ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Заявление ПКС 2018

формуляр на препис-извлечение

(1) Лицата, които кандидатстват за придобиване на професионално-квалификационна степен, подават следните документи:
1. заявление по образец;
2. диплома за завършено висше образование; - Копие и оригинал за сверяване.
За тези, който изпращат по куриер да изпратят сканирано копие на e-mail: uodikpo@shu.bg

3. диплома за образователна и научна степен "доктор" или диплома за научна степен "доктор на науките";
4. документ за присъдена или придобита професионална квалификация "учител" с изключение на случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната длъжност на педагогически специалист;
5. свидетелство за професионално-педагогическа специализация при кандидатстване за трета професионално-квалификационна степен;
6. документ(и), удостоверяващ(и) присъдени или признати квалификационни кредити – издадени след влизане в сила на Наредба № 12 от 01.09.2016 г. на МОН;
7. документ за придобита предходна професионално-квалификационна степен;
8. препис-извлечение от трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващ изискуемия стаж-оригинал;
9. документи, удостоверяващи обстоятелствата при кандидатстване за пета професионално-квалификационна степен без полагане на изпит;
10. писмена разработка и публикации, ако такива се изискват за съответната професионално-квалификационна степен (по 2 екземпляра).
11. Снимка 3/4 - 1 бр., надписана.

*За предоставяне на неверни данни се носи персонална отговорност.(2) След подаване на документите не се допускат промени в писмените разработки.

(4) Лицата, които кандидатстват за придобиване на професионално-квалификационна степен, подават гореизброените документи, както следва:
1. за трета професионално-квалификационна степен - през цялата година;
2. за професионално-квалификационните степени с изключение на трета - от 1 юни до 30 юли на календарната година.


Указания за подаване на документи за V професионално-квалификационна степен
Указания за подаване на документи за ІV професионално-квалификационна степен
Указания за подаване на документи за ІI професионално-квалификационна степен
Указания за подаване на документи за І професионално-квалификационна степенПрием на документи


1. Кандидатите за V, ІV, ІІ и І ПКС подават документи в срок от 1 юни до 30 юли на календарната година
2. Кандидатите за ІІІ ПКС могат да подават документи през цялата година


Изпитна сесия

Сесиите за придобиване на професионално-квалификационна степен, с изключение на трета професионално-квалификационна степен, се провеждат от 15 септември до 15 ноември на съответната година. ДИКПО публикува график в рубрика ПКС, подрубрика График на изпити за ПКС.


Парични вноски при подаване на документи за придобиване на ПКС

При подаване на документи за придобиване на професионално-квалификационни степени кандидатите следва да внесат по банков път или в касата на ДИКПО такса за изпитна процедура, както следва:

1. За V ПКС 8 % от МРЗ - 40.80 лв.

2. За IV ПКС 16 % от МРЗ - 81.60 лв.

3. За III ПКС 3 % от МРЗ - 15.30 лв.

4. За II ПКС 16 % от МРЗ - 81.60 лв.

5. За I ПКС 20 % от МРЗ - 102. лв

Цените влизат в сила от 01.01.2018 г.

Банкова сметка на ДИКПО:
ШУ-ДИКПО-Варна
SG Експресбанк
Банков код / BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47


За допълнителна информация: Учебен отдел - тел.: (052) 301 243