СТРУКТУРА

Научно звание, степен, име и презиме

Длъжност

Каб.

Ет.

Вътр. телефон

Директен телефон

Електронна поща

GSM (служебен)

РЪКОВОДСТВО

проф. д-р Дарина Василева

директор

27а

I

102

335 126

dikpovn@shu.bg

КООРДИНАТОР НА ДИРЕКТОРСКО РЪКОВОДСТВО

Катя Ангелова

координатор

27

I

101

301 241

dikpovn@shu.bg

0899 907 901

ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

Атанаска Митрова

отговорник ФСО

26

I

107

301 239

fsodikpo@shu.bg

0897 882 654

Йорданка Ангелова

касиер

30

I

106

-

-

УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Даринка Русева

отговорник УО

31

I

105

301 243

uodikpo@shu.bg

0899 907 921

Илка Милушева

гл. специалист

31

I

105

301 243

0893 352 234

ДЕЛОВОДСТВО

Виолета Молдованска

ст. специалист

39

I

112

-

-

БИБЛИОТЕКА

Петя Станева

библиотекар, домакин

33

I

108

-

p.staneva@shu.bg

0893 352 233

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Иван Петров

шофьор, снабдител

23

I

115

-

0899 901 931

Венцислав Великов

водопроводчик

22

I

116

-

0893 352 238

Петър Георгиев

ел. техник

22

I

116

-

-

СЕКТОР „ХИГИЕНА И ЧИСТОТА”

Галя Райнова

чистач

23

I

114

-

0899 907 928;

Пенка Йовева

чистач

23

I

114

-

0899 907 928

Величка Димитрова

чистач

23

I

114

-

ОХРАНА

Красимир Костадинов

охранител

24

I

113

301 245

-

Николай Ников

охранител

24

I

113

301 245

Тодор Тодоров

охранител

24

I

113

301 245

-

Христо Андонов

охранител

24

I

113

301 245

-

ХОСТЕЛ

Мария Енчева

управител хостел

3

общ.

135

-

hosteldikpo@shu.bg

0899 907 956

Факс хостел

301 228

Анна Димитрова

администратор

рец.

общ.

133

301 228

0899 907 929

Теодора Андонова

администратор

рец.

общ.

133

301 228

Пролетка Начева

администратор

рец.

общ.

133

301 228

Силвия Рускова

администратор

рец.

общ.

133

301 228

Февзие Михайлова

камериер

общ.

-

-

Петранка Христова

перач

общ.

-

-

ЗАКУСВАЛНЯ

Милена Кирова

управител закусвалня

стол

I

138

301 226

stoldikpo@shu.bg

0893 352 236

Душка Мирева

касиер, калкулант

стол

I

140

-

Маринка Николова

работник, кухня

стол

I

139

-

-

БЮФЕТ

Илияна Димитрова

продавач-бюфет

бюфет

I

137

-

КАТЕДРА „НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО”

проф. д-р Снежанка Въчева

Директор ДИКПО

27

І

101

0899 907 923

доц.д-р Зейнур Мустафа

Зам.-директор

28

І

доц. д-р Таня Вълкова

Ръководител катедра

83

IV

129

-

0893 336 885

проф. д.ф.н. Антоанета Алипиева

41

II

118

-

0899 907 905

доц. д-р Дориета Чакърова

62

III

123

-

0893 331 669

ас. Севдалина Георгиева

125

-

доц. д-р Иванка Камбурова

69

III

-

гл. ас. д-р Илиян Ризов

85

IV

130

-

гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова

85

IV

130

-

проф. д.п.н. Николай Колишев

83

IV

129

-

проф. д-р Севдалина Димитрова

82

IV

128

-

гл. ас. д-р Елена Колева

62

III

123

-

преп. Иванка Павлова

82

IV

128

-

доц. д-р Нели Димитрова

Преподавателска стая

38

I

109

-

-