НОВИНИ

ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".


* Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад.ч. за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по шифърa на курса.
* Желаещите да се включат в проекта на МОН за възстановяване на платените такси за квалификация е достатъчно да запазят платежния документ /не е задължително издаване на фактура/.Обученията са съобразени с Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "Учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).
Обучението е в задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Семестриална такса – 412,50 лв.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Начална училищна педагогика”.
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”) ; Теория и управление на образованието (всички специалности с професионална квалификация „Учител”) ; Педагогика на обучението по ..... (учител по....) , Филология (с професионална квалификация „Учител”)
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Технологии и предприемачество”.
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; Педагогика на обучението по ....... – всички специалности, включващи география; химия; физика; информатика (с професионална квалификация съответно „Учител по география”; „Учител по химия”; „Учител по физика”; „Учител по информатика”); Технически науки.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Учител по информатика и информационни технологии”
За кандидати с висше образование от професионално направление Информатика и компютърни науки – продължителност на обучението 2 семестъра.
За кандидати с висше образование от професионално направление Математика; Физически науки; от област на висшето образование Технически науки – продължителност на обучението - 3 семестъра.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Учител по информационни технологии в начален етап”
За начални учители - продължителност на обучението – 2 семестъра.

Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по математика"
Курсът е предназначен за кандидати със завършено висше образование в професионалните направления Математика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Математик и др.), Информатика и компютърни науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Информатик и др.), Физически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Физик и др.), Педагогика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Педагог, Учител) и в областта на висшето образование Технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Инженер и др.), желаещи да получат учителска правоспособност по математика.
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра

Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация по ПСИХОЛОГИЯ
За кандидати с висше образование, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител”.
Обучението е с ориентация към подготовка на педагогически съветници и училищни психолози. Учебното съдържание включва следните тематични области: психологическа и педагогическа диагностика, психологическо консултиране в образованието, възпитателни взаимодействия в училище, стратегии за учебно мотивиране, проблеми на взаимоотношенията между учители и ученици, превенция и противодействие на агресивното поведение на учениците, работа с деца в риск, теория и практика на социалните комуникации, теория и практика на конфликтите, управление на стреса.
Продължителност на обучението – 2 семестъра..

Курс за допълнителна професионална квалификация "Английски в начален етап" и "Английски V - VІІ клас"
Притежаващите сертификати за владеене на английски език /В1/ или положилите държавен изпит по езика могат да се включат в курса без полагане входящ тест.
Успешно издържалите ще бъдат включени в курса и следва да попълнят и предадат в Учебен отдел документи за записване.
Продължителност на обучението - 3 семестъра за педагогически специалисти и 4 семестъра за тези, които нямат педагогическа правоспособност.

Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител”
Курсът е за кандидати с висше образование.
Професионална квалификация “Учител” се придобива по специалността от дипломата за висше образование.
Продължителност на обучението - 2 семестъра.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Икономика и туризъм”
Курсът е за кандидати с висше образование без педагогическа правоспособност с присъдена професионална квалификация икономист, хотелиер, ресторантьор, туроператори турагент, екскурзовод, туристически маркетолог и др.
Завършилите курса придобиват професионална квалификация: „Учител по професионална подготовка (икономика и туризъм)“ и могат да се реализират като учители в професионлни гимназии или в средните училища по „Предприемачество“ (новият предмет ще се изучава в 11 и 12 клас от учебната 2020/21 година).
Продължителност на обучението - 3 семестъра.

Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация по „Религия“
За кандидати с висше образование, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител”. Подходящ за детски и начални учители.
Завършилите курса за допълнителна квалификация по „Религия“ придобиват правоспособност да работят като учители по Религия (православие) в детската градина и всички степени на СОУ.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.


Актуални курсове за месец ЮНИ и ЮЛИ

ДИКПО-Варна организира:
Новите учебни програми и учебното съдържание по изобразително изкуство в V - VІІ клас
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 15-16.06. 2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за учители, преподаващи изобразително изкуство, кандидатстващи за V ПКС
Ръководител на курса: проф. д-р Д.Балкански
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 131218
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
„Терминологията в процеса на преподаване на майчин турски език”. Курсът е подходящ учители по турски език и е за придобиване на V и ІV ПКС.
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 15-16.06. 2019 г.
Място на провеждане: гр. Шумен, ПФ
Предназначение: за учители, преподаващи изобразително изкуство, кандидатстващи за V ПКС
Ръководител на курса: преп. д-р Менент Шукриева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 240118
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст (подходящ за V и ІV ПКС) Организационна форма: Квалификационен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 17-18.06.2019 г.
Място на провеждане: Колеж-Добрич - гр. Добрич
Ръководител на курса: преп. д-р. Ив. Павлова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 048418
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
“Управленско моделиране на професионалното поведение на учителите”. Курсът е подходящ за кандидати за ІV и V ПКС по Управление на образованието. Организационна форма: Квалификационен курс
Хорариум:
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 17 - 18.06. 2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: Предназначение: за директори и заместник-директори
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 023718
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст (подходящ за ІV и V ПКС) Организационна форма: Квалификационен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 19-20.06. 2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Ръководител на курса: преп. д-р. Ив. Павлова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 048618
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - Курсът е подходящ за начални учители, кандидати за V ПКС. Организационна форма: Квалификационен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 20-21.06. 2019 г.
Място на провеждане: ШУ Колеж - Добрич, гр. Добрич
Ръководител на курса: доц. д-р Виолета Кюркчийска
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 054518
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
Квалификационен курс на тема: "Теория и практика на съвременното обучение по френски като чужд език"
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 28-29.06.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е подходящ за подготовка за изпитни процедури за IV и V ПКС.
Ръководител на курса: доц. д-р Дориета Чакърова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 090118
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
Квалификационен курс на тема: ""Диагностични и корекционни подходи при нарушения на академичните умения" - Курсът е подходящ за логопеди, кандидати за IV и V ПКС.
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 29-30.06.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е подходящ за подготовка за изпитни процедури за IV и V ПКС.
Ръководител на курса: доц. д-р Пламен Петков
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 031618
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
„Актуални аспекти на методиката на обучението по "Биология и здравно образование" и "Човекът и природата”.
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 03.07.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за учители по „Човекът и природата” и „Биология и здравно образование”, кандидати за придобиване на V професионално-квалификационна степен
Ръководител на курса: доц. д-р М. Бойчева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 190618
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
„Актуални аспекти на методиката на обучението по "Биология и здравно образование" и "Човекът и природата”.
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 03-04.07.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: Курсът е подходящ за за учители, които преподават английски език във всички училищни степени и желаят да защитят ІV и V ПКС
Ръководител на курса: доц. д-р Ирина Иванова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 071618
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
Подготвителен курс за по "История" за V и ІV ПКС. Курсът е подходящ за учители, преподаващи "История" в прогимназиален и гимназиален етап.
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 04 и 05.07.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: Курсът е подходящ за учители, преподаващи "История" в прогимназиален и гимназиален етап.
Ръководител на курса: проф. д-р В.Великов
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 111118
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
„Научно-дидактически анализ на биологичното познание”.
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 04 и 06.07.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е предназначен за учители по „Човекът и природата” и „Биология и здравно образование”, кандидати за ІV ПКС.
Ръководител на курса: доц. д-р М. Бойчева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 190718
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - Курсът е предназначен за начални учители , кандидати за V ПКС.
Организационна форма:
Квалификационен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 08-09.07.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО-Варна
Ръководител на курса: доц. д-р Виолета Кюркчийска
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 054718
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - Курсът е предназначен за начални учители , кандидати за V ПКС.
Организационна форма:
Квалификационен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 08-09.07.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО-Варна
Ръководител на курса: доц. д-р Нели Димитрова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 230118
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
"Подготвителен курс за ІV и V ПКС по"Специална педагогика": "Детето със СОП в приобщаваща среда". Курсът е подходящ за специални педагози и ресурсни учители.
Организационна форма:
Квалификационен курс
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 08-09.07.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО-Варна
Ръководител на курса: проф. д-р Сн.Николова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 031718
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
Компютърно моделиране
Организационна форма:
тематичен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 09.07.2019 г.
Място на провеждане: Колеж - Добрич - гр. Добрич
Анотация: Курсът е подходящ за педагогически специалисти в начален етап. В него се акцентира върху възможностите на програмата Scratch. Самата програмна среда Scratch представлява много лесен език за програмиране, който за разлика от другите езици не е скован от синтактически правила и тежки конструкции. Средата позволява да се развива алгоритмичното мислене на обучаемите. Всичко това го прави един добър избор за начален (първи език), с който децата да се запознаят с алгоритмите и програмирането в информационните технологии (ИТ).
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Ивелин Иванов
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 162118
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
„Съвременни методически насоки в обучението по математика и информатика”.
Организационна форма:
тематичен курс
Анотация: Kурсът е предназначен за прилагане на съвременни методически средства в преподаването на математика и информатика 5-12 клас. Целта му е учителите да затвърдят знанията си за основните методически понятия, да анализират ДОИ и учебни програми от различни аспекти, да се научат да използват в урока активни методи на преподаване. Правят се методически упражнения в съответствие със спираловидния подход в преподаването. Учителите ще получат като резултат от курса примерно разработени уроци и раздели с подробни инструкции по начина на провеждане на изпита за придобиване на V и IV ПКС. Курсът е подходящ за кандидати за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.
Време на провеждане: – 09.07.2019 г. - гр.Добрич - ШУ - Колеж - Добрич - 8 акад. часа
и 12.07.2019 г. - ДИКПО - Варна - 8 акад. часа (втори присъствен ден при заявка за 2 два кредита)
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Място на провеждане: ШУ - Колеж - Добрич, гр.Добрич
Курсът е подходящ за учители по математика и информатика, кандидати за V и ІV ПКС.
Ръководител на курса: преп. д-р. Севдалина Георгиева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 151118
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
„Съвременни методически насоки в обучението по математика и информатика”.
Организационна форма:
тематичен курс
Анотация: Kурсът е предназначен за прилагане на съвременни методически средства в преподаването на математика и информатика 5-12 клас. Целта му е учителите да затвърдят знанията си за основните методически понятия, да анализират ДОИ и учебни програми от различни аспекти, да се научат да използват в урока активни методи на преподаване. Правят се методически упражнения в съответствие със спираловидния подход в преподаването. Учителите ще получат като резултат от курса примерно разработени уроци и раздели с подробни инструкции по начина на провеждане на изпита за придобиване на V и IV ПКС. Курсът е подходящ за кандидати за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.
Време на провеждане: – 10.07.2019 г. - ШУ "Епископ К.Преславски", ПФ - гр. Шумен - 8 акад. часа
и 12.07.2019 г. - ДИКПО - Варна - 8 акад. часа (втори присъствен ден при заявка за 2 два кредита)
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Място на провеждане: ШУ "Епископ К. Преславски", ПФ - гр. Шумен
Курсът е подходящ за учители по математика и информатика, кандидати за V и ІV ПКС.
Ръководител на курса: преп. д-р. Севдалина Георгиева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 151218
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
"Организация и управление на физическото възпитание в СУ" Курсът е подготвителен за IV и V ПКС.
Организационна форма:
Квалификационен курс
Време на провеждане: – 10-11.07.2019 г.
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Място на провеждане: ШУ "Епископ К. Преславски", ПФ - гр. Шумен

Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н.Йорданова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 142418
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
"Подготвителен курс за IV и V ПКС по Български език и литература".
Организационна форма:
Квалификационен курс
Време на провеждане: 11-12.07.2019 г.
Предназначение: за учители по Български език и литература в среден и горен курс на СУ.
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Място на провеждане: ДИКПО - Варна

Ръководител на курса: доц. д-р Г. Янкова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 062818
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
„Съвременни методически насоки в обучението по математика и информатика”.
Организационна форма:
тематичен курс
Анотация: Kурсът е предназначен за прилагане на съвременни методически средства в преподаването на математика и информатика 5-12 клас. Целта му е учителите да затвърдят знанията си за основните методически понятия, да анализират ДОИ и учебни програми от различни аспекти, да се научат да използват в урока активни методи на преподаване. Правят се методически упражнения в съответствие със спираловидния подход в преподаването. Учителите ще получат като резултат от курса примерно разработени уроци и раздели с подробни инструкции по начина на провеждане на изпита за придобиване на V и IV ПКС. Курсът е подходящ за кандидати за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.
Време на провеждане: – 11.07.2019 г. - ДИКПО - Варна - 8 акад. часа
и 12.07.2019 г. - ДИКПО - Варна - 8 акад. часа (втори присъствен ден при заявка за 2 два кредита)
Хорариум:
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Място на провеждане: ДИКПО - Варна
Курсът е подходящ за учители по математика и информатика, кандидати за V и ІV ПКС.
Ръководител на курса: преп. д-р. Севдалина Георгиева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 151318
Регистрационна форма


Учебен отдел е с нови контакти
Номерата, на които може да се получи информация са:
0899 907 921
0885 849 598


Eдногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен