документи:
1. заявление по образец;
2. диплома за завършено висше образование;
3. документ за присъдена или придобита професионална квалификация „учител" с изключение на случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната длъжност на педагогически специалист;
4. Декларация, че нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда или Закона за държавния служител, освен ако е заличено и Декларация за съгласие на субекта за обработка на личните данни регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
5. документ за придобита четвърта професионално-квалификационна степен;
6. препис-извлечение от трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващ изискуемия стаж;
7. документ/и за внесена такса за изпитната процедура за ІII ПКС – 30.00 лв. и внесена такса за издаване на две свидетелства за Професионално-педагогически специализации /ППС/ и ІII ПКС общо - 50.00 лв.
8. снимка 3/4 см 2 бр., надписани

Забележка: На всички дипломи, свидетелства и удостоверения да се приложат копия с надпис „Вярно с оригинала!” и подпис на кандидата. Да се преснемат целите дипломи и свидетелства заедно с приложенията!

Таксата за изпитната процедура може да бъде внесена в касата на ДИКПО или по банков път.
Банкова сметка на ДИКПО: ШУ-ДИКПО-Варна
SG Експресбанк
Банков код / BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание се вписва: „Изпитна процедура за ІII ПКС”

Комплектът документи за придобиване на ПКС може да бъде подаден в ДИКПО – Варна лично, чрез друго лице, да бъде изпратен по куриер или по пощата с обратна разписка на адрес:
И. Милушева Учебен отдел
Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование Ул. „Д-р Борис Божков” № 1, Варна код 9010