ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА V ПКС В ДИКПО ВАРНА - 2019 г.

Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Такса за обучение

Линк за регистрация

120118

Учителят по музика - възпитава и обучава

16.03.2019 г.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

регистрация

047618

Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст

23.02.2019 г.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

регистрация

054218

Новите учебни програми и учебно съдържание по български език и литература в 1 - 4 клас

23.02.2019 г.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

регистрация

150118

Съвременни методически насоки в обучението по математика

23.02.2019 г.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

регистрация
ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА IV ПКС В ДИКПО ВАРНА - 2019 г.

Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Такса за обучение

Линк за регистрация

120118

Учителят по музика - възпитава и обучава

16.03.2019 г.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

регистрация

054218

Новите учебни програми и учебно съдържание по български език и литература в 1 - 4 клас

23.02.2019 г.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

регистрация

150118

Съвременни методически насоки в обучението по математика

23.02.2019 г.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

регистрация


За курсовете в ДИКПО:
Подготвителните курсове са с начален час 09.00 часа, с хорариум 16 акад. часа (8 акад. ч. присъствени, 8 акад. ч. дистанционно обучение), 1 кредит.


Таксата за обучение за курсовете може да бъде внесена в касата на ДИКПО (в делничен ден) или по банковата сметка на ДИКПО.
Банкова сметка на ДИКПО:
ШУ - ДИКПО
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № .....................
Документът за внесена такса се представя в началото на курса.
Кандидатите за курсове по места ще бъдат уведомени по e-mail до 3 дни преди началото на курса за точното място на провеждане /учебното заведение.
За курсовете в ДИКПО:
Срок за подаване документите за придобиване на ПКС - от 1 юни до 30 юли 2019 г. - лично или чрез друго лице в Учебен отдел на ДИКПО в делнични дни от 8.30 до 11.30 и от 13 до 15.30 ч.; по куриер или по пощата с обратна разписка. Документи за придобиване на ПКС и указания има в сайта на ДИКПО →ПКС → Документи за кандидатстване.

За въпроси относно подаването на документи за придобиване на ПКС – И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел, тел. 0899 907 921.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Квалификационен курс на тема „Учителят по музика – възпитава, обучава диагностицира”, предназначен за кандидати за за І/ІІ ПКС по музика.
Ръководител – проф. д-р Севдалина Димитрова.
Индивидуална такса за курсист - 100 лв.
Време на провеждане –
Хорариум – 48 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 3.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна, зала 77, ет IV.
След приключване на курса всеки участник получава удостоверение с начислени кредити.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/xh8cHJS4vCAbeK7g2
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 1202”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел, тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg