КАТЕДРИ

Специалност Преподавателски състав Кабинет
Родноезиково и литературно образование - 38 - I ет.
Български език и литература проф. дфн Антоанета Петрова Алипиева 43 - II ет.
Немски език доц. д-р Иванка Георгиева Камбурова 69 - III ет.
Френски език доц. д-р Дориета Здравкова Чакърова 62 - III ет.
Музика проф. Севдалина Илиева Димитрова 82 - IV ет.
Математика и информатика ас. Севдалина Маринова Георгиева 69 - III ет.
Информатика гл. ас. д-р Елена Колева Ковачева 62 - III ет.
Обща педагогика проф. дпн Николай Стоянов Колишев
гл.ас.д-р Илиян Стефанов Ризов
гл.ас. д-р Мариана Иванова Минчева
83 - IV ет.
85 - IV ет.
85 - IV ет.
Предучилищна педагогика хон. ас. Иванка Стоянова Павлова 82 - IV ет.